Poème-France.com

Poeme : FurieFurie

Toi qui est entrée dans ma vie
Comme une aimable furie
Emportant tout sur ton passage
Mon doute, ma peine et ma rage

Toi qui transforme mon être
Chaque jours, chaque secondes
En passant par la fenêtre
Toutes mes idées immondes

Toi qui toujours sera présente
Pour calmer les douleurs de mon âme
Au près de ta lumineuse flamme
Loin de ma sombre tourmente
Darkkily

PostScriptum

Petit poème improvisé


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ki εt- ɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi
kɔmə ynə εmablə fyʁi
ɑ̃pɔʁtɑ̃ tu syʁ tɔ̃ pasaʒə
mɔ̃ dutə, ma pεnə e ma ʁaʒə

twa ki tʁɑ̃sfɔʁmə mɔ̃n- εtʁə
ʃakə ʒuʁ, ʃakə səɡɔ̃də
ɑ̃ pasɑ̃ paʁ la fənεtʁə
tutə mεz- idez- imɔ̃də

twa ki tuʒuʁ səʁa pʁezɑ̃tə
puʁ kalme lε dulœʁ də mɔ̃n- amə
o pʁε də ta lyminøzə flamə
lwɛ̃ də ma sɔ̃bʁə tuʁmɑ̃tə