Poeme : Instant De Relachement,

Instant De Relachement,

De ses doigts elle dessine chaque membre de mon corps.
Me fait prendre conscience dans le moindre détail.
Chaque membre fait partie de mon être.
Les yeux fermés, je ne perçois rien d’elle.
Ses doigts me font imaginer à celle d’une pianiste sur mon corps qui lui sert de clavier.
Comparable à une terre glaise, je me laisse fasciner de ses mains légères qui me module.
Quant-à-moi, je me lâche, me laisse captivé d’elle.
Facilite ainsi la tâche de celle qui me trace et me module.
Aux portes d’un sommeil profond, mon âme résistera t’ elle à s’abandonner ?
Ainsi j’atteindrai l’extase de disparaître pour un court instant avant de renaître.
La peur que mon esprit reprenne possession de sa demeure mortelle freine ce mysticisme.
Ainsi je devrais me contenter de mon escale, cédant ainsi prise à mon quotidien.
Quand tout a cessé d’effleurer mon corps, mes yeux s’ouvrent à nouveau.
Une impression de flâner dans les airs m’empêche de me relever
Jamais je n’aurai atteint le sommeil profond.
Juste une bonne sieste, celle d’un moine bouddhiste.
Réveiller par un coup de sonnette qui tombe à terre.
Mis à plomb, mieux qu’une longue nuit réparatrice.
Il me restera de m’imaginer le visage de celle qui m’a fait tant de bien.

3090 OVERIJSE, le vendredi 12 août 2011.

Thierry MAFFEI.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Instant De Relachement,

  de=ses=doigts=el=le=des=si=ne=cha=que=mem=bre=de=mon=corps 15
  me=fait=pren=dre=cons=cien=ce=dans=le=moin=dre=dé=tail 13
  cha=que=mem=bre=fait=par=tie=de=mon=être 10
  les=yeux=fer=més=je=ne=per=çois=rien=delle 10
  ses=doigts=me=font=i=ma=gi=ner=à=cel=le=dune=pia=nis=te=sur=mon=corps=qui=lui=sert=de=cla=vier 24
  com=pa=rableà=u=ne=ter=re=glai=se=je=me=lais=se=fas=ci=ner=de=ses=mains=lé=gè=res=qui=me=mo=dule 26
  quant=tà=moi=je=me=lâ=che=me=laisse=cap=ti=vé=delle 13
  fa=ci=liteain=si=la=tâ=che=de=cel=le=qui=me=tra=ce=et=me=mo=dule 18
  aux=portes=dun=som=meil=pro=fond=mon=â=me=ré=sis=te=ra=tel=leà=sa=ban=don=ner 20
  ain=si=jat=tein=drai=lex=tase=de=dis=pa=raî=tre=pour=un=court=ins=tant=a=vant=de=re=naître 22
  la=peur=que=mon=es=prit=re=prenne=pos=ses=sion=de=sa=de=meu=re=mor=tel=le=frei=ne=ce=mys=ti=cisme 25
  ain=si=je=de=vrais=me=conten=ter=de=mon=es=ca=le=cé=dant=ain=si=pri=seà=mon=quo=ti=dien 23
  quand=tout=a=ces=sé=def=fleu=rer=mon=corps=mes=yeux=souvrent=à=nou=veau 16
  uneim=pres=sion=de=flâ=ner=dans=les=airs=mem=pê=che=de=me=re=le=ver 17
  ja=mais=je=nau=rai=at=teint=le=som=meil=pro=fond 12
  jus=teune=bon=ne=sies=te=cel=le=dun=moi=ne=boud=dhiste 13
  ré=vei=ller=par=un=coup=de=sonnet=te=qui=tom=beà=terre 13
  mis=à=plomb=mieux=quune=lon=gue=nuit=ré=pa=ra=trice 12
  il=me=res=te=ra=de=mi=ma=gi=ner=le=vi=sage=de=cel=le=qui=ma=fait=tant=de=bien 22

  trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=le=ven=dre=di=dou=zea=oût=deux=mil=le=onze 20

  thi=er=ry=maf=fei 5
 • Phonétique : Instant De Relachement,

  də sε dwaz- εllə desinə ʃakə mɑ̃bʁə də mɔ̃ kɔʁ.
  mə fε pʁɑ̃dʁə kɔ̃sjɑ̃sə dɑ̃ lə mwɛ̃dʁə detaj.
  ʃakə mɑ̃bʁə fε paʁti də mɔ̃n- εtʁə.
  lεz- iø fεʁme, ʒə nə pεʁswa ʁjɛ̃ dεllə.
  sε dwa mə fɔ̃ imaʒine a sεllə dynə pjanistə syʁ mɔ̃ kɔʁ ki lɥi sεʁ də klavje.
  kɔ̃paʁablə a ynə teʁə ɡlεzə, ʒə mə lεsə fasine də sε mɛ̃ leʒεʁə ki mə mɔdylə.
  kɑ̃ ta mwa, ʒə mə laʃə, mə lεsə kaptive dεllə.
  fasilitə ɛ̃si la taʃə də sεllə ki mə tʁasə e mə mɔdylə.
  o pɔʁtə- dœ̃ sɔmεj pʁɔfɔ̃, mɔ̃n- amə ʁezistəʁa tεllə a sabɑ̃dɔne ?
  ɛ̃si ʒatɛ̃dʁε lεkstazə də dispaʁεtʁə puʁ œ̃ kuʁ ɛ̃stɑ̃ avɑ̃ də ʁənεtʁə.
  la pœʁ kə mɔ̃n- εspʁi ʁəpʁεnə pɔsesjɔ̃ də sa dəməʁə mɔʁtεllə fʁεnə sə mistisismə.
  ɛ̃si ʒə dəvʁε mə kɔ̃tɑ̃te də mɔ̃n- εskalə, sedɑ̃ ɛ̃si pʁizə a mɔ̃ kɔtidjɛ̃.
  kɑ̃ tut- a sese defləʁe mɔ̃ kɔʁ, mεz- iø suvʁe a nuvo.
  ynə ɛ̃pʁesjɔ̃ də flane dɑ̃ lεz- εʁ mɑ̃pεʃə də mə ʁələve
  ʒamε ʒə noʁε atɛ̃ lə sɔmεj pʁɔfɔ̃.
  ʒystə ynə bɔnə sjεstə, sεllə dœ̃ mwanə budistə.
  ʁevεje paʁ œ̃ ku də sɔnεtə ki tɔ̃bə a teʁə.
  miz- a plɔ̃, mjø kynə lɔ̃ɡ nɥi ʁepaʁatʁisə.
  il mə ʁεstəʁa də mimaʒine lə vizaʒə də sεllə ki ma fε tɑ̃ də bjɛ̃.

  tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə, lə vɑ̃dʁədi duzə aut dø milə ɔ̃zə.

  tjeʁi mafε.
 • Syllabes Phonétique : Instant De Relachement,

  də=sε=dwa=zεl=lə=de=sinə=ʃa=kə=mɑ̃=bʁə=də=mɔ̃=kɔʁ 14
  mə=fε=pʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=sjɑ̃sə=dɑ̃=lə=mwɛ̃=dʁə=de=taj 12
  ʃa=kə=mɑ̃=bʁə=fε=paʁ=ti=də=mɔ̃=nε=tʁə 11
  lε=zi=ø=fεʁ=me=ʒə=nə=pεʁ=swa=ʁjɛ̃=dεl=lə 12
  sε=dwamə=fɔ̃=i=ma=ʒi=ne=a=sεllə=dy=nə=pja=nis=tə=syʁ=mɔ̃=kɔʁ=ki=lɥi=sεʁ=də=kla=vje 23
  kɔ̃=pa=ʁabləa=y=nə=te=ʁə=ɡlε=zə=ʒə=mə=lε=sə=fa=si=ne=də=sε=mɛ̃=le=ʒε=ʁə=ki=mə=mɔ=dylə 26
  kɑ̃=ta=mwa=ʒə=mə=laʃə=mə=lε=sə=kap=ti=ve=dεllə 13
  fa=si=litəɛ̃=si=la=ta=ʃə=də=sεllə=ki=mə=tʁa=sə=e=mə=mɔ=dylə 17
  o=pɔʁtə=dœ̃=sɔ=mεj=pʁɔ=fɔ̃=mɔ̃=na=mə=ʁe=zis=tə=ʁa=tεlləa=sa=bɑ̃=dɔ=ne 19
  ɛ̃=si=ʒa=tɛ̃=dʁε=lεk=stazə=də=dis=pa=ʁε=tʁə=puʁ=œ̃=kuʁ=ɛ̃s=tɑ̃=a=vɑ̃=də=ʁə=nεtʁə 22
  la=pœʁ=kə=mɔ̃=nεs=pʁiʁə=pʁε=nə=pɔ=se=sjɔ̃=də=sa=də=mə=ʁə=mɔʁ=tεllə=fʁε=nə=sə=mis=ti=sismə 24
  ɛ̃=siʒə=də=vʁε=mə=kɔ̃=tɑ̃=te=də=mɔ̃=nεs=ka=lə=se=dɑ̃=ɛ̃=si=pʁi=zəa=mɔ̃=kɔ=ti=djɛ̃ 23
  kɑ̃=tu=tase=se=de=flə=ʁe=mɔ̃=kɔʁ=mε=ziø=su=vʁe=a=nu=vo 16
  ynəɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=fla=ne=dɑ̃=lε=zεʁ=mɑ̃=pε=ʃə=də=mə=ʁə=lə=ve 17
  ʒa=mε=ʒə=no=ʁε=a=tɛ̃=lə=sɔ=mεj=pʁɔ=fɔ̃ 12
  ʒys=tə=y=nə=bɔ=nə=sjεstə=sεl=lə=dœ̃=mwa=nə=bu=distə 14
  ʁe=vε=je=paʁ=œ̃=kudə=sɔ=nε=tə=ki=tɔ̃=bə=a=teʁə 14
  mi=za=plɔ̃=mjø=ky=nə=lɔ̃ɡ=nɥi=ʁe=pa=ʁa=tʁisə 12
  il=mə=ʁεstə=ʁa=də=mi=ma=ʒi=ne=lə=vi=za=ʒə=də=sεllə=ki=ma=fε=tɑ̃=də=bjɛ̃ 21

  tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=lə=vɑ̃=dʁə=di=du=zəa=ut=dø=mi=lə=ɔ̃zə 21

  tj=e=ʁi=ma=fε 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/08/2011 17:54Solfege34

qu’il est doux de dormir et d’imaginer
j’aime

Auteur de Poésie
25/08/2011 10:03Ginger

Très beau, merci! L’âme ne resisterait pas, si elle n’étiait pas freinée par nos pensées ... 😉

Auteur de Poésie
31/08/2011 10:57Dimdamdom59

Et bien bravo pour ce poème, je constate que toi aussi tu aimes te fair regarder, caresser..... Mais je sens bien une âme à travers ce joli poème mais aussi à travers son auteur!!!
Merci de tes appréciations qui sont toujours pertinentes
Je te souhaite une agréable journée à Overijse??? Alors nous sommes voisins hihi!!!
Amitiés
Domi.

Auteur de Poésie
31/08/2011 10:59Dimdamdom59

Quelque chose me surprend, je vois que j’aurais donné une note de 5/10!!! Mais je n’ai rien noté moi c’est quoi ce binz lol!!! Moi c’est 8/10 que j’aurais donné!!!
Bon ben si tu en sais plus sur les notes tu peux m’éclairer???

Auteur de Poésie
31/08/2011 11:07Dimdamdom59

Ayé j’ai pigé, je n’avais pas vu la petite échelle du ressenti, alors voilà je me suis rattrapée pour faire remonter ta moyenne lol!!!

Poème Sensualité
Publié le 12/08/2011 18:00

L'écrit contient 235 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Lemmiath

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs