Poème-France.com

Poeme : J’Aurais Voulu…J’Aurais Voulu…

J’aurais voulu qu’on ne se rencontre pas
Comme ça je n’aurai pas connu cette rupture
Car la seule à en souffrir c’est moi
On dirait que je suis la seule a vivre cette blessure.

J’aurais voulu que tu sois toujours la
Quand j’avais tant besoin de toi
A mes difficiles moments
Mais tu n’étais pas la malheureusement.

J’aurais voulu que tes sentiments soient sincères
Que tu me dises la vérité
Mais je pense que je ne suis pas la première
A qui tu as fait tant espérer.

J’aurais voulu ne pas avoir de peine
Ni meme de la haine
Car finalement je n’ai pas mon désir
Celui de te voir, vers moi, revenir.
Déborah F

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒoʁε vuly kɔ̃ nə sə ʁɑ̃kɔ̃tʁə pa
kɔmə sa ʒə noʁε pa kɔny sεtə ʁyptyʁə
kaʁ la sələ a ɑ̃ sufʁiʁ sε mwa
ɔ̃ diʁε kə ʒə sɥi la sələ a vivʁə sεtə blesyʁə.

ʒoʁε vuly kə ty swa tuʒuʁ la
kɑ̃ ʒavε tɑ̃ bəzwɛ̃ də twa
a mε difisilə mɔmɑ̃
mε ty netε pa la maləʁøzəmɑ̃.

ʒoʁε vuly kə tε sɑ̃timɑ̃ swae sɛ̃sεʁə
kə ty mə dizə la veʁite
mε ʒə pɑ̃sə kə ʒə nə sɥi pa la pʁəmjεʁə
a ki ty a fε tɑ̃ εspeʁe.

ʒoʁε vuly nə pa avwaʁ də pεnə
ni məmə də la-εnə
kaʁ finaləmɑ̃ ʒə nε pa mɔ̃ deziʁ
səlɥi də tə vwaʁ, vεʁ mwa, ʁəvəniʁ.