Poème-France.com

Poeme : Tu Seras Un HommeTu Seras Un Homme

« Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et, sans dire un seul mot te remettre à rebâtir
Ou perdre d’un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir,
Si tu peux être amant sans être fou d’amour
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter les sots
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d’un mot,
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois
Et si tu peux aimer tous les amis en frères
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;

Si tu sais méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, sans laisser ton rêve être ton maître
Penser, sans n’être qu’un penseur,
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu peux être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;

Si tu peux rencontrer triomphe après défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres la perdront,
Alors, les rois, les dieux, la chance et la victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire,
Tu seras un homme, mon fils. »
Comonbaby67

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

« si ty pø vwaʁ detʁɥi luvʁaʒə də ta vi
e, sɑ̃ diʁə œ̃ səl mo tə ʁəmεtʁə a ʁəbatiʁ
u pεʁdʁə dœ̃ səl ku lə ɡɛ̃ də sɑ̃ paʁti
sɑ̃z- œ̃ ʒεstə e sɑ̃z- œ̃ supiʁ,
si ty pøz- εtʁə amɑ̃ sɑ̃z- εtʁə fu damuʁ
si ty pøz- εtʁə fɔʁ sɑ̃ sese dεtʁə tɑ̃dʁə
e, tə sɑ̃tɑ̃-aj, sɑ̃-ajʁ a tɔ̃ tuʁ,
puʁtɑ̃ lyte e tə defɑ̃dʁə,

si ty pø sypɔʁte dɑ̃tɑ̃dʁə tε paʁɔlə
tʁavεsti paʁ dε ɡø puʁ εksite lε so
e dɑ̃tɑ̃dʁə mɑ̃tiʁ syʁ twa lœʁ buʃə fɔlə
sɑ̃ mɑ̃tiʁ twa mεmə dœ̃ mo,
si ty pø ʁεste diɲə ɑ̃n- etɑ̃ pɔpylεʁə,
si ty pø ʁεste pəplə ɑ̃ kɔ̃sεjɑ̃ lε ʁwa
e si ty pøz- εme tus lεz- amiz- ɑ̃ fʁεʁə
sɑ̃ kokœ̃ dø swa tu puʁ twa,

si ty sε medite, ɔpsεʁve e kɔnεtʁə,
sɑ̃ ʒamε dəvəniʁ sεptikə u dεstʁyktœʁ,
ʁεve, sɑ̃ lεse tɔ̃ ʁεvə εtʁə tɔ̃ mεtʁə
pɑ̃se, sɑ̃ nεtʁə kœ̃ pɑ̃sœʁ,
si ty pøz- εtʁə dyʁ sɑ̃ ʒamεz- εtʁə ɑ̃ ʁaʒə,
si ty pøz- εtʁə bʁavə e ʒamεz- ɛ̃pʁyde,
si ty pøz- εtʁə bɔ̃, si ty sεz- εtʁə saʒə,
sɑ̃z- εtʁə mɔʁal ni pedɑ̃,

si ty pø ʁɑ̃kɔ̃tʁe tʁjɔ̃fə apʁε defεtə
e ʁəsəvwaʁ sε dø mɑ̃tœʁ dœ̃ mεmə fʁɔ̃,
si ty pø kɔ̃sεʁve tɔ̃ kuʁaʒə e ta tεtə
kɑ̃ tus lεz- otʁə- la pεʁdʁɔ̃,
alɔʁ, lε ʁwa, lε djø, la ʃɑ̃sə e la viktwaʁə
səʁɔ̃ a tu ʒamε tεz- εsklavə sumi
e, sə ki vo mjø kə lε ʁwaz- e la ɡlwaʁə,
ty səʁaz- œ̃n- ɔmə, mɔ̃ fis. »