Poème-France.com

Poeme : Mon Bb Que Jm…Mon Bb Que Jm…

Depuis plusieurs mois,
Et comme chaque jour,
Je pense encore beaucoup à toi,
Mon doux et tendre amour.

Je repense aux bons moments,
Lorsque nous sommes ensemble,
A ces merveilleux instants,
Qui nous lient et nous rassemblent.

J’ai repensé à cette agréable sensation,
Quand tu es enlacée dans mes bras,
Que je perçois toutes les vibrations,
De ton corps jusqu’au bout des doigts.

Tout ces détails sont encrés en moi,
Au chaud, au fond de ma mémoire,
Cela me rend davantage amoureux de toi,
Toi qui me donne force et espoir.

Je t’aime pour tout ça,
Et pour plein d’autres choses encore,
J’aime tellement être avec toi,
A tes cotés, je me sents plus fort.

J’esper passé avec toi le restant de ma vie
Passer un jour une bag a ton doigt
Signe de notre alliance infinie
Et pour te dire que je naime que toi.

Je tm et taimerai encore et encore et encore
Je veu quon reste uni toi et moi jusqa la fin de notre vie
Quon créer des vies et quon batisse notre domaine
Mais le plsu importan ce que lon saime…
Comonbaby67

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəpɥi plyzjœʁ mwa,
e kɔmə ʃakə ʒuʁ,
ʒə pɑ̃sə ɑ̃kɔʁə boku a twa,
mɔ̃ duz- e tɑ̃dʁə amuʁ.

ʒə ʁəpɑ̃sə o bɔ̃ mɔmɑ̃,
lɔʁskə nu sɔməz- ɑ̃sɑ̃blə,
a sε mεʁvεjøz- ɛ̃stɑ̃,
ki nu lje e nu ʁasɑ̃ble.

ʒε ʁəpɑ̃se a sεtə aɡʁeablə sɑ̃sasjɔ̃,
kɑ̃ ty ε ɑ̃lase dɑ̃ mε bʁa,
kə ʒə pεʁswa tutə lε vibʁasjɔ̃,
də tɔ̃ kɔʁ ʒysko bu dε dwa.

tu sε detaj sɔ̃t- ɑ̃kʁez- ɑ̃ mwa,
o ʃo, o fɔ̃ də ma memwaʁə,
səla mə ʁɑ̃ davɑ̃taʒə amuʁø də twa,
twa ki mə dɔnə fɔʁsə e εspwaʁ.

ʒə tεmə puʁ tu sa,
e puʁ plɛ̃ dotʁə- ʃozəz- ɑ̃kɔʁə,
ʒεmə tεllmɑ̃ εtʁə avεk twa,
a tε kɔte, ʒə mə sɑ̃ plys fɔʁ.

ʒεspe pase avεk twa lə ʁεstɑ̃ də ma vi
pase œ̃ ʒuʁ ynə baɡ a tɔ̃ dwa
siɲə də nɔtʁə aljɑ̃sə ɛ̃fini
e puʁ tə diʁə kə ʒə nεmə kə twa.

ʒə te εm e tεməʁε ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
ʒə vø kɔ̃ ʁεstə yni twa e mwa ʒyska la fɛ̃ də nɔtʁə vi
kɔ̃ kʁee dε viz- e kɔ̃ batisə nɔtʁə dɔmεnə
mε lə plsy ɛ̃pɔʁtɑ̃ sə kə lɔ̃ sεmə…