Poème-France.com

Poeme : Quand S’Egrene Le TempsQuand S’Egrene Le Temps

Chaque seconde qui s’écroule
Amène un peu plus de sérénité.
Chaque minute qui déboule
Renforce enfin ma crédibilité.
Chaque heure qui s’enroule
Eloigne ma triste immobilité.
Chaque jour qui coule
Accentue ma douce féminité.
Chaque mois qui roule
M’ouvre de multiples possibilités.
Chaque année qui s’écoule
Confirme mon choix de liberté.
Non… je ne me suis pas trompée
J’ai enfin trouvé ma voie
En m’éloignant de toi
Oui… j’ai enfin découvert la paix
Le plaisir, la langueur
D’une vie tout en douceur.
Départbis

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃakə səɡɔ̃də ki sekʁulə
amεnə œ̃ pø plys də seʁenite.
ʃakə minytə ki debulə
ʁɑ̃fɔʁsə ɑ̃fɛ̃ ma kʁedibilite.
ʃakə œʁ ki sɑ̃ʁulə
əlwaɲə ma tʁistə imɔbilite.
ʃakə ʒuʁ ki kulə
aksɑ̃tɥ ma dusə feminite.
ʃakə mwa ki ʁulə
muvʁə də myltiplə pɔsibilite.
ʃakə ane ki sekulə
kɔ̃fiʁmə mɔ̃ ʃwa də libεʁte.
nɔ̃… ʒə nə mə sɥi pa tʁɔ̃pe
ʒε ɑ̃fɛ̃ tʁuve ma vwa
ɑ̃ melwaɲɑ̃ də twa
ui… ʒε ɑ̃fɛ̃ dekuvεʁ la pε
lə plεziʁ, la lɑ̃ɡœʁ
dynə vi tut- ɑ̃ dusœʁ.