Poème-France.com

Poeme : SolitudeSolitude

Je me sens seule par moment
Je voudrais que tu sois là évidemment.
Je n’arrive pas a grandir sans toi
J’ai besoin de me sentir rassurée en moi.
Seul toi peux produire cet effet
Et effacer la douleur que j’ai.
Je ne sais vraiment pas ce qu’il m’inspire
Peut etre tout mes jolies souvenirs.
C’est aussi parce qu’il me manque une présence
Sans laquelle plus rien n’a de sens.
J’ai vraiment peur de me perdre sans toi
Pourtant je sais que je dois avancer de mes propres pas.
Mais comment y arriver si tu n’es pas là ?
Comment ferai-je si j’ai besoin de toi ?
Par moment pour toi une larme est versée
Sans que je ne l’aurai imaginer.
Je suis meme étonnée
Mais je n’arrive pas à me controler.
En faite là je devien démotivée
Surtout en ce qui concerne ma scolarité.
Tout est tellement chamboulé
Que mes habitudes devront changées.
Je sais que ce que je ressens c’est de la jalousie
Envers ta nouvelle femme Aurélie.
Mais que veux-tu j’ai été habituée à que nous sommes 2
Alors ce n’est pas évident pour moi de te voir amoureux.
Déborah F

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə sɑ̃s sələ paʁ mɔmɑ̃
ʒə vudʁε kə ty swa la evidamɑ̃.
ʒə naʁivə pa a ɡʁɑ̃diʁ sɑ̃ twa
ʒε bəzwɛ̃ də mə sɑ̃tiʁ ʁasyʁe ɑ̃ mwa.
səl twa pø pʁɔdɥiʁə sεt efε
e efase la dulœʁ kə ʒε.
ʒə nə sε vʁεmɑ̃ pa sə kil mɛ̃spiʁə
pø εtʁə tu mε ʒɔli suvəniʁ.
sεt- osi paʁsə kil mə mɑ̃kə ynə pʁezɑ̃sə
sɑ̃ lakεllə plys ʁjɛ̃ na də sɑ̃s.
ʒε vʁεmɑ̃ pœʁ də mə pεʁdʁə sɑ̃ twa
puʁtɑ̃ ʒə sε kə ʒə dwaz- avɑ̃se də mε pʁɔpʁə- pa.
mε kɔmɑ̃ i aʁive si ty nε pa la ?
kɔmɑ̃ fəʁε ʒə si ʒε bəzwɛ̃ də twa ?
paʁ mɔmɑ̃ puʁ twa ynə laʁmə ε vεʁse
sɑ̃ kə ʒə nə loʁε imaʒine.
ʒə sɥi məmə etɔne
mε ʒə naʁivə pa a mə kɔ̃tʁɔle.
ɑ̃ fεtə la ʒə dəvjɛ̃ demɔtive
syʁtu ɑ̃ sə ki kɔ̃sεʁnə ma skɔlaʁite.
tut- ε tεllmɑ̃ ʃɑ̃bule
kə mεz- abitydə dəvʁɔ̃ ʃɑ̃ʒe.
ʒə sε kə sə kə ʒə ʁəsɛ̃ sε də la ʒaluzi
ɑ̃vεʁ ta nuvεllə famə oʁeli.
mε kə vø ty ʒε ete-abitye a kə nu sɔmə dø
alɔʁ sə nε pa evide puʁ mwa də tə vwaʁ amuʁø.