Poeme : J’aurais Voulu Te Dire…

J’aurais Voulu Te Dire…

J’ai l’impression qu’à chaque foutu pas,
Tu t’éloignes toujours un peu plus de moi.
Vois-tu, j’ai peur de te perdre, de te laisser,
Quand tu avances, moi, je recule, blessée.

J’ai encore besoin de toi, encore besoin de ça,
Pour vivre, pour respirer, juste pour avancer.
Les liens du sang sont ceux du cœur, n’est ce pas ?
Alors pourquoi je sens que tu m’as abandonnée ?

J’aurais tant voulu te dire combien je t’aime…
Est-il trop tard maintenant, pour reculer ?
J’ai encore besoin de tes bras, tant que le ’’M’’
Reste dans le mot ’’amour’’, et dans ’’pleurer’’.

Avant que tu partes, je voudrais juste te dire,
Tout ce que tu représente pour moi, ma vie,
Combien de temps j’ai pleuré, tous les sourires,
Tous les moments de tristesse, et quand j’ai ri…

Pendant tout ce temps, j’aurais voulu te dire,
Ce que j’ai ressenti, sans avoir honte des larmes,
De mon cœur parfois pincé. J’aurais voulu t’écrire,
Tout ça, toutes mes faiblesses, et tout tes charmes.

J’aurais voulu me confier à toi, dévoiler mes secrets,
Être sincère, te montrer ma douleur sans rien cacher.
Mais le silence a eu raison de moi, et j’ai tiré un trait,
Sur ce cœur qui était nôtre, une blessure partagée.

Je sais que je t’ai fait du mal, mais j’aurais voulu
Te dire, que tu resteras à jamais la seule, l’unique.
Je sais qu’un jour tu partira, voyage sans issue,
Et je te dirai, Reste, comme une note de musique.

J’ai essayé de te comprendre, sans arrêt, en vain.
J’aurais voulu te dire de faire la même chose,
De me parler, de me consoler, d’essayer au moins.
Te soucies-tu de moi, te souviens-tu de notre osmose ?

Malgré tout, tu avances, et moi je recule, sans avoir
Le courage de te parler. La seule chose que j’aurais
Voulu te dire, c’est un ’’je t’aime’’ simple et sincère.
J’aurais dû te le montrer… Pourtant, je n’ai rien fait…

Pardonne moi, mais l’amour est éternel, Maman
Je t’aimerai pour toujours, malgré tous ces ans…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’aurais Voulu Te Dire…

  jai=lim=pres=si=on=quà=cha=que=fou=tu=pas 11
  tu=té=loi=gnes=tou=jours=un=peu=plus=de=moi 11
  vois=tu=jai=peur=de=te=per=dre=de=te=lais=ser 12
  quand=tu=a=van=ces=moi=je=re=cu=le=bles=sée 12

  jai=en=core=be=soin=de=toi=en=co=re=be=soin=de=ça 14
  pour=vivre=pour=res=pi=rer=jus=te=pour=a=van=cer 12
  les=liens=du=sang=sont=ceux=du=cœur=nest=ce=pas 11
  a=lors=pour=quoi=je=sens=que=tu=mas=a=ban=don=née 13

  jau=rais=tant=vou=lu=te=di=re=com=bien=je=taime 12
  est=il=trop=tard=main=te=nant=pour=re=cu=ler 11
  jai=en=co=re=be=soin=de=tes=bras=tant=que=lem 12
  res=te=dans=le=mo=ta=mour=et=dans=pleu=rer 11

  avant=que=tu=par=tes=je=vou=drais=jus=te=te=dire 12
  tout=ce=que=tu=re=pré=sen=te=pour=moi=ma=vie 12
  com=bien=de=temps=jai=pleu=ré=tous=les=sou=ri=res 12
  tous=les=mo=ments=de=tris=tes=se=et=quand=jai=ri 12

  pen=dant=tout=ce=temps=jau=rais=vou=lu=te=di=re 12
  ce=que=jai=res=sen=ti=sans=a=voir=honte=des=lar=mes 13
  de=mon=cœur=par=fois=pin=cé=jau=rais=vou=lu=té=crire 13
  tout=ça=tou=tes=mes=fai=bles=ses=et=tout=tes=charmes 12

  jau=rais=vou=lu=me=con=fier=à=toi=dé=voi=ler=mes=se=crets 15
  être=sin=cè=re=te=mon=trer=ma=dou=leur=sans=rien=ca=cher 14
  mais=le=silen=cea=eu=rai=son=de=moi=et=jai=ti=ré=un=trait 15
  sur=ce=cœur=qui=é=tait=nôtre=u=ne=bles=su=re=par=ta=gée 15

  je=sais=que=je=tai=fait=du=mal=mais=jau=rais=vou=lu 13
  te=dire=que=tu=res=te=ras=à=ja=mais=la=seu=le=lu=nique 15
  je=sais=quun=jour=tu=par=ti=ra=voyage=sans=is=sue 12
  et=je=te=di=rai=res=te=commeu=ne=no=te=de=mu=sique 14

  jai=es=sayé=de=te=com=prendre=sans=ar=rêt=en=vain 12
  jau=rais=vou=lu=te=dire=de=fai=re=la=mê=me=chose 13
  de=me=par=ler=de=me=con=so=ler=des=sayer=au=moins 13
  te=sou=cies=tu=de=moi=te=sou=viens=tu=de=notreos=mose 13

  mal=gré=tout=tu=a=vances=et=moi=je=re=cu=le=sans=a=voir 15
  le=cou=rage=de=te=par=ler=la=seu=le=cho=se=que=jau=rais 15
  vou=lu=te=dire=cest=un=je=tai=me=sim=pleet=sin=cère 13
  jau=rais=dû=te=le=mon=trer=pour=tant=je=nai=rien=fait 13

  par=donne=moi=mais=la=mour=est=é=ter=nel=ma=man 12
  je=tai=me=rai=pour=tou=jours=mal=gré=tous=ces=ans 12
 • Phonétique : J’aurais Voulu Te Dire…

  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ ka ʃakə futy pa,
  ty telwaɲə tuʒuʁz- œ̃ pø plys də mwa.
  vwa ty, ʒε pœʁ də tə pεʁdʁə, də tə lεse,
  kɑ̃ ty avɑ̃sə, mwa, ʒə ʁəkylə, blese.

  ʒε ɑ̃kɔʁə bəzwɛ̃ də twa, ɑ̃kɔʁə bəzwɛ̃ də sa,
  puʁ vivʁə, puʁ ʁεspiʁe, ʒystə puʁ avɑ̃se.
  lε ljɛ̃ dy sɑ̃ sɔ̃ sø dy kœʁ, nε sə pa ?
  alɔʁ puʁkwa ʒə sɑ̃s kə ty ma abɑ̃dɔne ?

  ʒoʁε tɑ̃ vuly tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmə…
  εt- il tʁo taʁ mɛ̃tənɑ̃, puʁ ʁəkyle ?
  ʒε ɑ̃kɔʁə bəzwɛ̃ də tε bʁa, tɑ̃ kə ləm
  ʁεstə dɑ̃ lə mɔtamuʁ, e dɑ̃spləʁəʁ.

  avɑ̃ kə ty paʁtə, ʒə vudʁε ʒystə tə diʁə,
  tu sə kə ty ʁəpʁezɑ̃tə puʁ mwa, ma vi,
  kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃ ʒε pləʁe, tus lε suʁiʁə,
  tus lε mɔmɑ̃ də tʁistεsə, e kɑ̃ ʒε ʁi…

  pɑ̃dɑ̃ tu sə tɑ̃, ʒoʁε vuly tə diʁə,
  sə kə ʒε ʁəsɑ̃ti, sɑ̃z- avwaʁ ɔ̃tə dε laʁmə,
  də mɔ̃ kœʁ paʁfwa pɛ̃se. ʒoʁε vuly tekʁiʁə,
  tu sa, tutə mε fεblesə, e tu tε ʃaʁmə.

  ʒoʁε vuly mə kɔ̃fje a twa, devwale mε sεkʁε,
  εtʁə sɛ̃sεʁə, tə mɔ̃tʁe ma dulœʁ sɑ̃ ʁjɛ̃ kaʃe.
  mε lə silɑ̃sə a y ʁεzɔ̃ də mwa, e ʒε tiʁe œ̃ tʁε,
  syʁ sə kœʁ ki etε notʁə, ynə blesyʁə paʁtaʒe.

  ʒə sε kə ʒə tε fε dy mal, mε ʒoʁε vuly
  tə diʁə, kə ty ʁεstəʁaz- a ʒamε la sələ, lynikə.
  ʒə sε kœ̃ ʒuʁ ty paʁtiʁa, vwajaʒə sɑ̃z- isɥ,
  e ʒə tə diʁε, ʁεstə, kɔmə ynə nɔtə də myzikə.

  ʒε esεje də tə kɔ̃pʁɑ̃dʁə, sɑ̃z- aʁε, ɑ̃ vɛ̃.
  ʒoʁε vuly tə diʁə də fεʁə la mεmə ʃozə,
  də mə paʁle, də mə kɔ̃sɔle, desεje o mwɛ̃.
  tə susi ty də mwa, tə suvjɛ̃ ty də nɔtʁə ɔsmozə ?

  malɡʁe tu, ty avɑ̃sə, e mwa ʒə ʁəkylə, sɑ̃z- avwaʁ
  lə kuʁaʒə də tə paʁle. la sələ ʃozə kə ʒoʁε
  vuly tə diʁə, sεt- ynʒə tεməsɛ̃plə e sɛ̃sεʁə.
  ʒoʁε dy tə lə mɔ̃tʁe… puʁtɑ̃, ʒə nε ʁjɛ̃ fε…

  paʁdɔnə mwa, mε lamuʁ εt- etεʁnεl, mamɑ̃
  ʒə tεməʁε puʁ tuʒuʁ, malɡʁe tus sεz- ɑ̃…
 • Syllabes Phonétique : J’aurais Voulu Te Dire…

  ʒε=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=ka=ʃa=kə=fu=ty=pa 11
  ty=te=lwa=ɲə=tu=ʒuʁ=zœ̃=pø=plys=də=mwa 11
  vwa=ty=ʒε=pœʁ=də=tə=pεʁ=dʁə=də=tə=lε=se 12
  kɑ̃=ty=a=vɑ̃=sə=mwa=ʒə=ʁə=ky=lə=ble=se 12

  ʒε=ɑ̃=kɔʁə=bə=zwɛ̃=də=twa=ɑ̃=kɔ=ʁə=bə=zwɛ̃=də=sa 14
  puʁ=vi=vʁə=puʁ=ʁεs=pi=ʁe=ʒys=tə=puʁ=a=vɑ̃se 12
  lε=lj=ɛ̃=dy=sɑ̃=sɔ̃=sø=dy=kœʁ=nε=sə=pa 12
  a=lɔʁ=puʁ=kwaʒə=sɑ̃s=kə=ty=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne 12

  ʒo=ʁε=tɑ̃=vu=ly=tə=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=tεmə 12
  ε=til=tʁo=taʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=puʁ=ʁə=ky=le 11
  ʒε=ɑ̃=kɔ=ʁə=bə=zwɛ̃=də=tε=bʁa=tɑ̃=kə=ləm 12
  ʁεs=tə=dɑ̃=lə=mɔ=ta=muʁ=e=dɑ̃s=plə=ʁəʁ 11

  a=vɑ̃kə=ty=paʁ=tə=ʒə=vu=dʁε=ʒys=tə=tə=diʁə 12
  tu=sə=kə=ty=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=puʁ=mwa=ma=vi 12
  kɔ̃=bjɛ̃=də=tɑ̃=ʒε=plə=ʁe=tus=lε=su=ʁi=ʁə 12
  tus=lε=mɔ=mɑ̃=də=tʁis=tε=sə=e=kɑ̃=ʒε=ʁi 12

  pɑ̃=dɑ̃=tu=sə=tɑ̃=ʒo=ʁε=vu=ly=tə=di=ʁə 12
  sə=kə=ʒεʁə=sɑ̃=ti=sɑ̃=za=vwaʁ=ɔ̃=tə=dε=laʁmə 12
  də=mɔ̃=kœʁ=paʁ=fwa=pɛ̃se=ʒo=ʁε=vu=ly=te=kʁiʁə 12
  tu=sa=tu=tə=mε=fε=ble=sə=e=tu=tε=ʃaʁmə 12

  ʒo=ʁε=vu=lymə=kɔ̃=fje=a=twa=de=vwa=le=mε=sε=kʁε 14
  εtʁə=sɛ̃=sε=ʁə=tə=mɔ̃=tʁe=ma=du=lœʁ=sɑ̃=ʁjɛ̃=ka=ʃe 14
  mεlə=si=lɑ̃=səa=y=ʁε=zɔ̃=də=mwa=e=ʒε=ti=ʁe=œ̃=tʁε 15
  syʁ=sə=kœʁ=ki=e=tε=notʁə=y=nə=ble=sy=ʁə=paʁ=ta=ʒe 15

  ʒə=sεkə=ʒə=tε=fε=dy=mal=mε=ʒo=ʁε=vu=ly 12
  tə=diʁə=kə=ty=ʁεs=tə=ʁa=za=ʒa=mε=la=sə=lə=ly=nikə 15
  ʒə=sε=kœ̃=ʒuʁ=ty=paʁ=ti=ʁa=vwa=jaʒə=sɑ̃=zisɥ 12
  e=ʒə=tə=di=ʁε=ʁεstə=kɔ=məy=nə=nɔ=tə=də=my=zikə 14

  ʒε=e=sε=je=də=tə=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=sɑ̃=za=ʁε=ɑ̃=vɛ̃ 13
  ʒo=ʁε=vu=lytə=di=ʁə=də=fε=ʁə=la=mε=mə=ʃozə 13
  də=mə=paʁ=le=də=mə=kɔ̃=sɔ=le=de=sε=je=o=mwɛ̃ 14
  tə=su=si=tydə=mwa=tə=su=vjɛ̃=ty=də=nɔ=tʁəɔs=mozə 13

  mal=ɡʁe=tu=ty=a=vɑ̃sə=e=mwa=ʒə=ʁə=ky=lə=sɑ̃=za=vwaʁ 15
  lə=ku=ʁaʒə=də=tə=paʁ=le=la=sə=lə=ʃo=zə=kə=ʒo=ʁε 15
  vu=lytə=di=ʁə=sε=tyn=ʒə=tε=mə=sɛ̃=pləe=sɛ̃=sεʁə 13
  ʒo=ʁε=dytə=lə=mɔ̃=tʁe=puʁ=tɑ̃=ʒə=nε=ʁjɛ̃=fε 12

  paʁ=dɔnə=mwa=mε=la=muʁ=ε=te=tεʁ=nεl=ma=mɑ̃ 12
  ʒə=tε=mə=ʁε=puʁ=tu=ʒuʁ=mal=ɡʁe=tus=sε=zɑ̃ 12

PostScriptum

écrit le 20 et 21/03/2012

Récompense

2
3
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/03/2012 23:48Jade

tres joli dark bravo
amitié
jade

Auteur de Poésie
26/12/2013 14:03Awa.Seck.79

cool