Poème-France.com

Poeme : Bonne Fete MamanBonne Fete Maman

Maman, je suis née depuis 15ans
Et tu m’as consacré tout ton temps
Alors que moi petite fille j’ai
Perdu mon pere, toi grand"e fille t’ai
Occupé de moi mieux que personne.

Aujourd’hui je commence ma vie
Guider par tes experiences de ta vie,
Malgre mes crises et tes sautes
D’humeur, nous sommes toutes
Les deux liées a jamais.

Ce lien est celui de mere-fille
Mais c’est celui de l’amour par dessus tout
Que les anges la haut nous surveillent,
Et nous dictent dans le bonheur tout
Entier pour qu’on aime la vie.

Je te dédie ce poeme pour que jamais
Tu ne m’oublie et pour que la vie
Ne nous sépare pas, mais moi ;
Je t’aime fort.
Bonne fete maman
(U)Dark Chieuse66(U)

PostScriptum

bonne fete a toutes les mamans


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mamɑ̃, ʒə sɥi ne dəpɥi kɛ̃zə ɑ̃
e ty ma kɔ̃sakʁe tu tɔ̃ tɑ̃
alɔʁ kə mwa pətitə fijə ʒε
pεʁdy mɔ̃ pəʁə, twa ɡʁɑ̃ ɡjmε ə fijə tε
ɔkype də mwa mjø kə pεʁsɔnə.

oʒuʁdɥi ʒə kɔmɑ̃sə ma vi
ɡide paʁ tεz- εkspəʁjɑ̃sə də ta vi,
malɡʁə mε kʁizəz- e tε sotə
dymœʁ, nu sɔmə tutə
lε dø ljez- a ʒamε.

sə ljɛ̃ ε səlɥi də məʁə fijə
mε sε səlɥi də lamuʁ paʁ dəsy tu
kə lεz- ɑ̃ʒə la-o nu syʁvεje,
e nu dikte dɑ̃ lə bɔnœʁ tu
ɑ̃tje puʁ kɔ̃n- εmə la vi.

ʒə tə dedi sə poəmə puʁ kə ʒamε
ty nə mubli e puʁ kə la vi
nə nu sepaʁə pa, mε mwa,
ʒə tεmə fɔʁ.
bɔnə fətə mamɑ̃