Poème-France.com

Poeme : Je Suis Seul, Seul Au MondeJe Suis Seul, Seul Au Monde

Me voila loin de toi,
Tu n’est plus à mes cotés,
J’ai maintenant en moi
Le sentiment d’avoir été rejetté.

Je me sens seul au monde,
Seul sur cette terre ronde,
Et la raison de mon existance
N’a plus de sens.

J’ai beau chercher une raison à ma vie,
Je ne trouve rien de valable.
Je refléchi pourtant toute la nuit,
Mais aucune raison n’est potable.

Il n’y a rien à faire,
Je ne suis pas fais pour vivre sans toi,
Je mène tous les jours une guerre
Pour essayer de me dire que tu n’étais pas faite pour moi.

Malgré les mois qui passent,
Malgré tous les efforts que j’accompli,
Je ne peux me voiler la face,
Mon cœur, tu l’as conquit.

Des années encore vont s’écouler,
Mais durant tout ce temps je garderai
Une cicatrice impossible à effacer.
Elle sera la preuve que je t’ai aimé.
David75

PostScriptum

Laissez vos commentaires. Merci


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mə vwala lwɛ̃ də twa,
ty nε plysz- a mε kɔte,
ʒε mɛ̃tənɑ̃ ɑ̃ mwa
lə sɑ̃timɑ̃ davwaʁ ete ʁəʒεte.

ʒə mə sɑ̃s səl o mɔ̃də,
səl syʁ sεtə teʁə ʁɔ̃də,
e la ʁεzɔ̃ də mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
na plys də sɑ̃s.

ʒε bo ʃεʁʃe ynə ʁεzɔ̃ a ma vi,
ʒə nə tʁuvə ʁjɛ̃ də valablə.
ʒə ʁəfleʃi puʁtɑ̃ tutə la nɥi,
mεz- okynə ʁεzɔ̃ nε pɔtablə.

il ni a ʁjɛ̃ a fεʁə,
ʒə nə sɥi pa fε puʁ vivʁə sɑ̃ twa,
ʒə mεnə tus lε ʒuʁz- ynə ɡeʁə
puʁ esεje də mə diʁə kə ty netε pa fεtə puʁ mwa.

malɡʁe lε mwa ki pase,
malɡʁe tus lεz- efɔʁ kə ʒakɔ̃pli,
ʒə nə pø mə vwale la fasə,
mɔ̃ kœʁ, ty la kɔ̃ki.

dεz- anez- ɑ̃kɔʁə vɔ̃ sekule,
mε dyʁɑ̃ tu sə tɑ̃ ʒə ɡaʁdəʁε
ynə sikatʁisə ɛ̃pɔsiblə a efase.
εllə səʁa la pʁəvə kə ʒə tε εme.