Poème-France.com

Poeme : Juste Pour Qu’Il Soit Encore Amoureux De Moi…Juste Pour Qu’Il Soit Encore Amoureux De Moi…

Après toutes ses belles paroles,
Après tout l’amour qu’il m’a donné,
Après tous ses gestes de tendresse,
Il m’a laissée tomber.
Rien n’est plus douloureux,
Que de le savoir dans les bras d’une autre.
Je ne peux pas me faire à l’idée,
Que tout soit terminé.
Je sais que ça ne sert à rien d’y penser,
Que ça ne changera pas ce qui s’est passé.
Mais c’est plus fort que moi,
Je ne peux pas m’en empêcher.
J’aimais le sentir contre de moi,
J’aimais qu’il me prenne la main,
Qu’il me dise des mots d’amour,
Qu’il me dise qu’il sera là pour toujours.
Je donnerais tout pour qu’il soit là,
Juste pour qu’il soit près de moi.

Juste pour qu’il soit encore amoureux de moi…
Darkfee

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

apʁε tutə sε bεllə paʁɔlə,
apʁε tu lamuʁ kil ma dɔne,
apʁε tus sε ʒεstə də tɑ̃dʁεsə,
il ma lεse tɔ̃be.
ʁjɛ̃ nε plys duluʁø,
kə də lə savwaʁ dɑ̃ lε bʁa dynə otʁə.
ʒə nə pø pa mə fεʁə a lide,
kə tu swa tεʁmine.
ʒə sε kə sa nə sεʁ a ʁjɛ̃ di pɑ̃se,
kə sa nə ʃɑ̃ʒəʁa pa sə ki sε pase.
mε sε plys fɔʁ kə mwa,
ʒə nə pø pa mɑ̃n- ɑ̃pεʃe.
ʒεmε lə sɑ̃tiʁ kɔ̃tʁə də mwa,
ʒεmε kil mə pʁεnə la mɛ̃,
kil mə dizə dε mo damuʁ,
kil mə dizə kil səʁa la puʁ tuʒuʁ.
ʒə dɔnəʁε tu puʁ kil swa la,
ʒystə puʁ kil swa pʁε də mwa.

ʒystə puʁ kil swa ɑ̃kɔʁə amuʁø də mwa…