Poème-France.com

Poeme : A Christophe (3)A Christophe (3)

Seras-tu là
Quand je pousserai
La porte du Paradis ?

Seras-tu là
Quand je serai là
A midi ou à minuit ?

Je voudrai tant
Te rejoindre maintenant
Tu me manques tellement.

Je rêve de toi
Chaque nuit.
Cela veut-il dire
Que bientôt ce sera le moment ?

Viens me chercher…
Delphine Del

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

səʁa ty la
kɑ̃ ʒə pusəʁε
la pɔʁtə dy paʁadi ?

səʁa ty la
kɑ̃ ʒə səʁε la
a midi u a minɥi ?

ʒə vudʁε tɑ̃
tə ʁəʒwɛ̃dʁə mɛ̃tənɑ̃
ty mə mɑ̃k tεllmɑ̃.

ʒə ʁεvə də twa
ʃakə nɥi.
səla vø til diʁə
kə bjɛ̃to sə səʁa lə mɔmɑ̃ ?

vjɛ̃ mə ʃεʁʃe…