Poème-France.com

Poeme : Ma Belle CréatureMa Belle Créature

Je te vois comme une hirondelle,
Juste un mot, tu es tres belle,
Descend a moi pour qu’on soit immortel
Et que l’on puisse etre uni dans le ciel.

Mais tu n’es que dans mes reves,
Et je prie les anges pour que tu sois
Vite avec moi dans le jardin d’Eve
Et que plus tard nous soyons trois.

Je me fais mes films étant malheureuse
Pour que tout soit parfait a ton arrivée
Que j’ai mainte fois imaginé,
Mais je sais que malgres tout je serais heureuse
(U)Dark Chieuse66(U)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə vwa kɔmə ynə iʁɔ̃dεllə,
ʒystə œ̃ mo, ty ε tʁə- bεllə,
desɑ̃t- a mwa puʁ kɔ̃ swa imɔʁtεl
e kə lɔ̃ pɥisə εtʁə yni dɑ̃ lə sjεl.

mε ty nε kə dɑ̃ mε ʁəvə,
e ʒə pʁi lεz- ɑ̃ʒə puʁ kə ty swa
vitə avεk mwa dɑ̃ lə ʒaʁdɛ̃ dəvə
e kə plys taʁ nu swajɔ̃ tʁwa.

ʒə mə fε mε filmz- etɑ̃ maləʁøzə
puʁ kə tu swa paʁfε a tɔ̃n- aʁive
kə ʒε mɛ̃tə fwaz- imaʒine,
mε ʒə sε kə malɡʁə- tu ʒə səʁεz- œʁøzə