Poème-France.com

Poeme : Tu M’As OubliéTu M’As Oublié

Je sais que tant de choses se sont passées
Que je t’ai plus d’une fois blessé
Mais je pense que tu as fait de meme
Meme si tu m’as déjà dit plein de fois « je t’aime ! »

Tu ne veux pas l’admettre mais je le sais
Qu’à présent, dans ton cœur, tu m’as remplacé
Car tu avais promis de m’appeler
Et en sa présence tu m’as oublié

Désormais je ne te croirai plus
Meme si de moi tu risques d’etre déçu
Je m’en moque, je me fou de tout
Je sais que tu ne le pensais pas quand tu me disais « tu me manques beaucoup ! »
Déborah F

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sε kə tɑ̃ də ʃozə sə sɔ̃ pase
kə ʒə tε plys dynə fwa blese
mε ʒə pɑ̃sə kə ty a fε də məmə
məmə si ty ma deʒa di plɛ̃ də fwas « ʒə tεmə ! »

ty nə vø pa ladmεtʁə mε ʒə lə sε
ka pʁezɑ̃, dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, ty ma ʁɑ̃plase
kaʁ ty avε pʁɔmi də mapəle
e ɑ̃ sa pʁezɑ̃sə ty ma ublje

dezɔʁmε ʒə nə tə kʁwaʁε plys
məmə si də mwa ty ʁisk dεtʁə desy
ʒə mɑ̃ mɔkə, ʒə mə fu də tu
ʒə sε kə ty nə lə pɑ̃sε pa kɑ̃ ty mə dizεs « ty mə mɑ̃k boku ! »