Poème-France.com

Poeme : J’Aurais Voulu Te Dire…J’Aurais Voulu Te Dire…

J’ai l’impression qu’à chaque foutu pas,
Tu t’éloignes toujours un peu plus de moi.
Vois-tu, j’ai peur de te perdre, de te laisser,
Quand tu avances, moi, je recule, blessée.

J’ai encore besoin de toi, encore besoin de ça,
Pour vivre, pour respirer, juste pour avancer.
Les liens du sang sont ceux du cœur, n’est ce pas ?
Alors pourquoi je sens que tu m’as abandonnée ?

J’aurais tant voulu te dire combien je t’aime…
Est-il trop tard maintenant, pour reculer ?
J’ai encore besoin de tes bras, tant que le ’’M’’
Reste dans le mot ’’amour’’, et dans ’’pleurer’’.

Avant que tu partes, je voudrais juste te dire,
Tout ce que tu représente pour moi, ma vie,
Combien de temps j’ai pleuré, tous les sourires,
Tous les moments de tristesse, et quand j’ai ri…

Pendant tout ce temps, j’aurais voulu te dire,
Ce que j’ai ressenti, sans avoir honte des larmes,
De mon cœur parfois pincé. J’aurais voulu t’écrire,
Tout ça, toutes mes faiblesses, et tout tes charmes.

J’aurais voulu me confier à toi, dévoiler mes secrets,
Être sincère, te montrer ma douleur sans rien cacher.
Mais le silence a eu raison de moi, et j’ai tiré un trait,
Sur ce cœur qui était nôtre, une blessure partagée.

Je sais que je t’ai fait du mal, mais j’aurais voulu
Te dire, que tu resteras à jamais la seule, l’unique.
Je sais qu’un jour tu partira, voyage sans issue,
Et je te dirai, Reste, comme une note de musique.

J’ai essayé de te comprendre, sans arrêt, en vain.
J’aurais voulu te dire de faire la même chose,
De me parler, de me consoler, d’essayer au moins.
Te soucies-tu de moi, te souviens-tu de notre osmose ?

Malgré tout, tu avances, et moi je recule, sans avoir
Le courage de te parler. La seule chose que j’aurais
Voulu te dire, c’est un ’’je t’aime’’ simple et sincère.
J’aurais dû te le montrer… Pourtant, je n’ai rien fait…

Pardonne moi, mais l’amour est éternel, Maman
Je t’aimerai pour toujours, malgré tous ces ans…
Dark-Angel

PostScriptum

écrit le 20 et 21/03/2012


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ ka ʃakə futy pa,
ty telwaɲə tuʒuʁz- œ̃ pø plys də mwa.
vwa ty, ʒε pœʁ də tə pεʁdʁə, də tə lεse,
kɑ̃ ty avɑ̃sə, mwa, ʒə ʁəkylə, blese.

ʒε ɑ̃kɔʁə bəzwɛ̃ də twa, ɑ̃kɔʁə bəzwɛ̃ də sa,
puʁ vivʁə, puʁ ʁεspiʁe, ʒystə puʁ avɑ̃se.
lε ljɛ̃ dy sɑ̃ sɔ̃ sø dy kœʁ, nε sə pa ?
alɔʁ puʁkwa ʒə sɑ̃s kə ty ma abɑ̃dɔne ?

ʒoʁε tɑ̃ vuly tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə…
εt- il tʁo taʁ mɛ̃tənɑ̃, puʁ ʁəkyle ?
ʒε ɑ̃kɔʁə bəzwɛ̃ də tε bʁa, tɑ̃ kə ləm
ʁεstə dɑ̃ lə mɔtamuʁ, e dɑ̃spləʁəʁ.

avɑ̃ kə ty paʁtə, ʒə vudʁε ʒystə tə diʁə,
tu sə kə ty ʁəpʁezɑ̃tə puʁ mwa, ma vi,
kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃ ʒε pləʁe, tus lε suʁiʁə,
tus lε mɔmɑ̃ də tʁistεsə, e kɑ̃ ʒε ʁi…

pɑ̃dɑ̃ tu sə tɑ̃, ʒoʁε vuly tə diʁə,
sə kə ʒε ʁəsɑ̃ti, sɑ̃z- avwaʁ ɔ̃tə dε laʁmə,
də mɔ̃ kœʁ paʁfwa pɛ̃se. ʒoʁε vuly tekʁiʁə,
tu sa, tutə mε fεblesə, e tu tε ʃaʁmə.

ʒoʁε vuly mə kɔ̃fje a twa, devwale mε sεkʁε,
εtʁə sɛ̃sεʁə, tə mɔ̃tʁe ma dulœʁ sɑ̃ ʁjɛ̃ kaʃe.
mε lə silɑ̃sə a y ʁεzɔ̃ də mwa, e ʒε tiʁe œ̃ tʁε,
syʁ sə kœʁ ki etε notʁə, ynə blesyʁə paʁtaʒe.

ʒə sε kə ʒə tε fε dy mal, mε ʒoʁε vuly
tə diʁə, kə ty ʁεstəʁaz- a ʒamε la sələ, lynikə.
ʒə sε kœ̃ ʒuʁ ty paʁtiʁa, vwajaʒə sɑ̃z- isɥ,
e ʒə tə diʁε, ʁεstə, kɔmə ynə nɔtə də myzikə.

ʒε esεje də tə kɔ̃pʁɑ̃dʁə, sɑ̃z- aʁε, ɑ̃ vɛ̃.
ʒoʁε vuly tə diʁə də fεʁə la mεmə ʃozə,
də mə paʁle, də mə kɔ̃sɔle, desεje o mwɛ̃.
tə susi ty də mwa, tə suvjɛ̃ ty də nɔtʁə ɔsmozə ?

malɡʁe tu, ty avɑ̃sə, e mwa ʒə ʁəkylə, sɑ̃z- avwaʁ
lə kuʁaʒə də tə paʁle. la sələ ʃozə kə ʒoʁε
vuly tə diʁə, sεt- ynʒə tεməsɛ̃plə e sɛ̃sεʁə.
ʒoʁε dy tə lə mɔ̃tʁe… puʁtɑ̃, ʒə nε ʁjɛ̃ fε…

paʁdɔnə mwa, mε lamuʁ εt- etεʁnεl, mamɑ̃
ʒə tεməʁε puʁ tuʒuʁ, malɡʁe tus sεz- ɑ̃…