Poème-France.com

Poeme : Petit Enfant…Petit Enfant…

Pleure petit enfant,
Pleure tant qu’il en est encore temps.
Laisse couler tes larmes,
Elles sont ta dernière arme.
Ta seule chance de survie,
Dans ce monde sans vie.
Personne ne te voie,
Personne ne t’entend.
Ca a toujours été comme ça,
Et ça ne sera jamais différent.
Tu es parmi eux,
Mais invisible à leurs yeux.
Tu n’es sans doute pas intéressant,
Pour tous ces gens malfaisants.
Pleure petit enfant,
Pleure tes larmes de sang.
Ce sang qui coule de ton cœur,
Depuis qu’ils l’ont transpercé,
Pleure et n’aie pas peur,
Un jour ils vont payer…
Dams

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

plœʁə pəti ɑ̃fɑ̃,
plœʁə tɑ̃ kil ɑ̃n- εt- ɑ̃kɔʁə tɑ̃.
lεsə kule tε laʁmə,
εllə sɔ̃ ta dεʁnjεʁə aʁmə.
ta sələ ʃɑ̃sə də syʁvi,
dɑ̃ sə mɔ̃də sɑ̃ vi.
pεʁsɔnə nə tə vwa,
pεʁsɔnə nə tɑ̃tɑ̃.
ka a tuʒuʁz- ete kɔmə sa,
e sa nə səʁa ʒamε difeʁɑ̃.
ty ε paʁmi ø,
mεz- ɛ̃viziblə a lœʁz- iø.
ty nε sɑ̃ dutə pa ɛ̃teʁesɑ̃,
puʁ tus sε ʒɑ̃ malfəzɑ̃.
plœʁə pəti ɑ̃fɑ̃,
plœʁə tε laʁmə- də sɑ̃.
sə sɑ̃ ki kulə də tɔ̃ kœʁ,
dəpɥi kil lɔ̃ tʁɑ̃spεʁse,
plœʁə e nε pa pœʁ,
œ̃ ʒuʁ il vɔ̃ pεje…