Poème-France.com

Poeme : Je Pense À ToiJe Pense À Toi

Je pense à toi

Quand je ferme les yeux,
Quand je me lève le matin,
Quand je regarde les étoiles,
Quand il y a du soleil.

Je pense à toi

Quand j’entend les oiseaux,
Quand j’allume la télé,
Quand j’essaie de t’oublier,
Quand il y à du soleil.

Je pense à toi

Quand j’ai froid la nuit,
Seule au fond de mon lit,
Je pense à tes bras et là,
Je sais que je n’aime que

< TOI >

H. je t’aime.
Delphine Del

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pɑ̃sə a twa

kɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø,
kɑ̃ ʒə mə lεvə lə matɛ̃,
kɑ̃ ʒə ʁəɡaʁdə lεz- etwalə,
kɑ̃t- il i a dy sɔlεj.

ʒə pɑ̃sə a twa

kɑ̃ ʒɑ̃tɑ̃ lεz- wazo,
kɑ̃ ʒalymə la tele,
kɑ̃ ʒesε də tublje,
kɑ̃t- il i a dy sɔlεj.

ʒə pɑ̃sə a twa

kɑ̃ ʒε fʁwa la nɥi,
sələ o fɔ̃ də mɔ̃ li,
ʒə pɑ̃sə a tε bʁaz- e la,
ʒə sε kə ʒə nεmə kə

ɛ̃feʁjœʁ twa sypeʁjœʁ

aʃ. ʒə tεmə.