Poème-France.com

Poeme : Une Ombre…Une Ombre…

Une ombre d’espoir apparais je cours vers cette ombre mais plus je m’approche plus elle devient sombre une fois devant je vois que se n’est pas une ombre de d’espoir mais une ombre de malheur j’essai de m’enfuir mais elle me rattrape, m’entoure, me torture et fini par me tenir en sont pouvoir, je ne peut plus lutté je fini par cédé. Voila je me fait bercé par le malheur et petit a petit j’en meurt.
Dark Pain

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə ɔ̃bʁə dεspwaʁ apaʁε ʒə kuʁ vεʁ sεtə ɔ̃bʁə mε plys ʒə mapʁoʃə plysz- εllə dəvjɛ̃ sɔ̃bʁə ynə fwa dəvɑ̃ ʒə vwa kə sə nε pa ynə ɔ̃bʁə də dεspwaʁ mεz- ynə ɔ̃bʁə də malœʁ ʒesε də mɑ̃fɥiʁ mεz- εllə mə ʁatʁapə, mɑ̃tuʁə, mə tɔʁtyʁə e fini paʁ mə təniʁ ɑ̃ sɔ̃ puvwaʁ, ʒə nə pø plys lyte ʒə fini paʁ sede. vwala ʒə mə fε bεʁse paʁ lə malœʁ e pəti a pəti ʒɑ̃ məʁ.