Poème-France.com

Poeme : AbsenceAbsence

J’ai si peur maintenant,
De n’occuper au fond de ton cœur,
Qu’une infime place. Je suis seule sans toi.
Un nouveau jour se lève, mais
Je pense toujours a toi.
Je ne sais plus trop pourquoi,
Je suis là avec ton absnece.
Tu m’as di au revoir,
Je ne veux plus me rappeler pourquoi.

Maintenant que tu n’est plus là,
Je trouve le monde si froid,
Tous les jours dans mon cœur,
Je me répète ces quelques mots :
Je suis seule sans toi.
Ton sourire encore me hante,
Ta présence souvent me manque.
Si seule sans toi…

Souvent dans la nuit,
Je sais pourquoi je pleure.
Je me demande si tu pense à moi,
Je me rassure en disant que dans tous les cas,
Tu ne m’oubliera pas… J’espère…
J’aurais juste besoin de ta main ds la mienne
Pour recommencer à vivre.
Je suis seule sans toi.
Darkfee

PostScriptum

ha ce poème je lai écri a partir des paroles dune chanson ki ma vraiment touché. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε si pœʁ mɛ̃tənɑ̃,
də nɔkype o fɔ̃ də tɔ̃ kœʁ,
kynə ɛ̃fimə plasə. ʒə sɥi sələ sɑ̃ twa.
œ̃ nuvo ʒuʁ sə lεvə, mε
ʒə pɑ̃sə tuʒuʁz- a twa.
ʒə nə sε plys tʁo puʁkwa,
ʒə sɥi la avεk tɔ̃n- absnəsə.
ty ma di o ʁəvwaʁ,
ʒə nə vø plys mə ʁapəle puʁkwa.

mɛ̃tənɑ̃ kə ty nε plys la,
ʒə tʁuvə lə mɔ̃də si fʁwa,
tus lε ʒuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
ʒə mə ʁepεtə sε kεlk mo :
ʒə sɥi sələ sɑ̃ twa.
tɔ̃ suʁiʁə ɑ̃kɔʁə mə-ɑ̃tə,
ta pʁezɑ̃sə suvɑ̃ mə mɑ̃kə.
si sələ sɑ̃ twa…

suvɑ̃ dɑ̃ la nɥi,
ʒə sε puʁkwa ʒə plœʁə.
ʒə mə dəmɑ̃də si ty pɑ̃sə a mwa,
ʒə mə ʁasyʁə ɑ̃ dizɑ̃ kə dɑ̃ tus lε ka,
ty nə mubljəʁa pa… ʒεspεʁə…
ʒoʁε ʒystə bəzwɛ̃ də ta mɛ̃ de εs la mjεnə
puʁ ʁəkɔmɑ̃se a vivʁə.
ʒə sɥi sələ sɑ̃ twa.