Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Tu Me Hais, Je T’Aime.

Poème Souffrance
Publié le 18/08/2005 22:56

L'écrit contient 181 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Dark Pain

Tu Me Hais, Je T’Aime.

Tu étais la avec tes belles paroles, j’ai ajouté les miennes puis je t’ais aimer, ce petit mot c’est révéler comme un grand sentiment de bonheur car je voyais du retour mais plus je voulais avancer plus tu reculais. Puis vint le moment ou tu me jeta le coup de grâce, mes genoux a terre mes larmes aussi, comme la mort… je ne pouvais plus me relever, le pire c’est que j’ai garder et je garde encore ses mêmes sentiment. Toi tu es belle assurément la plus belle de toute mais tu n’en na que faire de moi alors tu t’amuse, tu me torture, tu me dit des chose qui font mal, tu me manipule puis me jette comme si je n’ait jamais rien été. Mon cœur s’ait fissuré le sang et les larmes qui étai a l’intérieur on coulé mais mes sentiment pour toi heu sont rester. La je ne veut plus que dire au revoir a la vie et bonjour a la mort
Tu me hais, je t’aime.
 • Pieds Hyphénique: Tu Me Hais, Je T’Aime.

  tu=é=tais=la=a=vec=tes=bel=les=pa=ro=les=jai=a=jou=té=les=mien=nes=puis=je=tais=ai=mer=ce=pe=tit=mot=cest=ré=vé=ler=com=me=un=grand=sen=ti=ment=de=bon=heur=car=je=vo=yais=du=re=tour=mais=plus=je=vou=lais=a=van=cer=plus=tu=re=cu=lais=puis=vint=le=mo=ment=ou=tu=me=je=ta=le=coup=de=grâ=ce=mes=ge=noux=a=ter=re=mes=lar=mes=aus=si=com=me=la=mort=je=ne=pou=vais=plus=me=re=le=ver=le=pi=re=cest=que=jai=gar=der=et=je=gar=de=en=co=re=ses=mê=mes=sen=ti=ment=toi=tu=es=bel=le=as=su=ré=ment=la=plus=bel=le=de=tou=te=mais=tu=nen=na=que=fai=re=de=moi=a=lors=tu=ta=mu=se=tu=me=tor=tu=re=tu=me=dit=des=cho=se=qui=font=mal=tu=me=ma=ni=pu=le=puis=me=jet=te=com=me=si=je=nait=ja=mais=rien=é=té=mon=cœur=sait=fis=su=ré=le=sang=et=les=lar=mes=qui=é=tai=a=lin=té=rieur=on=cou=lé=mais=mes=sen=ti=ment=pour=toi=heu=sont=res=ter=la=je=ne=veut=plus=que=di=re=au=re=voir=a=la=vie=et=bon=jour=a=la=mort 240
  tu=me=hais=je=tai=me 6
 • Phonétique : Tu Me Hais, Je T’Aime.

  ty etε la avεk tε bεllə paʁɔlə, ʒε aʒute lε mjεnə pɥi ʒə tεs εme, sə pəti mo sε ʁevele kɔmə œ̃ ɡʁɑ̃ sɑ̃timɑ̃ də bɔnœʁ kaʁ ʒə vwajε dy ʁətuʁ mε plys ʒə vulεz- avɑ̃se plys ty ʁəkylε. pɥi vɛ̃ lə mɔmɑ̃ u ty mə ʒəta lə ku də ɡʁasə, mε ʒənuz- a teʁə mε laʁməz- osi, kɔmə la mɔʁ… ʒə nə puvε plys mə ʁələve, lə piʁə sε kə ʒε ɡaʁde e ʒə ɡaʁdə ɑ̃kɔʁə sε mεmə sɑ̃timɑ̃. twa ty ε bεllə asyʁemɑ̃ la plys bεllə də tutə mε ty nɑ̃ na kə fεʁə də mwa alɔʁ ty tamyzə, ty mə tɔʁtyʁə, ty mə di dε ʃozə ki fɔ̃ mal, ty mə manipylə pɥi mə ʒεtə kɔmə si ʒə nε ʒamε ʁjɛ̃ ete. mɔ̃ kœʁ sε fisyʁe lə sɑ̃ e lε laʁmə- ki etε a lɛ̃teʁjœʁ ɔ̃ kule mε mε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa œ sɔ̃ ʁεste. la ʒə nə vø plys kə diʁə o ʁəvwaʁ a la vi e bɔ̃ʒuʁ a la mɔʁ
  ty mə-ε, ʒə tεmə.
 • Pieds Phonétique : Tu Me Hais, Je T’Aime.

  ty=e=tε=la=a=vεk=tε=bεl=lə=pa=ʁɔlə=ʒε=a=ʒu=te=lε=mjε=nə=pɥi=ʒə=tε=sə=ε=me=sə=pə=ti=mo=sε=ʁe=ve=le=kɔ=mə=œ̃=ɡʁɑ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=də=bɔ=nœʁ=kaʁ=ʒə=vwa=jε=dy=ʁə=tuʁ=mε=plys=ʒə=vu=lε=za=vɑ̃=se=plys=ty=ʁə=ky=lε=pɥi=vɛ̃=lə=mɔ=mɑ̃=u=ty=mə=ʒə=ta=lə=ku=də=ɡʁa=sə=mε=ʒə=nu=za=te=ʁə=mε=laʁ=mə=zo=si=kɔ=mə=la=mɔʁ=ʒə=nə=pu=vε=plys=mə=ʁə=lə=ve=lə=pi=ʁə=sε=kə=ʒε=ɡaʁ=de=e=ʒə=ɡaʁ=də=ɑ̃=kɔ=ʁə=sε=mε=mə=sɑ̃=ti=mɑ̃=twa=ty=ε=bεl=lə=a=sy=ʁe=mɑ̃=la=plys=bεl=lə=də=tu=tə=mε=ty=nɑ̃=na=kə=fε=ʁə=də=mwa=a=lɔʁ=ty=ta=my=zə=ty=mə=tɔʁ=ty=ʁə=ty=mə=di=dε=ʃo=zə=ki=fɔ̃=mal=ty=mə=ma=ni=py=lə=pɥi=mə=ʒε=tə=kɔ=mə=si=ʒə=nε=ʒa=mε=ʁjɛ̃=e=te=mɔ̃=kœʁ=sε=fi=sy=ʁe=lə=sɑ̃=e=lε=laʁ=mə=ki=e=tε=a=lɛ̃=te=ʁjœʁ=ɔ̃=ku=le=mε=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=twa=œ=sɔ̃=ʁεs=te=la=ʒə=nə=vø=plys=kə=di=ʁə=o=ʁə=vwaʁ=a=la=vi=e=bɔ̃=ʒuʁ=a=la=mɔʁ 240
  ty=mə-ε=ʒə=tε=mə 6

PostScriptum

j’aime beaucoup se site et trouve les poeme de tout le monde interessent continuer tous comme sa a bientot

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/12/2005 02:27Tite_Rose

j’adore ton poeme je mi reconnais beaucoup ! 😉 continue ainsi
xoxoxoxox(k)
tite_rose