Univers de poésie d'un auteur

Poème:Hell, It Hurts !

Le Poème

I fall asleep through floods of tears
Just to wake up from my screams in the ears
I’d love to guide you again within me
And to my crying soul lavish a « we »
You gave me power like a hot shower !
You crashed the tower like a wilting flower !
Hell, it hurts ! But you won’t win my skin !
Hell, it hurts ! Just need to stop my World spin !

Your touch draws the map of my veins
Till their heat liquefies my brains
Shivering flow down my backbone
Leaving my flesh damp and stone

You woke up my fire, I’m now a live wire !
You showed desire, I’m now falling from a high wire !
Hell, it hurts ! But you won’t win my skin !
Hell, it hurts ! Just need to stop my World spin !

I so much want to see my dream come true
Only for this one time, right out of the blue
No need to fight this bloody life battle
You could gain access in with no rattle

Your perfume is handcuffed to my smell !
But I’ll be forever immune to your spell !
Hell, it hurts ! But you won’t win my skin !
Hell, it hurts ! Just need to stop my World spin !

Your loony dark eyes stay locked away
You play dice while slaying your prey
The staggered train can show no shame
You fucking squad flames never take the blame

You gave me power like a hot shower !
You crashed the tower like a wilting flower !
Hell, it hurts ! But you won’t win my skin !
Hell, it hurts ! Just need to stop my World spin !
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Ginger

Poète Ginger

Ginger a publié sur le site 7 écrits. Ginger est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Hell, It Hurts !i=fall=as=le=ep=through=floods=of=tears 9
just=to=wa=ke=up=from=my=s=creams=in=the=ears 12
id=lo=ve=to=gui=de=you=a=gain=wi=thin=me 12
and=to=my=crying=soul=la=vi=sh=a=we 10
you=ga=ve=me=po=wer=li=ke=a=hot=sho=wer 12
you=cra=shed=the=to=wer=like=a=wil=ting=flo=wer 12
hell=it=hurts=but=you=wont=win=my=s=kin 10
hell=it=hurts=just=ne=ed=to=stop=my=world=s=pin 12

your=tou=ch=draws=the=map=of=my=veins 9
till=their=heat=li=que=fies=my=brains 8
shi=ve=ring=flow=down=my=back=bo=ne 9
lea=ving=my=fle=sh=damp=and=sto=ne 9

you=wo=ke=up=my=fire=im=now=a=li=ve=wire 12
you=sho=wed=de=sire=im=now=fal=ling=from=a=high=wire 13
hell=it=hurts=but=you=wont=win=my=s=kin 10
hell=it=hurts=just=ne=ed=to=stop=my=world=s=pin 12

i=so=mu=ch=want=to=see=my=dream=co=me=true 12
on=ly=for=this=one=ti=me=right=out=of=the=blue 12
no=ne=ed=to=fight=this=bloo=dy=li=fe=bat=tle 12
you=could=gain=ac=cess=in=wi=th=no=rat=tle 11

your=per=fu=me=is=hand=cuf=fed=to=my=s=mell 12
but=il=l=be=fore=ver=im=mu=ne=to=your=s=pell 13
hell=it=hurts=but=you=wont=win=my=s=kin 10
hell=it=hurts=just=ne=ed=to=stop=my=world=s=pin 12

your=loo=ny=dark=eyes=stay=lo=cked=a=way 10
you=play=di=ce=w=hi=le=s=laying=your=prey 11
the=stag=ge=red=train=can=show=no=sha=me 10
you=fu=cking=s=quad=flames=ne=ver=ta=ke=the=blame 12

you=ga=ve=me=po=wer=li=ke=a=hot=sho=wer 12
you=cra=shed=the=to=wer=like=a=wil=ting=flo=wer 12
hell=it=hurts=but=you=wont=win=my=s=kin 10
hell=it=hurts=just=ne=ed=to=stop=my=world=s=pin 12
Phonétique : Hell, It Hurts !i fal aslip tʁuɡ fludz- ɔf təaʁ
ʒyst to wakə yp fʁɔm mi skʁəamz- ɛ̃ tə əaʁ
ide lɔvə to ɡidə iu aɡɛ̃ witɛ̃ mə
ɑ̃d to mi kʁiiŋ sul laviʃ a « wə »
iu ɡavə mə pɔwœʁ likə a o ʃɔwœʁ !
iu kʁaʃεd tə tɔwœʁ likə a wiltiŋ flɔwœʁ !
εll, it yʁ ! byt iu wɔnte wɛ̃ mi skɛ̃ !
εll, it yʁ ! ʒyst nid to stɔp mi wɔʁld spɛ̃ !

iuʁ tuk dʁaw tə map ɔf mi vɛ̃
tij tεʁ əa likəfi mi bʁɛ̃
ʃivəʁiŋ flɔw dɔwn mi bakbɔnə
ləaviŋ mi flεʃ dɑ̃p ɑ̃d stɔnə

iu wɔkə yp mi fiʁə, iεm nɔw a livə wiʁə !
iu ʃɔwεd dəziʁə, iεm nɔw faliŋ fʁɔm a iɡ wiʁə !
εll, it yʁ ! byt iu wɔnte wɛ̃ mi skɛ̃ !
εll, it yʁ ! ʒyst nid to stɔp mi wɔʁld spɛ̃ !

i so myk wɑ̃ to si mi dʁəam kɔmə tʁy
ɔ̃li fɔʁ tiz- ɔnə timə, ʁajt u ɔf tə blɥ
no nid to fiɡt ti bludi lifə batlə
iu kuld ɡɛ̃ aksεsz- ɛ̃ wit no ʁatlə

iuʁ pεʁfymə is-ɑ̃dkyfεd to mi smεll !
byt iεl εl bə fɔʁəve imynə to iuʁ spεll !
εll, it yʁ ! byt iu wɔnte wɛ̃ mi skɛ̃ !
εll, it yʁ ! ʒyst nid to stɔp mi wɔʁld spɛ̃ !

iuʁ luni daʁk εj stε lɔkεd awε
iu plε disə wilə slεjiŋ iuʁ pʁe
tə staɡəʁεd tʁɛ̃ kɑ̃ ʃɔw no ʃamə
iu fykiŋ skad flamə nəve takə tə blamə

iu ɡavə mə pɔwœʁ likə a o ʃɔwœʁ !
iu kʁaʃεd tə tɔwœʁ likə a wiltiŋ flɔwœʁ !
εll, it yʁ ! byt iu wɔnte wɛ̃ mi skɛ̃ !
εll, it yʁ ! ʒyst nid to stɔp mi wɔʁld spɛ̃ !
Syllabes Phonétique : Hell, It Hurts !i=fal=a=slip=tʁuɡ=flud=zɔf=tə=aʁ 9
ʒyst=to=wakə=yp=fʁɔm=mi=skʁə=am=zɛ̃=tə=ə=aʁ 12
i=de=lɔ=və=to=ɡidə=i=u=a=ɡɛ̃=wi=tɛ̃mə 12
ɑ̃d=to=mi=kʁi=iŋ=sul=la=viʃ=a=wə 10
i=u=ɡavə=mə=pɔ=wœʁ=li=kə=a=o=ʃɔ=wœʁ 12
i=u=kʁa=ʃεd=tə=tɔ=wœʁ=likəa=wil=tiŋ=flɔ=wœʁ 12
εll=it=yʁ=byt=i=u=wɔ=nə=te=wɛ̃=mi=skɛ̃ 12
εll=it=yʁ=ʒyst=nid=to=stɔp=mi=wɔʁld=spɛ̃ 10

i=uʁ=tuk=dʁaw=tə=map=ɔf=mi=vɛ̃ 9
tij=tεʁ=ə=a=li=kə=fi=mi=bʁɛ̃ 9
ʃi=və=ʁiŋ=flɔw=dɔwn=mi=bak=bɔ=nə 9
lə=a=viŋ=mi=flεʃ=dɑ̃p=ɑ̃d=stɔ=nə 9

i=u=wɔkəyp=mi=fiʁə=i=εm=nɔw=a=li=və=wiʁə 12
i=u=ʃɔ=wεd=də=ziʁə=i=εm=nɔw=fa=liŋ=fʁɔm=a=iɡ=wiʁə 15
εll=it=yʁ=byt=i=u=wɔ=nə=te=wɛ̃=mi=skɛ̃ 12
εll=it=yʁ=ʒyst=nid=to=stɔp=mi=wɔʁld=spɛ̃ 10

i=so=myk=wɑ̃=to=si=mi=dʁə=am=kɔ=mə=tʁy 12
ɔ̃=li=fɔʁ=ti=zɔnə=ti=mə=ʁajt=u=ɔf=tə=blɥ 12
no=nid=to=fiɡt=ti=blu=di=li=fə=ba=tlə 11
i=u=kuld=ɡɛ̃=ak=sεs=zɛ̃=wit=no=ʁa=tlə 11

i=uʁ=pεʁ=fy=mə=is-ɑ̃d=ky=fεd=to=mi=smεll 12
byt=i=εl=εl=bə=fɔʁə=ve=i=my=nə=to=i=uʁ=spεll 14
εll=it=yʁ=byt=i=u=wɔ=nə=te=wɛ̃=mi=skɛ̃ 12
εll=it=yʁ=ʒyst=nid=to=stɔp=mi=wɔʁld=spɛ̃ 10

i=uʁ=lu=ni=daʁk=εj=stε=lɔ=kεd=a=wε 11
i=u=plε=di=sə=wi=lə=slε=jiŋ=i=uʁ=pʁe 12
tə=sta=ɡə=ʁεd=tʁɛ̃=kɑ̃=ʃɔw=no=ʃa=mə 10
i=u=fy=kiŋ=skad=flamə=nə=ve=ta=kə=tə=blamə 12

i=u=ɡavə=mə=pɔ=wœʁ=li=kə=a=o=ʃɔ=wœʁ 12
i=u=kʁa=ʃεd=tə=tɔ=wœʁ=likəa=wil=tiŋ=flɔ=wœʁ 12
εll=it=yʁ=byt=i=u=wɔ=nə=te=wɛ̃=mi=skɛ̃ 12
εll=it=yʁ=ʒyst=nid=to=stɔp=mi=wɔʁld=spɛ̃ 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
30/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Sentiment
Du 25/08/2011 10:12

L'écrit contient 274 mots qui sont répartis dans 7 strophes.