Poème-France.com

Poeme : Soeur ChérieSoeur Chérie

Ma chérie,
C’est le 23 juin 93 que j’ai vu pour la 1ere fois
Ton ptit bout de nez !
J’étais heureuse enfin maman me donnais
Une petite sœur !
Maintenant tu as 8ans,
Et maman s’occupe de moins en moins de toi,
Alors un jour alors que je t’enmenais a l’école
Tu m’as dit :
« Je t’aime sandra, tu est ma deuxième maman »
J’avais le cœur qui criait de joie !
Mais heureusement que j’étais la pour toi,
Car maman est bien trop occupée,
Pour s’occuper de toi !
Alors moi aujourd’hui je te dit :
"Je t’aime et je serais toujours la pour toi
Car tu es mon ange,
Et jamais je te laisserais sans amour et sans tendresse
Je t’aime ma ptite déesse…
Coeurdenfant

PostScriptum

Pour ma tite soeur


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma ʃeʁi,
sε lə vɛ̃t- tʁwa ʒɥɛ̃ katʁə vɛ̃- tʁεzə kə ʒε vy puʁ la œ̃n- əʁə fwa
tɔ̃ pti bu də ne !
ʒetεz- œʁøzə ɑ̃fɛ̃ mamɑ̃ mə dɔnε
ynə pətitə sœʁ !
mɛ̃tənɑ̃ ty a ɥit ɑ̃,
e mamɑ̃ sɔkypə də mwɛ̃z- ɑ̃ mwɛ̃ də twa,
alɔʁz- œ̃ ʒuʁ alɔʁ kə ʒə tɑ̃mənεz- a lekɔlə
ty ma di :
« ʒə tεmə sɑ̃dʁa, ty ε ma døzjεmə maman »
ʒavε lə kœʁ ki kʁjε də ʒwa !
mεz- œʁøzəmɑ̃ kə ʒetε la puʁ twa,
kaʁ mamɑ̃ ε bjɛ̃ tʁo ɔkype,
puʁ sɔkype də twa !
alɔʁ mwa oʒuʁdɥi ʒə tə di :
ɡjmε ʒə tεmə e ʒə səʁε tuʒuʁ la puʁ twa
kaʁ ty ε mɔ̃n- ɑ̃ʒə,
e ʒamε ʒə tə lεsəʁε sɑ̃z- amuʁ e sɑ̃ tɑ̃dʁεsə
ʒə tεmə ma ptitə deεsə…