Poème-France.com

Poeme : A Mon Amour…A Mon Amour…

Je songe toujours à toi
Et bien que tu ne sois plus là

Ton absence me devient un fardeau

Aurais-je le courage d’aller plus haut ?
Inconsolable, je pleure ta mort
Mais rien n’animera plus ton corps
En te regardant mes yeux s’éclairaient
Rien ne les allumera désormais
Ainsi tu es redevenues poussières
Image des pieuses prières

Toi qui étais tout pour moi
Où vais-je aller sans toi
Un jour je te retrouverai
J’espère pour l’éternité
Ou même d’avantage
Un souhait par de là la rage
Restant assis près de ta tombe
Seul, admirant le soir qui tombe
Darkkily

PostScriptum

Pour Clara. . . Dommage que mes vers ne soient pas à la hauteur de l’amour que je te portais et que je te porte toujours


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɔ̃ʒə tuʒuʁz- a twa
e bjɛ̃ kə ty nə swa plys la

tɔ̃n- absɑ̃sə mə dəvjɛ̃ œ̃ faʁdo

oʁε ʒə lə kuʁaʒə dale plys-o ?
ɛ̃kɔ̃sɔlablə, ʒə plœʁə ta mɔʁ
mε ʁjɛ̃ naniməʁa plys tɔ̃ kɔʁ
ɑ̃ tə ʁəɡaʁdɑ̃ mεz- iø seklεʁε
ʁjɛ̃ nə lεz- alyməʁa dezɔʁmε
ɛ̃si ty ε ʁədəvənɥ pusjεʁə
imaʒə dε pjøzə pʁjεʁə

twa ki etε tu puʁ mwa
u vε ʒə ale sɑ̃ twa
œ̃ ʒuʁ ʒə tə ʁətʁuvəʁε
ʒεspεʁə puʁ letεʁnite
u mεmə davɑ̃taʒə
œ̃ suε paʁ də la la ʁaʒə
ʁεstɑ̃ asi pʁε də ta tɔ̃bə
səl, admiʁɑ̃ lə swaʁ ki tɔ̃bə