Poème-France.com

Poeme : Tu Es Loin De MoiTu Es Loin De Moi

Tu me manques sans que tu ne le saches,
Tu ne me donnes pas de tes nouvelles,
Tu ignores mes messages,
Tu ne réponds pas à mes appels,

Je regarde sans cesse tes photos
Je ne peux me passer de toi
Je crois que j’en fais un peu de trop
Mais tout ce que je fais se rapporte a toi.

Quand j’écoute une musique,
C’est ton visage qui se dessine,
Quand j’entends ton prénom,
C’est vers toi que mes pensées vont.

Dans ma tête, j’entends sans cesse raisonner ta voix,
Comme si tu étais toujours là,
Alors que ce n’est pas le cas.
Tu es loin de moi.

Même lorsque je dors, je pense a toi,
Tous mes rêves sont dédiés à toi.
Tu hantes mes pensées,
Et m’empêche de t’oublier.

Je ne sais pas si un jour je te reverrai,
Mais si je n’avais qu’un seul souhait,
Ce serait celui de te revoir,
Ne serait ce qu’une fois,

Je voudrais tant t’avouer mes sentiments,
Te montrer a quel point je tien a toi,
Mais je ne peux te le dire car tu n’es plus la.
Et je ne te reverrai jamais apparemment.

Comment vivre sans la personne qu’on aime pour toujours,
Même si c’est en secret qu’on garde cet amour,

Chaque jour je regarde cette photo, ou tu es avec moi,
Et à ce moment, je ne peux retenir mes larmes,
C’est plus fort que moi,
Et c’est comme si tu me lançais un charme.
Mon regard ne peut quitter ton visage,
Qui sourit à cote de moi.

J’ai besoin de toi plus que tout.
Car sans toi, je deviens fou.
Dams

PostScriptum

Ben vla ce poeme c’est tout a fait ce que je ressens, ce que je pense par rapport a une personne. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mə mɑ̃k sɑ̃ kə ty nə lə saʃə,
ty nə mə dɔnə pa də tε nuvεllə,
ty iɲɔʁə mε mesaʒə,
ty nə ʁepɔ̃ pa a mεz- apεl,

ʒə ʁəɡaʁdə sɑ̃ sεsə tε fɔto
ʒə nə pø mə pase də twa
ʒə kʁwa kə ʒɑ̃ fεz- œ̃ pø də tʁo
mε tu sə kə ʒə fε sə ʁapɔʁtə a twa.

kɑ̃ ʒekutə ynə myzikə,
sε tɔ̃ vizaʒə ki sə desinə,
kɑ̃ ʒɑ̃tɑ̃ tɔ̃ pʁenɔ̃,
sε vεʁ twa kə mε pɑ̃se vɔ̃.

dɑ̃ ma tεtə, ʒɑ̃tɑ̃ sɑ̃ sεsə ʁεzɔne ta vwa,
kɔmə si ty etε tuʒuʁ la,
alɔʁ kə sə nε pa lə ka.
ty ε lwɛ̃ də mwa.

mεmə lɔʁskə ʒə dɔʁ, ʒə pɑ̃sə a twa,
tus mε ʁεvə sɔ̃ dedjez- a twa.
ty-ɑ̃tə mε pɑ̃se,
e mɑ̃pεʃə də tublje.

ʒə nə sε pa si œ̃ ʒuʁ ʒə tə ʁəveʁε,
mε si ʒə navε kœ̃ səl suε,
sə səʁε səlɥi də tə ʁəvwaʁ,
nə səʁε sə kynə fwa,

ʒə vudʁε tɑ̃ tavue mε sɑ̃timɑ̃,
tə mɔ̃tʁe a kεl pwɛ̃ ʒə tjɛ̃ a twa,
mε ʒə nə pø tə lə diʁə kaʁ ty nε plys la.
e ʒə nə tə ʁəveʁε ʒamεz- apaʁamɑ̃.

kɔmɑ̃ vivʁə sɑ̃ la pεʁsɔnə kɔ̃n- εmə puʁ tuʒuʁ,
mεmə si sεt- ɑ̃ sεkʁε kɔ̃ ɡaʁdə sεt amuʁ,

ʃakə ʒuʁ ʒə ʁəɡaʁdə sεtə fɔto, u ty ε avεk mwa,
e a sə mɔmɑ̃, ʒə nə pø ʁətəniʁ mε laʁmə,
sε plys fɔʁ kə mwa,
e sε kɔmə si ty mə lɑ̃sεz- œ̃ ʃaʁmə.
mɔ̃ ʁəɡaʁ nə pø kite tɔ̃ vizaʒə,
ki suʁi a kɔtə də mwa.

ʒε bəzwɛ̃ də twa plys kə tu.
kaʁ sɑ̃ twa, ʒə dəvjɛ̃ fu.