Poeme : Hell, It Hurts !

Hell, It Hurts !

I fall asleep through floods of tears
Just to wake up from my screams in the ears
I’d love to guide you again within me
And to my crying soul lavish a « we »
You gave me power like a hot shower !
You crashed the tower like a wilting flower !
Hell, it hurts ! But you won’t win my skin !
Hell, it hurts ! Just need to stop my World spin !

Your touch draws the map of my veins
Till their heat liquefies my brains
Shivering flow down my backbone
Leaving my flesh damp and stone

You woke up my fire, I’m now a live wire !
You showed desire, I’m now falling from a high wire !
Hell, it hurts ! But you won’t win my skin !
Hell, it hurts ! Just need to stop my World spin !

I so much want to see my dream come true
Only for this one time, right out of the blue
No need to fight this bloody life battle
You could gain access in with no rattle

Your perfume is handcuffed to my smell !
But I’ll be forever immune to your spell !
Hell, it hurts ! But you won’t win my skin !
Hell, it hurts ! Just need to stop my World spin !

Your loony dark eyes stay locked away
You play dice while slaying your prey
The staggered train can show no shame
You fucking squad flames never take the blame

You gave me power like a hot shower !
You crashed the tower like a wilting flower !
Hell, it hurts ! But you won’t win my skin !
Hell, it hurts ! Just need to stop my World spin !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Hell, It Hurts !

  i=fall=as=le=ep=through=floods=of=tears 9
  just=to=wa=ke=up=from=my=s=creams=in=the=ears 12
  id=lo=ve=to=gui=de=you=a=gain=wi=thin=me 12
  and=to=my=crying=soul=la=vi=sh=a=we 10
  you=ga=ve=me=po=wer=li=ke=a=hot=sho=wer 12
  you=cra=shed=the=to=wer=like=a=wil=ting=flo=wer 12
  hell=it=hurts=but=you=wont=win=my=s=kin 10
  hell=it=hurts=just=ne=ed=to=stop=my=world=s=pin 12

  your=tou=ch=draws=the=map=of=my=veins 9
  till=their=heat=li=que=fies=my=brains 8
  shi=ve=ring=flow=down=my=back=bo=ne 9
  lea=ving=my=fle=sh=damp=and=sto=ne 9

  you=wo=ke=up=my=fire=im=now=a=li=ve=wire 12
  you=sho=wed=de=sire=im=now=fal=ling=from=a=high=wire 13
  hell=it=hurts=but=you=wont=win=my=s=kin 10
  hell=it=hurts=just=ne=ed=to=stop=my=world=s=pin 12

  i=so=mu=ch=want=to=see=my=dream=co=me=true 12
  on=ly=for=this=one=ti=me=right=out=of=the=blue 12
  no=ne=ed=to=fight=this=bloo=dy=li=fe=bat=tle 12
  you=could=gain=ac=cess=in=wi=th=no=rat=tle 11

  your=per=fu=me=is=hand=cuf=fed=to=my=s=mell 12
  but=il=l=be=fore=ver=im=mu=ne=to=your=s=pell 13
  hell=it=hurts=but=you=wont=win=my=s=kin 10
  hell=it=hurts=just=ne=ed=to=stop=my=world=s=pin 12

  your=loo=ny=dark=eyes=stay=lo=cked=a=way 10
  you=play=di=ce=w=hi=le=s=laying=your=prey 11
  the=stag=ge=red=train=can=show=no=sha=me 10
  you=fu=cking=s=quad=flames=ne=ver=ta=ke=the=blame 12

  you=ga=ve=me=po=wer=li=ke=a=hot=sho=wer 12
  you=cra=shed=the=to=wer=like=a=wil=ting=flo=wer 12
  hell=it=hurts=but=you=wont=win=my=s=kin 10
  hell=it=hurts=just=ne=ed=to=stop=my=world=s=pin 12
 • Phonétique : Hell, It Hurts !

  i fal aslip tʁuɡ fludz- ɔf təaʁ
  ʒyst to wakə yp fʁɔm mi skʁəamz- ɛ̃ tə əaʁ
  ide lɔvə to ɡidə iu aɡɛ̃ witɛ̃ mə
  ɑ̃d to mi kʁiiŋ sul laviʃ a « wə »
  iu ɡavə mə pɔwœʁ likə a o ʃɔwœʁ !
  iu kʁaʃεd tə tɔwœʁ likə a wiltiŋ flɔwœʁ !
  εll, it yʁ ! byt iu wɔnte wɛ̃ mi skɛ̃ !
  εll, it yʁ ! ʒyst nid to stɔp mi wɔʁld spɛ̃ !

  iuʁ tuk dʁaw tə map ɔf mi vɛ̃
  tij tεʁ əa likəfi mi bʁɛ̃
  ʃivəʁiŋ flɔw dɔwn mi bakbɔnə
  ləaviŋ mi flεʃ dɑ̃p ɑ̃d stɔnə

  iu wɔkə yp mi fiʁə, iεm nɔw a livə wiʁə !
  iu ʃɔwεd dəziʁə, iεm nɔw faliŋ fʁɔm a iɡ wiʁə !
  εll, it yʁ ! byt iu wɔnte wɛ̃ mi skɛ̃ !
  εll, it yʁ ! ʒyst nid to stɔp mi wɔʁld spɛ̃ !

  i so myk wɑ̃ to si mi dʁəam kɔmə tʁy
  ɔ̃li fɔʁ tiz- ɔnə timə, ʁajt u ɔf tə blɥ
  no nid to fiɡt ti bludi lifə batlə
  iu kuld ɡɛ̃ aksεsz- ɛ̃ wit no ʁatlə

  iuʁ pεʁfymə is-ɑ̃dkyfεd to mi smεll !
  byt iεl εl bə fɔʁəve imynə to iuʁ spεll !
  εll, it yʁ ! byt iu wɔnte wɛ̃ mi skɛ̃ !
  εll, it yʁ ! ʒyst nid to stɔp mi wɔʁld spɛ̃ !

  iuʁ luni daʁk εj stε lɔkεd awε
  iu plε disə wilə slεjiŋ iuʁ pʁe
  tə staɡəʁεd tʁɛ̃ kɑ̃ ʃɔw no ʃamə
  iu fykiŋ skad flamə nəve takə tə blamə

  iu ɡavə mə pɔwœʁ likə a o ʃɔwœʁ !
  iu kʁaʃεd tə tɔwœʁ likə a wiltiŋ flɔwœʁ !
  εll, it yʁ ! byt iu wɔnte wɛ̃ mi skɛ̃ !
  εll, it yʁ ! ʒyst nid to stɔp mi wɔʁld spɛ̃ !
 • Syllabes Phonétique : Hell, It Hurts !

  i=fal=a=slip=tʁuɡ=flud=zɔf=tə=aʁ 9
  ʒyst=to=wakə=yp=fʁɔm=mi=skʁə=am=zɛ̃=tə=ə=aʁ 12
  i=de=lɔ=və=to=ɡidə=i=u=a=ɡɛ̃=wi=tɛ̃mə 12
  ɑ̃d=to=mi=kʁi=iŋ=sul=la=viʃ=a=wə 10
  i=u=ɡavə=mə=pɔ=wœʁ=li=kə=a=o=ʃɔ=wœʁ 12
  i=u=kʁa=ʃεd=tə=tɔ=wœʁ=likəa=wil=tiŋ=flɔ=wœʁ 12
  εll=it=yʁ=byt=i=u=wɔ=nə=te=wɛ̃=mi=skɛ̃ 12
  εll=it=yʁ=ʒyst=nid=to=stɔp=mi=wɔʁld=spɛ̃ 10

  i=uʁ=tuk=dʁaw=tə=map=ɔf=mi=vɛ̃ 9
  tij=tεʁ=ə=a=li=kə=fi=mi=bʁɛ̃ 9
  ʃi=və=ʁiŋ=flɔw=dɔwn=mi=bak=bɔ=nə 9
  lə=a=viŋ=mi=flεʃ=dɑ̃p=ɑ̃d=stɔ=nə 9

  i=u=wɔkəyp=mi=fiʁə=i=εm=nɔw=a=li=və=wiʁə 12
  i=u=ʃɔ=wεd=də=ziʁə=i=εm=nɔw=fa=liŋ=fʁɔm=a=iɡ=wiʁə 15
  εll=it=yʁ=byt=i=u=wɔ=nə=te=wɛ̃=mi=skɛ̃ 12
  εll=it=yʁ=ʒyst=nid=to=stɔp=mi=wɔʁld=spɛ̃ 10

  i=so=myk=wɑ̃=to=si=mi=dʁə=am=kɔ=mə=tʁy 12
  ɔ̃=li=fɔʁ=ti=zɔnə=ti=mə=ʁajt=u=ɔf=tə=blɥ 12
  no=nid=to=fiɡt=ti=blu=di=li=fə=ba=tlə 11
  i=u=kuld=ɡɛ̃=ak=sεs=zɛ̃=wit=no=ʁa=tlə 11

  i=uʁ=pεʁ=fy=mə=is-ɑ̃d=ky=fεd=to=mi=smεll 12
  byt=i=εl=εl=bə=fɔʁə=ve=i=my=nə=to=i=uʁ=spεll 14
  εll=it=yʁ=byt=i=u=wɔ=nə=te=wɛ̃=mi=skɛ̃ 12
  εll=it=yʁ=ʒyst=nid=to=stɔp=mi=wɔʁld=spɛ̃ 10

  i=uʁ=lu=ni=daʁk=εj=stε=lɔ=kεd=a=wε 11
  i=u=plε=di=sə=wi=lə=slε=jiŋ=i=uʁ=pʁe 12
  tə=sta=ɡə=ʁεd=tʁɛ̃=kɑ̃=ʃɔw=no=ʃa=mə 10
  i=u=fy=kiŋ=skad=flamə=nə=ve=ta=kə=tə=blamə 12

  i=u=ɡavə=mə=pɔ=wœʁ=li=kə=a=o=ʃɔ=wœʁ 12
  i=u=kʁa=ʃεd=tə=tɔ=wœʁ=likəa=wil=tiŋ=flɔ=wœʁ 12
  εll=it=yʁ=byt=i=u=wɔ=nə=te=wɛ̃=mi=skɛ̃ 12
  εll=it=yʁ=ʒyst=nid=to=stɔp=mi=wɔʁld=spɛ̃ 10

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Sentiment
Publié le 25/08/2011 10:12

L'écrit contient 274 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Ginger

Récompense

0
0
0