Poème-France.com

Poeme : La Mort S ApprocheLa Mort S Approche

Je sui completemen bloqué, je sui tromatisé
Je ne sens plus mes lèvre, je suis coulante de fièvre
Je me vois comme une morte mais je résiste encore
Tant le mal m’envahit dans la lutte à la vie

Le grand combat commence, je prie la délivrance
Je voudrais que ça cesse, je voudrais qu’elles me laissent
Qu’elles arrêtent les batailles au fond de mes entrailles
Je n avait que des insomnie, je pensait a la vrai vie

Et j’entends les sirènes des pompiers qui s’amènent
Je ne veux voir personne, mon cerveau pèse une tonne
Je suis si fatigué que je me laisse trop aller
Je vais bientot m endormir et peu etre partir

Et puis c’est l’hôpital, les docteurs qui cavalent
Les lumières qui défilent, tous ces gens en périls
Et ma peur avance en ce plein de souffrance
Pour certains c’est fini, pour d’autres la survie

Je suis là étendu encore un peu perdue
J’ai encore froid partout, j’ai reçu tant de coups
Pourtant je réalise à travers mes crises
Que pouvoir être en vie c’est une chose infinie
Clara A

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi kɔ̃plətəmɛ̃ blɔke, ʒə sɥi tʁɔmatize
ʒə nə sɑ̃s plys mε lεvʁə, ʒə sɥi kulɑ̃tə də fjεvʁə
ʒə mə vwa kɔmə ynə mɔʁtə mε ʒə ʁezistə ɑ̃kɔʁə
tɑ̃ lə mal mɑ̃vai dɑ̃ la lytə a la vi

lə ɡʁɑ̃ kɔ̃ba kɔmɑ̃sə, ʒə pʁi la delivʁɑ̃sə
ʒə vudʁε kə sa sεsə, ʒə vudʁε kεllə mə lεse
kεlləz- aʁεte lε batajəz- o fɔ̃ də mεz- ɑ̃tʁajə
ʒə εn avε kə dεz- ɛ̃sɔmni, ʒə pɑ̃sε a la vʁε vi

e ʒɑ̃tɑ̃ lε siʁεnə dε pɔ̃pje ki samεne
ʒə nə vø vwaʁ pεʁsɔnə, mɔ̃ sεʁvo pεzə ynə tɔnə
ʒə sɥi si fatiɡe kə ʒə mə lεsə tʁo ale
ʒə vε bjɛ̃to εm ɑ̃dɔʁmiʁ e pø εtʁə paʁtiʁ

e pɥi sε lopital, lε dɔktœʁ ki kavalɑ̃
lε lymjεʁə ki defile, tus sε ʒɑ̃z- ɑ̃ peʁil
e ma pœʁ avɑ̃sə ɑ̃ sə plɛ̃ də sufʁɑ̃sə
puʁ sεʁtɛ̃ sε fini, puʁ dotʁə- la syʁvi

ʒə sɥi la etɑ̃dy ɑ̃kɔʁə œ̃ pø pεʁdɥ
ʒε ɑ̃kɔʁə fʁwa paʁtu, ʒε ʁəsy tɑ̃ də ku
puʁtɑ̃ ʒə ʁealizə a tʁavεʁ mε kʁizə
kə puvwaʁ εtʁə ɑ̃ vi sεt- ynə ʃozə ɛ̃fini