Poème-France.com

Poeme : A Mon Frere !A Mon Frere !

Tu me manques énormément
A toi je pense tout le temps
Malheureusement nous sommes éloignés
Mais ça ne m’empechera pas de t’aimer.

Pourquoi es-tu parti là-bas ?
Pourquoi aussi loin de moi ?
Tu sais que j’ai besoin de ta présence
Quand tu n’es pas là plus rien n’a de sens.

Je me demande toujours ce que tu fais
Si tout va bien de ton côté
Si tu penses a moi quelque fois
Là où tu es, en Haute Savoie !

J’ai souvent ate de te revoir
Pour passer des bons moments avec toi
Tu vas croire que je suis en plein désespoir
Mais je te rassure ce n’est pas le cas

Tu resteras toujours mon grand frère
De toi je suis très fière
Je ne pourrais jamais t’oublier
Toi, mon parrain, mon frère adoré !
Déborah F

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mə mɑ̃kz- enɔʁmemɑ̃
a twa ʒə pɑ̃sə tu lə tɑ̃
maləʁøzəmɑ̃ nu sɔməz- elwaɲe
mε sa nə mɑ̃pεʃəʁa pa də tεme.

puʁkwa ε ty paʁti la ba ?
puʁkwa osi lwɛ̃ də mwa ?
ty sε kə ʒε bəzwɛ̃ də ta pʁezɑ̃sə
kɑ̃ ty nε pa la plys ʁjɛ̃ na də sɑ̃s.

ʒə mə dəmɑ̃də tuʒuʁ sə kə ty fε
si tu va bjɛ̃ də tɔ̃ kote
si ty pɑ̃səz- a mwa kεlkə fwa
la u ty ε, ɑ̃-otə savwa !

ʒε suvɑ̃ atə də tə ʁəvwaʁ
puʁ pase dε bɔ̃ mɔmɑ̃z- avεk twa
ty va kʁwaʁə kə ʒə sɥiz- ɑ̃ plɛ̃ dezεspwaʁ
mε ʒə tə ʁasyʁə sə nε pa lə ka

ty ʁεstəʁa tuʒuʁ mɔ̃ ɡʁɑ̃ fʁεʁə
də twa ʒə sɥi tʁε fjεʁə
ʒə nə puʁʁε ʒamε tublje
twa, mɔ̃ paʁɛ̃, mɔ̃ fʁεʁə adɔʁe !