Poème-France.com

Poeme : La SolitudeLa Solitude

J’ai peur de la solitude
Car je commence a avoir trop d’habitudes.
Des habitudes solitaires
Des habitudes que je n’aime guère.
Toujours être seule à n’importe quel endroit
Avoir un grand vide en soi.
Qu’ai-je fait pour mériter
Cette terrible médiocrité.
Rien je pense, vu que je ne veux que du bien
A tous ceux que je croise sur mon chemin.
Je prie en espérant que tout s’arrangera
Je patiente car j’ai foi en moi.
Déborah F

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε pœʁ də la sɔlitydə
kaʁ ʒə kɔmɑ̃sə a avwaʁ tʁo dabitydə.
dεz- abitydə sɔlitεʁə
dεz- abitydə kə ʒə nεmə ɡεʁə.
tuʒuʁz- εtʁə sələ a nɛ̃pɔʁtə kεl ɑ̃dʁwa
avwaʁ œ̃ ɡʁɑ̃ vidə ɑ̃ swa.
kε ʒə fε puʁ meʁite
sεtə teʁiblə medjɔkʁite.
ʁjɛ̃ ʒə pɑ̃sə, vy kə ʒə nə vø kə dy bjɛ̃
a tus sø kə ʒə kʁwazə syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃.
ʒə pʁi ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə tu saʁɑ̃ʒəʁa
ʒə pasjɑ̃tə kaʁ ʒε fwa ɑ̃ mwa.