Poème-France.com

Poeme : « Viendras-Tu Avec Moi ? »« Viendras-Tu Avec Moi ? »

La haine m’emporte vers la fin,
Autant que l’espoir est le mien,
Mourir… peut-être demain,
Pourquoi pas dans le train sans fin.

Haine que j’ai,
Envers tous ceux,
Pour qui j’ai,
Ces souvenirs affreux.

Je l’ai compris,
Ce vieux souvenir,
Où personne à part toi,
Ne tenait à moi.

Demain je partirai dans ce train,
Vers cet endroit que je connais bien,
Viendras-tu avec moi,
Où resteras-tu là ?

Je n’aime plus les voir,
Ceux qui pour moi,
Ne m’aiment toujours pas,
Mais je n’y pense pas.

Avec un peu de courage,
Je vais prendre le large,
Et peut-être partir,
Vers l’endroit qui m’attire…

"Viendras-tu avec moi
Où resteras-tu là ?
Delphine Del

PostScriptum

j’ai trouvé ce poème que ma soeur a écrit quand elle avait 17 ans. Je ne sais pas si c’est d’elle mais je le trouve très beau.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la-εnə mɑ̃pɔʁtə vεʁ la fɛ̃,
otɑ̃ kə lεspwaʁ ε lə mjɛ̃,
muʁiʁ… pø tεtʁə dəmɛ̃,
puʁkwa pa dɑ̃ lə tʁɛ̃ sɑ̃ fɛ̃.

εnə kə ʒε,
ɑ̃vεʁ tus sø,
puʁ ki ʒε,
sε suvəniʁz- afʁø.

ʒə lε kɔ̃pʁi,
sə vjø suvəniʁ,
u pεʁsɔnə a paʁ twa,
nə tənε a mwa.

dəmɛ̃ ʒə paʁtiʁε dɑ̃ sə tʁɛ̃,
vεʁ sεt ɑ̃dʁwa kə ʒə kɔnε bjɛ̃,
vjɛ̃dʁa ty avεk mwa,
u ʁεstəʁa ty la ?

ʒə nεmə plys lε vwaʁ,
sø ki puʁ mwa,
nə mεme tuʒuʁ pa,
mε ʒə ni pɑ̃sə pa.

avεk œ̃ pø də kuʁaʒə,
ʒə vε pʁɑ̃dʁə lə laʁʒə,
e pø tεtʁə paʁtiʁ,
vεʁ lɑ̃dʁwa ki matiʁə…

ɡjmε vjɛ̃dʁa ty avεk mwa
u ʁεstəʁa ty la ?