Poème-France.com

Poeme : Malgrès La Diférence ! !Malgrès La Diférence ! !

A ma grande sœur
Malgrès notre diférence d’âge on s’adore
Malgrès notre diférence de caractère on se supporte
Malgrès notre diférence de taille on arrive à se faire de câlins
Malgrès nos disputes nous sommes heureuses ensemble
Malgrès nos diférenrence d’envie on sait se mettre d’acord
Je suis pas toujours trés sympa avec toi mais toi non plus
Ce n’est pas méchant c’est juste pour dire que autant l’une que l’otre on s’embete sur le moment on se fache et 5min aprés on se reparle comme si rien ne c’était passer
Ce qui est bien entre nous c’est qu’on se dispute mais ne retse jamais facher plus d’une heure ce qui veut dire que on ne peux pas vivre séparemment !
Juste pour te dire que je t’aime et que je ne peux pas me passer de toi ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Coktail De Fruit

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a ma ɡʁɑ̃də sœʁ
malɡʁε nɔtʁə difeʁɑ̃sə daʒə ɔ̃ sadɔʁə
malɡʁε nɔtʁə difeʁɑ̃sə də kaʁaktεʁə ɔ̃ sə sypɔʁtə
malɡʁε nɔtʁə difeʁɑ̃sə də tajə ɔ̃n- aʁivə a sə fεʁə də kalɛ̃
malɡʁε no dispytə nu sɔməz- œʁøzəz- ɑ̃sɑ̃blə
malɡʁε no difeʁɑ̃ʁɑ̃sə dɑ̃vi ɔ̃ sε sə mεtʁə dakɔʁ
ʒə sɥi pa tuʒuʁ tʁe sɛ̃pa avεk twa mε twa nɔ̃ plys
sə nε pa meʃɑ̃ sε ʒystə puʁ diʁə kə otɑ̃ lynə kə lɔtʁə ɔ̃ sɑ̃bətə syʁ lə mɔmɑ̃ ɔ̃ sə faʃə e sɛ̃k mɛ̃ apʁez- ɔ̃ sə ʁəpaʁlə kɔmə si ʁjɛ̃ nə setε pase
sə ki ε bjɛ̃ ɑ̃tʁə nu sε kɔ̃ sə dispytə mε nə ʁεtsə ʒamε faʃe plys dynə œʁ sə ki vø diʁə kə ɔ̃ nə pø pa vivʁə sepaʁamɑ̃ !
ʒystə puʁ tə diʁə kə ʒə tεmə e kə ʒə nə pø pa mə pase də twa ! ! !