Poème-France.com

Poeme : Guérison De L’EspritGuérison De L’Esprit

Dans cette pièce noire, le silence mortel y règne
Mon coin habituel m’attend pour que mes cicatrices saignent
Et mes larmes de sang coulent sur ma joue rose
Mon corps entièrement paralysé, me rend la vie morose

A travers la fenêtre, les étoiles brillent faiblement dans le noir
La main du Seigneur descend du ciel pour me sauver ce soir
Gaie, je cours, je saute de la fenêtre, galope sur les nuages
Dieu m’appelle pour guérir mon esprit et enfin vivre en marge

Soudain, l’horloge sonne, temps de quitter Dieu
Pour revenir à le réalité et poursuivre ma vie, peut être mieux
L’âme retourne dans mon corps, les cicatrices demeurent encore
Dieu ne m’a pas guérit, mon sang coule jusqu’à ma mort…
Corbeaux

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ sεtə pjεsə nwaʁə, lə silɑ̃sə mɔʁtεl i ʁεɲə
mɔ̃ kwɛ̃-abitɥεl matɑ̃ puʁ kə mε sikatʁisə sεɲe
e mε laʁmə- də sɑ̃ kule syʁ ma ʒu ʁozə
mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃tjεʁəmɑ̃ paʁalize, mə ʁɑ̃ la vi mɔʁozə

a tʁavεʁ la fənεtʁə, lεz- etwalə bʁije fεbləmɑ̃ dɑ̃ lə nwaʁ
la mɛ̃ dy sεɲœʁ desɑ̃ dy sjεl puʁ mə sove sə swaʁ
ɡε, ʒə kuʁ, ʒə sotə də la fənεtʁə, ɡalɔpə syʁ lε nɥaʒə
djø mapεllə puʁ ɡeʁiʁ mɔ̃n- εspʁi e ɑ̃fɛ̃ vivʁə ɑ̃ maʁʒə

sudɛ̃, lɔʁlɔʒə sɔnə, tɑ̃ də kite djø
puʁ ʁəvəniʁ a lə ʁealite e puʁsɥivʁə ma vi, pø εtʁə mjø
lamə ʁətuʁnə dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ, lε sikatʁisə dəməʁe ɑ̃kɔʁə
djø nə ma pa ɡeʁi, mɔ̃ sɑ̃ kulə ʒyska ma mɔʁ…