Poème-France.com

Poeme : Le Mal De VivreLe Mal De Vivre

J’ai le mal de vivre papa ! ! ! !
Depuis 15ans qu je suis née je n’ai
Aucun souvenir de toi car a 9 mois
Je t’ai perdu a tout jamais, je sais
Que tu veille sur moi depui mon epaule
Mais tu fais le vide dans ma vie, car
Je n’ai jamais pu te dire « je t’aime » ni
Te souhaiter tes fetes.
Maman me protege mais meme un peu trop
Car elle a peur que la mort vienne me trouver
Pour me ramener vers toi…
Le jour om ca m’arriv, je serais la plus
Heureuse des femmes car je pourrais
Enfin te retrouver pour toujours dans
Le nouveau monde des anges.
(U)Dark Chieuse66(U)

PostScriptum

alors comment le trouvez vous ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε lə mal də vivʁə papa ! ! !
dəpɥi kɛ̃zə ɑ̃ k ʒə sɥi ne ʒə nε
okœ̃ suvəniʁ də twa kaʁ a nəf mwa
ʒə tε pεʁdy a tu ʒamε, ʒə sε
kə ty vεjə syʁ mwa dəpɥi mɔ̃n- əpolə
mε ty fε lə vidə dɑ̃ ma vi, kaʁ
ʒə nε ʒamε py tə diʁə « ʒə tεmə » ni
tə suεte tε fətə.
mamɑ̃ mə pʁɔtəʒə mε məmə œ̃ pø tʁo
kaʁ εllə a pœʁ kə la mɔʁ vjεnə mə tʁuve
puʁ mə ʁaməne vεʁ twa…
lə ʒuʁ ɔm ka maʁiv, ʒə səʁε la plys
œʁøzə dε famə kaʁ ʒə puʁʁε
ɑ̃fɛ̃ tə ʁətʁuve puʁ tuʒuʁ dɑ̃
lə nuvo mɔ̃də dεz- ɑ̃ʒə.