Poème-France.com

Poeme : Un Ami Pour La VieUn Ami Pour La Vie

En juin, j’ai vaguement entendu parler de toi
En septembre, je t’ai apercu pour la première fois
En décembre, on s’est parlé

Tu m’as bien vite jugée.
Tu pensais m’avoir cernée
Et en plus tu me détestais.

Puis, tu t’es aperçu que tu t’étais trompé
Tu as commencé à me parler.
Tu pensais que je batifollais avec ton frère.
Tu as eu la preuve que tu te trompais

Là, je suis remontée dans ton estime
On est devenu amis

C’est sur ton épaule que j’ai pleuré
Quand mon ami m’a abandonnée.
C’est grace à toi que je vis aujourd’hui.

Aujourd’hui, on s’aime vraiment
On verra ce que nous reserve l’avenir

Je t’aime tellement !
Delphine Del

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ ʒɥɛ̃, ʒε vaɡəmɑ̃ ɑ̃tɑ̃dy paʁle də twa
ɑ̃ sεptɑ̃bʁə, ʒə tε apεʁky puʁ la pʁəmjεʁə fwa
ɑ̃ desɑ̃bʁə, ɔ̃ sε paʁle

ty ma bjɛ̃ vitə ʒyʒe.
ty pɑ̃sε mavwaʁ sεʁne
e ɑ̃ plys ty mə detεstε.

pɥi, ty tε apεʁsy kə ty tetε tʁɔ̃pe
ty a kɔmɑ̃se a mə paʁle.
ty pɑ̃sε kə ʒə batifɔlεz- avεk tɔ̃ fʁεʁə.
ty a y la pʁəvə kə ty tə tʁɔ̃pε

la, ʒə sɥi ʁəmɔ̃te dɑ̃ tɔ̃n- εstimə
ɔ̃n- ε dəvəny ami

sε syʁ tɔ̃n- epolə kə ʒε pləʁe
kɑ̃ mɔ̃n- ami ma abɑ̃dɔne.
sε ɡʁasə a twa kə ʒə vis oʒuʁdɥi.

oʒuʁdɥi, ɔ̃ sεmə vʁεmɑ̃
ɔ̃ veʁa sə kə nu ʁəsεʁvə lavəniʁ

ʒə tεmə tεllmɑ̃ !