Univers de poésie d'un auteur

Poème:Désirs

Le Poème

Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la apix qui existe dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toutes personnes. Dites doucement et clairement votre vérité ; et écoutez les autres, même le simple d’esprit et l’ignorant ; ils ont eux aussi leur histoire. Evitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l’esprit. Ne vous comparez avec personne : vous risqueriez de devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus grands et plus petits que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressés àvotre carrière, si modeste soit-elle ; c’est une véritable possession dans les prospérités changeantes du temps. Soyez prudent dans vos affaires ; car le monde est plein de fourberies. mais ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe ; plusieurs individus recherchent des grandes idées et partout la vie est remplie d’héroïsme. Soyez vous même. Sourtout n’affectez pas l’amitié. Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en face de toute stérélité et de tout ésenchantement aussi éternel que l’herbe. Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à vôtre jeunesse. Fortifiez une puissance d’esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d’une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l’univers, pas moins que les arbres et les étoiles ; vous avez le droit d’être ici. Et qu’il vous soit clair ou non, l’univers se déroule sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant de la vie, la paix dans vôtre âme. Avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieuses et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention. Tâchez d’être heureux.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

C’est un texte d’un auteur inconnu. . . Je me permets de le mettre ici, car je trouve qu’il possède une philosophie assez intéressant (surtout par les temps qui courent)

Poeme de Darkkily

Poète Darkkily

Darkkily a publié sur le site 30 écrits. Darkkily est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Désirsal=lez=tran=quille=ment=par=mi=le=va=car=me=et=la=hâ=te=et=sou=ve=nez=vous=de=la=a=pix=qui=exis=te=dans=le=si=lence=sans=a=li=é=na=tion=vi=vez=au=tant=que=pos=si=ble=en=bons=ter=mes=a=vec=tou=tes=per=sonnes=di=tes=dou=ce=ment=et=clai=re=ment=vo=tre=vé=ri=té=et=é=cou=tez=les=au=tres=mê=me=le=sim=ple=des=prit=et=li=gno=rant=ils=ont=eux=aus=si=leur=his=toire=evi=tez=les=in=di=vi=dus=bruy=ants=et=a=gres=sif=s=ils=sont=u=ne=vexa=ti=on=pour=les=prit=ne=vous=com=pa=rez=a=vec=per=son=ne=vous=ris=que=riez=de=de=ve=nir=vain=ou=va=ni=teux=il=y=a=tou=jours=plus=grands=et=plus=pe=tits=que=vous=jouis=sez=de=vos=pro=jets=aus=si=bien=que=de=vos=ac=com=plis=se=ments=soyez=tou=jours=in=té=res=sés=à=vo=tre=car=riè=re=si=mo=des=te=soit=tel=le=cest=u=ne=vé=ri=ta=ble=pos=ses=sion=dans=les=pros=pé=ri=tés=chan=gean=tes=du=temps=soyez=pru=dent=dans=vos=af=fai=res=car=le=mon=de=est=plein=de=four=be=ries=mais=ne=soyez=pas=a=veu=gle=en=ce=qui=con=cer=ne=la=ver=tu=qui=exis=te=plu=sieurs=in=di=vi=dus=re=cher=chent=des=gran=des=i=dées=et=par=tout=la=vie=est=rem=plie=d=hé=roïsme=soyez=vous=mê=me=sour=tout=naf=fec=tez=pas=la=mi=ti=é=non=plus=ne=soyez=cy=ni=que=en=a=mour=car=il=est=en=fa=ce=de=tou=te=sté=ré=li=té=et=de=tout=é=sen=chan=te=ment=aus=si=é=ter=nel=que=l=herbe=pre=nez=a=vec=bon=té=le=con=seil=des=an=nées=en=re=non=çant=a=vec=grâ=ce=à=vô=tre=jeu=nesse=for=ti=fiez=u=ne=puis=san=ce=des=prit=pour=vous=pro=té=ger=en=cas=de=mal=heur=sou=dain=mais=ne=vous=cha=gri=nez=pas=a=vec=vos=chi=mères=de=nom=breu=ses=peurs=nais=sent=de=la=fa=ti=gue=et=de=la=so=li=tude=au=de=là=du=ne=dis=ci=pli=ne=sai=ne=soyez=doux=a=vec=vous=mê=me=vous=ê=tes=un=en=fant=de=lu=ni=vers=pas=moins=que=les=ar=bres=et=les=é=toi=les=vous=a=vez=le=droit=dê=tre=i=ci=et=quil=vous=soit=clair=ou=non=lu=ni=vers=se=dé=rou=le=sans=dou=te=com=me=il=le=de=vrait=soyez=en=paix=a=vec=dieu=quel=le=que=soit=vo=tre=con=cep=ti=on=de=lui=et=quels=que=soient=vos=tra=vaux=et=vos=rê=ves=gar=dez=dans=le=dé=sar=roi=bruy=ant=de=la=vie=la=paix=dans=vô=tre=âme=avec=tou=tes=ses=per=fi=dies=ses=be=so=gnes=fas=ti=dieu=ses=et=ses=rê=ves=bri=sés=le=mon=de=est=pour=tant=beau=pre=nez=at=ten=tion=tâ=chez=dê=tre=heu=reux 562
Phonétique : Désirsale tʁɑ̃kjmɑ̃ paʁmi lə vakaʁmə e la atə, e suvəne vu də la apiks ki εɡzistə dɑ̃ lə silɑ̃sə. sɑ̃z- aljenasjɔ̃, vivez- otɑ̃ kə pɔsiblə ɑ̃ bɔ̃ tεʁməz- avεk tutə pεʁsɔnə. ditə dusəmɑ̃ e klεʁəmɑ̃ vɔtʁə veʁite, e ekute lεz- otʁə, mεmə lə sɛ̃plə dεspʁi e liɲɔʁɑ̃, ilz- ɔ̃ øz- osi lœʁ istwaʁə. əvite lεz- ɛ̃dividys bʁyiɑ̃z- e aɡʁesif, il sɔ̃t- ynə vεksasjɔ̃ puʁ lεspʁi. nə vu kɔ̃paʁez- avεk pεʁsɔnə : vu ʁiskəʁje də dəvəniʁ vɛ̃ u vanitø. il i a tuʒuʁ plys ɡʁɑ̃z- e plys pəti kə vu. ʒuise də vo pʁɔʒεz- osi bjɛ̃ kə də voz- akɔ̃plisəmɑ̃. swaje tuʒuʁz- ɛ̃teʁesez- avɔtʁə kaʁjεʁə, si mɔdεstə swa tεllə, sεt- ynə veʁitablə pɔsesjɔ̃ dɑ̃ lε pʁɔspeʁite ʃɑ̃ʒɑ̃tə dy tɑ̃. swaje pʁyde dɑ̃ voz- afεʁə, kaʁ lə mɔ̃də ε plɛ̃ də fuʁbəʁi. mε nə swaje pa avøɡlə ɑ̃ sə ki kɔ̃sεʁnə la vεʁty ki εɡzistə, plyzjœʁz- ɛ̃dividys ʁəʃεʁʃe dε ɡʁɑ̃dəz- idez- e paʁtu la vi ε ʁɑ̃pli deʁɔismə. swaje vu mεmə. suʁtu nafεkte pa lamitje. nɔ̃ plys nə swaje sɛ̃ikə ɑ̃n- amuʁ, kaʁ il εt- ɑ̃ fasə də tutə steʁelite e də tut- ezɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃ osi etεʁnεl kə lεʁbə. pʁənez- avεk bɔ̃te lə kɔ̃sεj dεz- ane, ɑ̃ ʁənɔ̃sɑ̃ avεk ɡʁasə a votʁə ʒənεsə. fɔʁtifjez- ynə pɥisɑ̃sə dεspʁi puʁ vu pʁɔteʒe ɑ̃ ka də malœʁ sudɛ̃. mε nə vu ʃaɡʁine pa avεk vo ʃimεʁə. də nɔ̃bʁøzə pœʁ nεse də la fatiɡ e də la sɔlitydə. o dəla dynə disiplinə sεnə, swaje duz- avεk vu mεmə. vuz- εtəz- œ̃n- ɑ̃fɑ̃ də lynive, pa mwɛ̃ kə lεz- aʁbʁəz- e lεz- etwalə, vuz- ave lə dʁwa dεtʁə isi. e kil vu swa klεʁ u nɔ̃, lynive sə deʁulə sɑ̃ dutə kɔmə il lə dəvʁε. swajez- ɑ̃ pε avεk djø, kεllə kə swa vɔtʁə kɔ̃sεpsjɔ̃ də lɥi, e kεl kə swae vo tʁavoz- e vo ʁεvə, ɡaʁde dɑ̃ lə dezaʁwa bʁyiɑ̃ də la vi, la pε dɑ̃ votʁə amə. avεk tutə sε pεʁfidi, sε bəzɔɲə fastidjøzəz- e sε ʁεvə bʁize, lə mɔ̃də ε puʁtɑ̃ bo. pʁənez- atɑ̃sjɔ̃. taʃe dεtʁə œʁø.
Syllabes Phonétique : Désirsa=le=tʁɑ̃k=jmɑ̃=paʁ=mi=lə=va=kaʁ=mə=e=la=a=tə=e=su=və=ne=vu=də=la=a=piks=ki=εɡ=zis=tə=dɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə=sɑ̃=za=lje=na=sjɔ̃=vi=ve=zo=tɑ̃=kə=pɔ=si=blə=ɑ̃=bɔ̃=tεʁ=mə=za=vεk=tu=tə=pεʁ=sɔ=nə=di=tə=du=sə=mɑ̃=e=klε=ʁə=mɑ̃=vɔ=tʁə=ve=ʁi=te=e=e=ku=te=lε=zo=tʁə=mε=mə=lə=sɛ̃=plə=dεs=pʁi=e=li=ɲɔ=ʁɑ̃=il=zɔ̃=ø=zo=si=lœʁ=is=twa=ʁə=ə=vi=te=lε=zɛ̃=di=vi=dys=bʁy=iɑ̃=ze=a=ɡʁe=sif=il=sɔ̃=ty=nə=vεk=sa=sjɔ̃=puʁ=lεs=pʁi=nə=vu=kɔ̃=pa=ʁe=za=vεk=pεʁ=sɔ=nə=vu=ʁis=kə=ʁje=də=də=və=niʁ=vɛ̃=u=va=ni=tø=il=i=a=tu=ʒuʁ=plys=ɡʁɑ̃=ze=plys=pə=ti=kə=vu=ʒu=i=se=də=vo=pʁɔ=ʒε=zo=si=bjɛ̃=kə=də=vo=za=kɔ̃=pli=sə=mɑ̃=swa=je=tu=ʒuʁ=zɛ̃=te=ʁe=se=za=vɔ=tʁə=ka=ʁjε=ʁə=si=mɔ=dεs=tə=swa=tεl=lə=sε=ty=nə=ve=ʁi=ta=blə=pɔ=se=sjɔ̃=dɑ̃=lε=pʁɔs=pe=ʁi=te=ʃɑ̃=ʒɑ̃=tə=dy=tɑ̃=swa=je=pʁy=de=dɑ̃=vo=za=fε=ʁə=kaʁ=lə=mɔ̃=də=ε=plɛ̃=də=fuʁ=bə=ʁi=mε=nə=swa=je=pa=a=vø=ɡlə=ɑ̃=sə=ki=kɔ̃=sεʁ=nə=la=vεʁ=ty=ki=εɡ=zis=tə=ply=zjœʁ=zɛ̃=di=vi=dys=ʁə=ʃεʁ=ʃe=dε=ɡʁɑ̃=də=zi=de=ze=paʁ=tu=la=vi=ε=ʁɑ̃=pli=de=ʁɔ=is=mə=swa=je=vu=mε=mə=suʁ=tu=na=fεk=te=pa=la=mi=tje=nɔ̃=plys=nə=swa=je=sɛ̃=i=kə=ɑ̃=na=muʁ=kaʁ=il=ε=tɑ̃=fa=sə=də=tu=tə=ste=ʁe=li=te=e=də=tu=te=zɑ̃=ʃɑ̃=tə=mɑ̃=o=si=e=tεʁ=nεl=kə=lεʁ=bə=pʁə=ne=za=vεk=bɔ̃=te=lə=kɔ̃=sεj=dε=za=ne=ɑ̃=ʁə=nɔ̃=sɑ̃=a=vεk=ɡʁa=sə=a=vo=tʁə=ʒə=nε=sə=fɔʁ=ti=fje=zy=nə=pɥi=sɑ̃=sə=dεs=pʁi=puʁ=vu=pʁɔ=te=ʒe=ɑ̃=ka=də=ma=lœʁ=su=dɛ̃=mε=nə=vu=ʃa=ɡʁi=ne=pa=a=vεk=vo=ʃi=mε=ʁə=də=nɔ̃=bʁø=zə=pœʁ=nε=se=də=la=fa=ti=ɡə=e=də=la=sɔ=li=ty=də=o=də=la=dy=nə=di=si=pli=nə=sε=nə=swa=je=du=za=vεk=vu=mε=mə=vu=zε=tə=zœ̃=nɑ̃=fɑ̃=də=ly=ni=veʁ=pa=mwɛ̃=kə=lε=zaʁ=bʁə=ze=lε=ze=twa=lə=vu=za=ve=lə=dʁwa=dε=tʁə=i=si=e=kil=vu=swa=klεʁ=u=nɔ̃=ly=ni=ve=sə=de=ʁu=lə=sɑ̃=du=tə=kɔ=mə=il=lə=də=vʁε=swa=je=zɑ̃=pε=a=vεk=djø=kεl=lə=kə=swa=vɔ=tʁə=kɔ̃=sεp=sjɔ̃=də=lɥi=e=kεl=kə=swa=vo=tʁa=vo=ze=vo=ʁε=və=ɡaʁ=de=dɑ̃=lə=de=za=ʁwa=bʁy=iɑ̃=də=la=vi=la=pε=dɑ̃=vo=tʁə=a=mə=a=vεk=tu=tə=sε=pεʁ=fi=di=sε=bə=zɔ=ɲə=fas=ti=djø=zə=ze=sε=ʁε=və=bʁi=ze=lə=mɔ̃=də=ε=puʁ=tɑ̃=bo=pʁə=ne=za=tɑ̃=sjɔ̃=ta=ʃe=dε=tʁə=œ=ʁø 577

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
25/04/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Vie
Du 13/04/2004 00:00

L'écrit contient 346 mots qui sont répartis dans 1 strophes.