Poème-France.com

Poeme : Mon Coeur A Un TrouMon Coeur A Un Trou

Comme il est profond tu sais ce que c’est ? C’est un trou dans mon cœur ! On n’en voit même pas la fin. Tu ma abattu en plein cœur mon amour pour toi est pire que la mort, je te veut je t’en veut. Sa ne sert a rien de guérir le trou mon tour est incurable par ta faute. Tu ma fait mal mais je t’aime quand même, même sans place dans mon cœur rongé par ce trou que tu as causé. J’ai l’impression de tomber dans mon trou.
Dark Pain

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmə il ε pʁɔfɔ̃ ty sε sə kə sε ? sεt- œ̃ tʁu dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ! ɔ̃ nɑ̃ vwa mεmə pa la fɛ̃. ty ma abaty ɑ̃ plɛ̃ kœʁ mɔ̃n- amuʁ puʁ twa ε piʁə kə la mɔʁ, ʒə tə vø ʒə tɑ̃ vø. sa nə sεʁ a ʁjɛ̃ də ɡeʁiʁ lə tʁu mɔ̃ tuʁ εt- ɛ̃kyʁablə paʁ ta fotə. ty ma fε mal mε ʒə tεmə kɑ̃ mεmə, mεmə sɑ̃ plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ʁɔ̃ʒe paʁ sə tʁu kə ty a koze. ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də tɔ̃be dɑ̃ mɔ̃ tʁu.