Poème-France.com

Poeme : Aimitié Perdue ? ? ? ! ___Aimitié Perdue ? ? ? ! ___

J’ai perdue espoir
En ce que j’aurais aimé encore croire…
Il n’y a pas d’excuse
Le silence et la distance se font muse
Entre nous plus rien n’avance
Mais qu’un grand recul
Il n’y a pas de chance que tout recommence ? !
On a trop changé et tout se bascule
On peut bien se parler
Mais cela ne fera pas le cauchemar arrêter
Entre nous rien n’a jamais été plus froid
Depuis ton départ je crois…
C’est l’hiver dans mon cœur
Il neige à en pleurer et ça m’est malheur
Tu me manques je l’avoue
Tout ça me tue… c’est tellement fou
De même pour la distance
Celle qui se fait immense
Mais je ne parle pas seulement des milles à parcourir
Mais de notre amitié qui commences à fuir
Je ne te jette pas la faute
Sûrement qu’on a pas su la consumer… c’est de la notre
Ca me fait mal et ça me déchire
Mais je ne veux pas que notre histoire empire
Tu vaux pour moi sen a aucun sens
Bien plus que qu’est ce que tu penses
Tu m’est tellement dune telle importance
Que j’ai peur de te perdre, de vivre sans ta présence
… Mais ainsi je ne peux pas
Exister une fois sur deux… non pas ça
Plus rien ne se passe
Tout se fracasse
Le temps l’efface
Il n’y a presque plus de trace
Oui je tiens à toi mon amie
Mais je nous sens démuni
On sombre dans l’oubli
Quand on se parle il n’y a plus de folie
Juste un ennuie
Qu’on ne soit plus sur le même chemin, mais chacune sur une autre vie
Deadlife

PostScriptum

Hehe je avis commenecr a croire que lamitié nest pas faitte pour moi…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε pεʁdɥ εspwaʁ
ɑ̃ sə kə ʒoʁεz- εme ɑ̃kɔʁə kʁwaʁə…
il ni a pa dεkskyzə
lə silɑ̃sə e la distɑ̃sə sə fɔ̃ myzə
ɑ̃tʁə nu plys ʁjɛ̃ navɑ̃sə
mε kœ̃ ɡʁɑ̃ ʁəkyl
il ni a pa də ʃɑ̃sə kə tu ʁəkɔmɑ̃sə ? !
ɔ̃n- a tʁo ʃɑ̃ʒe e tu sə baskylə
ɔ̃ pø bjɛ̃ sə paʁle
mε səla nə fəʁa pa lə koʃəmaʁ aʁεte
ɑ̃tʁə nu ʁjɛ̃ na ʒamεz- ete plys fʁwa
dəpɥi tɔ̃ depaʁ ʒə kʁwa…
sε livεʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
il nεʒə a ɑ̃ pləʁe e sa mε malœʁ
ty mə mɑ̃k ʒə lavu
tu sa mə tɥ… sε tεllmɑ̃ fu
də mεmə puʁ la distɑ̃sə
sεllə ki sə fε imɑ̃sə
mε ʒə nə paʁlə pa sələmɑ̃ dε miləz- a paʁkuʁiʁ
mε də nɔtʁə amitje ki kɔmɑ̃səz- a fɥiʁ
ʒə nə tə ʒεtə pa la fotə
syʁəmɑ̃ kɔ̃n- a pa sy la kɔ̃syme… sε də la nɔtʁə
ka mə fε mal e sa mə deʃiʁə
mε ʒə nə vø pa kə nɔtʁə istwaʁə ɑ̃piʁə
ty vo puʁ mwa sεn a okœ̃ sɑ̃s
bjɛ̃ plys kə kε sə kə ty pɑ̃sə
ty mε tεllmɑ̃ dynə tεllə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə
kə ʒε pœʁ də tə pεʁdʁə, də vivʁə sɑ̃ ta pʁezɑ̃sə
… mεz- ɛ̃si ʒə nə pø pa
εɡziste ynə fwa syʁ dø… nɔ̃ pa sa
plys ʁjɛ̃ nə sə pasə
tu sə fʁakasə
lə tɑ̃ lefasə
il ni a pʁεskə plys də tʁasə
ui ʒə tjɛ̃z- a twa mɔ̃n- ami
mε ʒə nu sɑ̃s demyni
ɔ̃ sɔ̃bʁə dɑ̃ lubli
kɑ̃t- ɔ̃ sə paʁlə il ni a plys də fɔli
ʒystə œ̃n- ɑ̃nɥi
kɔ̃ nə swa plys syʁ lə mεmə ʃəmɛ̃, mε ʃakynə syʁ ynə otʁə vi