Poeme : Quand S’egrene Le Temps

Quand S’egrene Le Temps

Chaque seconde qui s’écroule
Amène un peu plus de sérénité.
Chaque minute qui déboule
Renforce enfin ma crédibilité.
Chaque heure qui s’enroule
Eloigne ma triste immobilité.
Chaque jour qui coule
Accentue ma douce féminité.
Chaque mois qui roule
M’ouvre de multiples possibilités.
Chaque année qui s’écoule
Confirme mon choix de liberté.
Non… je ne me suis pas trompée
J’ai enfin trouvé ma voie
En m’éloignant de toi
Oui… j’ai enfin découvert la paix
Le plaisir, la langueur
D’une vie tout en douceur.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Quand S’egrene Le Temps

  cha=que=se=conde=qui=sé=crou=le 8
  amèneun=peu=plus=de=sé=ré=ni=té 8
  cha=que=mi=nu=te=qui=dé=boule 8
  ren=forceen=fin=ma=cré=di=bi=li=té 9
  cha=que=heu=re=qui=sen=rou=le 8
  eloigne=ma=tris=teim=mo=bi=li=té 8
  cha=que=jour=qui=cou=le 6
  ac=cen=tue=ma=douce=fé=mi=ni=té 9
  cha=que=mois=qui=rou=le 6
  mouvre=de=mul=tiples=pos=si=bi=li=tés 9
  cha=que=an=née=qui=sé=cou=le 8
  confir=me=mon=choix=de=li=ber=té 8
  non=je=ne=me=suis=pas=trom=pée 8
  jai=en=fin=trou=vé=ma=voie 7
  en=mé=loi=gnant=de=toi 6
  oui=jai=en=fin=dé=cou=vert=la=paix 9
  le=plai=sir=la=lan=gueur 6
  du=ne=vie=tout=en=dou=ceur 7
 • Phonétique : Quand S’egrene Le Temps

  ʃakə səɡɔ̃də ki sekʁulə
  amεnə œ̃ pø plys də seʁenite.
  ʃakə minytə ki debulə
  ʁɑ̃fɔʁsə ɑ̃fɛ̃ ma kʁedibilite.
  ʃakə œʁ ki sɑ̃ʁulə
  əlwaɲə ma tʁistə imɔbilite.
  ʃakə ʒuʁ ki kulə
  aksɑ̃tɥ ma dusə feminite.
  ʃakə mwa ki ʁulə
  muvʁə də myltiplə pɔsibilite.
  ʃakə ane ki sekulə
  kɔ̃fiʁmə mɔ̃ ʃwa də libεʁte.
  nɔ̃… ʒə nə mə sɥi pa tʁɔ̃pe
  ʒε ɑ̃fɛ̃ tʁuve ma vwa
  ɑ̃ melwaɲɑ̃ də twa
  ui… ʒε ɑ̃fɛ̃ dekuvεʁ la pε
  lə plεziʁ, la lɑ̃ɡœʁ
  dynə vi tut- ɑ̃ dusœʁ.
 • Syllabes Phonétique : Quand S’egrene Le Temps

  ʃa=kə=sə=ɡɔ̃=də=ki=se=kʁulə 8
  a=mεnəœ̃=pø=plys=də=se=ʁe=ni=te 9
  ʃa=kə=mi=ny=tə=ki=de=bulə 8
  ʁɑ̃=fɔʁsəɑ̃=fɛ̃=ma=kʁe=di=bi=li=te 9
  ʃa=kə=œ=ʁə=ki=sɑ̃=ʁu=lə 8
  ə=lwaɲə=ma=tʁistə=i=mɔ=bi=li=te 9
  ʃa=kə=ʒuʁ=ki=ku=lə 6
  ak=sɑ̃tɥ=ma=dusə=fe=mi=ni=te 8
  ʃa=kə=mwa=ki=ʁu=lə 6
  muvʁə=də=myl=tiplə=pɔ=si=bi=li=te 9
  ʃa=kə=a=ne=ki=se=ku=lə 8
  kɔ̃=fiʁ=mə=mɔ̃=ʃwadə=li=bεʁ=te 8
  nɔ̃=ʒə=nə=mə=sɥi=pa=tʁɔ̃=pe 8
  ʒε=ɑ̃=fɛ̃=tʁu=ve=ma=vwa 7
  ɑ̃=me=lwa=ɲɑ̃=də=twa 6
  ui=ʒε=ɑ̃=fɛ̃=de=ku=vεʁ=la=pε 9
  lə=plε=ziʁ=la=lɑ̃=ɡœ=ʁə 7
  dy=nə=vi=tu=tɑ̃=du=sœ=ʁə 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/08/2011 01:06Départbis

Merci beaucoup 😘

👍
Auteur de Poésie
21/08/2011 10:37Lemmiath

Que le temps n’use pas ton poème.

👍

Poème Vie
Publié le 02/08/2011 14:52

L'écrit contient 90 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Départbis

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs