Poème-France.com

Poeme : Tristesse.Tristesse.

Tristesse quand je te vois,
Tristesse d’être séparée
De l’être que j’ai le plus aimé.

Tristesse de te voir malheureux
Car d’ici quelques mois,
Tu seras marié à cette fille
Que tu n’aimes pas.

Mais pourquoi tu ne leur dis pas
Que tu veux rester avec moi.

Mon amour, ne gâche pas
Une histoire comme ça.

Je t’aime
Delphine Del

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tʁistεsə kɑ̃ ʒə tə vwa,
tʁistεsə dεtʁə sepaʁe
də lεtʁə kə ʒε lə plysz- εme.

tʁistεsə də tə vwaʁ maləʁø
kaʁ disi kεlk mwa,
ty səʁa maʁje a sεtə fijə
kə ty nεmə pa.

mε puʁkwa ty nə lœʁ di pa
kə ty vø ʁεste avεk mwa.

mɔ̃n- amuʁ, nə ɡaʃə pa
ynə istwaʁə kɔmə sa.

ʒə tεmə