Poème-France.com

Poeme : DésespoirDésespoir

Quand je lui ai parlé
La toute première fois
Tout de suite il m’a appelé
Et là j’ai cru que c’était bon pour moi.

Le courant était bien passé
Je n’avais pas à m’inquiéter
On avait des points en communs
Franchement on s’entendais trop bien.

Le soir meme il a demandé pour se rencontrer
Rien ne me disait de refuser
Alors je prend avec moi ma cousine
Qui malheureusement, il la trouve plus divine.

On dirait que je suis faite pour etre sans amour
Pourtant je ne fais rien pour
Je me demande quand je rencontrerais
Cet etre sincère que j’aimerai.

Je suis peut etre trop pressée
A toujours vouloir du sérieu
Je pense que désormais je m’amuserai
Meme si je sais que je ne me sentirai pas mieu.

Je ne sais plus quoi faire
Là en faite je désespaire
On dirait que ce que je veux est impossible
Mais avec moi beaucoup de choses sont imprévisibles.

Je m’appitoi toujours sur mon sort
Comme si c’était moi qui avait tort
Peut etre que j’ai quelque chose qui cloche en moi
Ou bien les autres ne me voient pas comme je me vois.
Déborah F

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə lɥi ε paʁle
la tutə pʁəmjεʁə fwa
tu də sɥitə il ma apəle
e la ʒε kʁy kə setε bɔ̃ puʁ mwa.

lə kuʁɑ̃ etε bjɛ̃ pase
ʒə navε pa a mɛ̃kjete
ɔ̃n- avε dε pwɛ̃z- ɑ̃ kɔmœ̃
fʁɑ̃ʃəmɑ̃ ɔ̃ sɑ̃tɑ̃dε tʁo bjɛ̃.

lə swaʁ məmə il a dəmɑ̃de puʁ sə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
ʁjɛ̃ nə mə dizε də ʁəfyze
alɔʁ ʒə pʁɑ̃t- avεk mwa ma kuzinə
ki maləʁøzəmɑ̃, il la tʁuvə plys divinə.

ɔ̃ diʁε kə ʒə sɥi fεtə puʁ εtʁə sɑ̃z- amuʁ
puʁtɑ̃ ʒə nə fε ʁjɛ̃ puʁ
ʒə mə dəmɑ̃də kɑ̃ ʒə ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁε
sεt εtʁə sɛ̃sεʁə kə ʒεməʁε.

ʒə sɥi pø εtʁə tʁo pʁese
a tuʒuʁ vulwaʁ dy seʁjø
ʒə pɑ̃sə kə dezɔʁmε ʒə mamyzəʁε
məmə si ʒə sε kə ʒə nə mə sɑ̃tiʁε pa mjø.

ʒə nə sε plys kwa fεʁə
la ɑ̃ fεtə ʒə dezεspεʁə
ɔ̃ diʁε kə sə kə ʒə vøz- εt- ɛ̃pɔsiblə
mεz- avεk mwa boku də ʃozə sɔ̃t- ɛ̃pʁeviziblə.

ʒə mapitwa tuʒuʁ syʁ mɔ̃ sɔʁ
kɔmə si setε mwa ki avε tɔʁ
pø εtʁə kə ʒε kεlkə ʃozə ki kloʃə ɑ̃ mwa
u bjɛ̃ lεz- otʁə- nə mə vwae pa kɔmə ʒə mə vwa.