Poeme : Soeur Chérie

Soeur Chérie

Ma chérie,
C’est le 23 juin 93 que j’ai vu pour la 1ere fois
Ton ptit bout de nez !
J’étais heureuse enfin maman me donnais
Une petite sœur !
Maintenant tu as 8ans,
Et maman s’occupe de moins en moins de toi,
Alors un jour alors que je t’enmenais a l’école
Tu m’as dit :
« Je t’aime sandra, tu est ma deuxième maman »
J’avais le cœur qui criait de joie !
Mais heureusement que j’étais la pour toi,
Car maman est bien trop occupée,
Pour s’occuper de toi !
Alors moi aujourd’hui je te dit :
"Je t’aime et je serais toujours la pour toi
Car tu es mon ange,
Et jamais je te laisserais sans amour et sans tendresse
Je t’aime ma ptite déesse…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Soeur Chérie

  ma=ché=rie 3
  cest=le=vingt=trois=juin=quatre=vingt=trei=ze=que=jai=vu=pour=la=un=e=re=fois 18
  ton=p=tit=bout=de=nez 6
  jé=tais=heu=reuseen=fin=ma=man=me=don=nais 10
  u=ne=pe=ti=te=sœur 6
  mainte=nant=tu=as=hu=it=ans 7
  et=ma=man=soc=cupe=de=moins=en=moins=de=toi 11
  a=lors=un=jour=a=lors=que=je=tenme=nais=a=lé=cole 13
  tu=mas=dit 3
  je=taime=san=dra=tu=est=ma=deuxiè=me=ma=man 12
  ja=vais=le=cœur=qui=criait=de=joie 8
  mais=heu=reuse=ment=que=jé=tais=la=pour=toi 10
  car=ma=man=est=bien=trop=oc=cu=pée 9
  pour=soc=cu=per=de=toi 6
  a=lors=moi=au=jourdhui=je=te=dit 8
  guille=met=je=taimeet=je=se=rais=tou=jours=la=pour=toi 12
  car=tu=es=mon=an=ge 6
  et=ja=mais=je=te=laisse=rais=sans=a=mour=et=sans=ten=dresse 14
  je=taime=ma=p=ti=te=dées=se 8
 • Phonétique : Soeur Chérie

  ma ʃeʁi,
  sε lə vɛ̃t- tʁwa ʒɥɛ̃ katʁə vɛ̃- tʁεzə kə ʒε vy puʁ la œ̃n- əʁə fwa
  tɔ̃ pti bu də ne !
  ʒetεz- œʁøzə ɑ̃fɛ̃ mamɑ̃ mə dɔnε
  ynə pətitə sœʁ !
  mɛ̃tənɑ̃ ty a ɥit ɑ̃,
  e mamɑ̃ sɔkypə də mwɛ̃z- ɑ̃ mwɛ̃ də twa,
  alɔʁz- œ̃ ʒuʁ alɔʁ kə ʒə tɑ̃mənεz- a lekɔlə
  ty ma di :
  « ʒə tεmə sɑ̃dʁa, ty ε ma døzjεmə maman »
  ʒavε lə kœʁ ki kʁjε də ʒwa !
  mεz- œʁøzəmɑ̃ kə ʒetε la puʁ twa,
  kaʁ mamɑ̃ ε bjɛ̃ tʁo ɔkype,
  puʁ sɔkype də twa !
  alɔʁ mwa oʒuʁdɥi ʒə tə di :
  ɡjmε ʒə tεmə e ʒə səʁε tuʒuʁ la puʁ twa
  kaʁ ty ε mɔ̃n- ɑ̃ʒə,
  e ʒamε ʒə tə lεsəʁε sɑ̃z- amuʁ e sɑ̃ tɑ̃dʁεsə
  ʒə tεmə ma ptitə deεsə…
 • Syllabes Phonétique : Soeur Chérie

  ma=ʃe=ʁi 3
  sεlə=vɛ̃t=tʁwa=ʒɥɛ̃=ka=tʁə=vɛ̃=tʁε=zə=kə=ʒε=vy=puʁ=la=œ̃=nə=ʁə=fwa 18
  tɔ̃=pti=bu=də=ne 5
  ʒe=tε=zœ=ʁøzəɑ̃=fɛ̃=ma=mɑ̃=mə=dɔ=nε 10
  y=nə=pə=ti=tə=sœʁ 6
  mɛ̃tə=nɑ̃=ty=a=ɥ=it=ɑ̃ 7
  e=ma=mɑ̃=sɔ=kypə=də=mwɛ̃=zɑ̃=mwɛ̃=də=twa 11
  a=lɔʁ=zœ̃=ʒuʁ=a=lɔʁkə=ʒə=tɑ̃=mə=nε=za=le=kɔlə 13
  ty=ma=di 3
  ʒə=tεmə=sɑ̃=dʁa=ty=ε=ma=dø=zjε=mə=ma=man 13
  ʒa=vεlə=kœʁ=ki=kʁjε=də=ʒwa 7
  mε=zœ=ʁø=zə=mɑ̃kə=ʒe=tε=la=puʁ=twa 10
  kaʁ=ma=mɑ̃=ε=bj=ɛ̃=tʁo=ɔ=ky=pe 10
  puʁ=sɔ=ky=pe=də=twa 6
  a=lɔʁ=mwa=o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=tə=di 9
  ɡjmεʒə=tε=məe=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la=puʁ=twa 11
  kaʁ=ty=ε=mɔ̃=nɑ̃=ʒə 6
  e=ʒa=mεʒə=tə=lε=sə=ʁε=sɑ̃=za=muʁ=e=sɑ̃=tɑ̃=dʁεsə 14
  ʒə=tε=mə=ma=pti=tə=de=εs=ə 9

PostScriptum

Pour ma tite soeur

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Famille
Publié le 11/09/2005 08:37

L'écrit contient 134 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Coeurdenfant

Récompense

0
0
0