Poeme : Realisations

Realisations

Mes rêves féériques se distillent dans l’alambic,
Chaque tic crée le déclic de ma peur pathétique
Ces minutes vacantes enfantent une image fantasque
Mais le tac tue l’espoir par une claque qui me braque.

Suspendre le temps et jouir d’éternité
Rien ne me détourne d’une telle énormité
Et voilà grandir quelques brindilles de délire
Et d’offrir mon âme contre une vie de vampire.

Sans préavis, elle m’arrache de ma torpeur
L’horloge criarde sans pitié me remet à l’heure
Elle limoge les hordes de froids suceurs en bière
Que la Venoge enserre et noie dans ses eaux claires.

La vide réalité frappe de toute son ampleur
Mon bide aride vit et crie encore sa douleur
Avide je m’enlise au fond d’un manqué bonheur
Mais je saisis les brides et affronte ma terreur.

Chaque jour n’est-il pas un printemps de changements ?
Quel Amour saura-t-il être amant et parent ?
Sans détours j’avoue mon désir d’être maman,
Mais toujours je parcours plaisir et sentiment.

Qu’aucun ne joue ni se sente simple donneur !
Accepte et chéris tes qualités, ta grandeur,
Comme mes dons j’offre au monde inconditionnellement !
Les enfants naîtront si telle est ma direction.

Remplie d’espoir ma prière aux anges j’adresse.
Explosez ces barrières, offrez-moi cette ivresse !
Que ce manque disparaisse et qu’un fils apparaisse !

La spectatrice s’endort et meurt sur une caresse,
L’actrice de son sort devient l’unique maîtresse !

Que je nourrisse Hator et engraisse cette Déesse !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Realisations

  mes=rê=ves=féé=ri=ques=se=dis=til=lent=dans=la=lam=bic 14
  cha=que=tic=crée=le=dé=clic=de=ma=peur=pa=thé=tique 13
  ces=mi=nutes=va=can=tes=en=fan=tent=u=ne=i=ma=ge=fan=tasque 16
  mais=le=tac=tue=les=poir=par=u=ne=cla=que=qui=me=braque 14

  sus=pen=dre=le=temps=et=jouir=dé=ter=ni=té 11
  rien=ne=me=dé=tour=ne=du=ne=tel=le=é=nor=mi=té 14
  et=voi=là=gran=dir=quel=ques=brin=di=lles=de=dé=li=re 14
  et=dof=frir=mon=â=me=con=tre=u=ne=vie=de=vam=pire 14

  sans=pré=a=vis=el=le=mar=ra=che=de=ma=tor=peur 13
  lhor=loge=criar=de=sans=pi=ti=é=me=re=met=à=l=heure 14
  el=le=li=mo=ge=les=hor=des=de=froids=su=ceurs=en=bière 14
  que=la=ve=no=ge=en=ser=re=et=noie=dans=ses=eaux=claires 14

  la=vide=ré=a=li=té=frap=pe=de=tou=te=son=am=pleur 14
  mon=bide=a=ri=de=vit=et=crie=en=co=re=sa=dou=leur 14
  avi=de=je=men=li=se=au=fond=dun=man=qué=bon=heur 13
  mais=je=sai=sis=les=bri=des=et=af=fron=te=ma=ter=reur 14

  cha=que=jour=nest=il=pas=un=prin=temps=de=chan=ge=ments 13
  quel=a=mour=sau=ra=til=ê=tre=a=mant=et=pa=rent 13
  sans=dé=tours=ja=voue=mon=dé=sir=dê=tre=ma=man 12
  mais=tou=jours=je=par=cours=plai=sir=et=sen=ti=ment 12

  quau=cun=ne=joue=ni=se=sen=te=sim=ple=don=neur 12
  ac=cep=te=et=ché=ris=tes=qua=li=tés=ta=gran=deur 13
  comme=mes=dons=jof=freau=mon=de=in=con=di=tion=nel=le=ment 14
  les=en=fants=naî=tront=si=tel=le=est=ma=di=rec=ti=on 14

  rem=plie=des=poir=ma=pri=è=re=aux=an=ges=ja=dresse 13
  ex=plo=sez=ces=bar=rières=of=frez=moi=cet=te=i=vres=se 14
  que=ce=man=que=dis=pa=rais=se=et=quun=fils=ap=pa=raisse 14

  la=s=pec=ta=trice=sen=dort=et=meurt=sur=u=ne=ca=res=se 15
  lac=tri=ce=de=son=sort=de=vient=lu=ni=que=maî=tres=se 14

  que=je=nour=risse=ha=tor=et=en=grais=se=cet=te=dées=se 14
 • Phonétique : Realisations

  mε ʁεvə feeʁik sə distije dɑ̃ lalɑ̃bik,
  ʃakə tik kʁe lə deklik də ma pœʁ patetikə
  sε minytə vakɑ̃təz- ɑ̃fɑ̃te ynə imaʒə fɑ̃taskə
  mε lə tak tɥ lεspwaʁ paʁ ynə klakə ki mə bʁakə.

  syspɑ̃dʁə lə tɑ̃z- e ʒuiʁ detεʁnite
  ʁjɛ̃ nə mə detuʁnə dynə tεllə enɔʁmite
  e vwala ɡʁɑ̃diʁ kεlk bʁɛ̃dijə də deliʁə
  e dɔfʁiʁ mɔ̃n- amə kɔ̃tʁə ynə vi də vɑ̃piʁə.

  sɑ̃ pʁeavi, εllə maʁaʃə də ma tɔʁpœʁ
  lɔʁlɔʒə kʁjaʁdə sɑ̃ pitje mə ʁəmε a lœʁ
  εllə limɔʒə lεz- ɔʁdə- də fʁwa sysœʁz- ɑ̃ bjεʁə
  kə la vənɔʒə ɑ̃seʁə e nwa dɑ̃ sεz- o klεʁə.

  la vidə ʁealite fʁapə də tutə sɔ̃n- ɑ̃plœʁ
  mɔ̃ bidə aʁidə vit e kʁi ɑ̃kɔʁə sa dulœʁ
  avidə ʒə mɑ̃lizə o fɔ̃ dœ̃ mɑ̃ke bɔnœʁ
  mε ʒə sεzi lε bʁidəz- e afʁɔ̃tə ma teʁœʁ.

  ʃakə ʒuʁ nεt- il pa œ̃ pʁɛ̃tɑ̃ də ʃɑ̃ʒəmɑ̃ ?
  kεl amuʁ soʁa til εtʁə amɑ̃ e paʁɑ̃ ?
  sɑ̃ detuʁ ʒavu mɔ̃ deziʁ dεtʁə mamɑ̃,
  mε tuʒuʁ ʒə paʁkuʁ plεziʁ e sɑ̃timɑ̃.

  kokœ̃ nə ʒu ni sə sɑ̃tə sɛ̃plə dɔnœʁ !
  aksεptə e ʃeʁi tε kalite, ta ɡʁɑ̃dœʁ,
  kɔmə mε dɔ̃ ʒɔfʁə o mɔ̃də ɛ̃kɔ̃disjɔnεllmɑ̃ !
  lεz- ɑ̃fɑ̃ nεtʁɔ̃ si tεllə ε ma diʁεksjɔ̃.

  ʁɑ̃pli dεspwaʁ ma pʁjεʁə oz- ɑ̃ʒə ʒadʁεsə.
  εksploze sε baʁjεʁə, ɔfʁe mwa sεtə ivʁεsə !
  kə sə mɑ̃kə dispaʁεsə e kœ̃ fisz- apaʁεsə !

  la spεktatʁisə sɑ̃dɔʁ e məʁ syʁ ynə kaʁεsə,
  laktʁisə də sɔ̃ sɔʁ dəvjɛ̃ lynikə mεtʁεsə !

  kə ʒə nuʁʁisə-atɔʁ e ɑ̃ɡʁεsə sεtə deεsə !
 • Syllabes Phonétique : Realisations

  mε=ʁε=və=fe=e=ʁik=sə=dis=ti=je=dɑ̃=la=lɑ̃=bik 14
  ʃa=kə=tik=kʁe=lə=de=klik=də=ma=pœʁ=pa=te=ti=kə 14
  sε=mi=nytə=va=kɑ̃=tə=zɑ̃=fɑ̃=te=y=nə=i=ma=ʒə=fɑ̃=tas=kə 17
  mε=lə=tak=tɥ=lεs=pwaʁ=paʁ=y=nə=kla=kə=ki=mə=bʁakə 14

  sys=pɑ̃=dʁə=lə=tɑ̃=ze=ʒu=iʁ=de=tεʁ=ni=te 12
  ʁjɛ̃=nə=mə=de=tuʁ=nə=dy=nə=tεl=lə=e=nɔʁ=mi=te 14
  e=vwa=la=ɡʁɑ̃=diʁ=kεl=kə=bʁɛ̃=di=jə=də=de=li=ʁə 14
  e=dɔ=fʁiʁ=mɔ̃=na=mə=kɔ̃=tʁə=y=nə=vi=də=vɑ̃=piʁə 14

  sɑ̃=pʁe=a=vi=εl=lə=ma=ʁa=ʃə=də=ma=tɔʁ=pœ=ʁə 14
  lɔʁ=lɔ=ʒə=kʁjaʁ=də=sɑ̃=pi=tj=e=mə=ʁə=mε=a=lœʁ 14
  εl=lə=li=mɔ=ʒə=lε=zɔʁ=də=də=fʁwa=sy=sœʁ=zɑ̃=bjεʁə 14
  kə=la=və=nɔ=ʒə=ɑ̃=se=ʁə=e=nwa=dɑ̃=sε=zo=klεʁə 14

  la=vidə=ʁe=a=li=te=fʁa=pə=də=tu=tə=sɔ̃=nɑ̃=plœʁ 14
  mɔ̃=bidə=a=ʁi=də=vit=e=kʁi=ɑ̃=kɔ=ʁə=sa=du=lœʁ 14
  a=vi=də=ʒə=mɑ̃=li=zə=o=fɔ̃=dœ̃=mɑ̃=ke=bɔ=nœʁ 14
  mε=ʒə=sε=zi=lε=bʁi=də=ze=a=fʁɔ̃=tə=ma=te=ʁœʁ 14

  ʃa=kə=ʒuʁ=nε=til=pa=œ̃=pʁɛ̃=tɑ̃=də=ʃɑ̃=ʒə=mɑ̃ 13
  kεl=a=muʁ=so=ʁa=til=ε=tʁə=a=mɑ̃=e=pa=ʁɑ̃ 13
  sɑ̃=de=tuʁ=ʒa=vu=mɔ̃=de=ziʁ=dε=tʁə=ma=mɑ̃ 12
  mε=tu=ʒuʁ=ʒə=paʁ=kuʁ=plε=ziʁ=e=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12

  ko=kœ̃=nə=ʒu=ni=sə=sɑ̃=tə=sɛ̃=plə=dɔ=nœ=ʁə 13
  ak=sεp=tə=e=ʃe=ʁi=tε=ka=li=te=ta=ɡʁɑ̃=dœ=ʁə 14
  kɔmə=mε=dɔ̃=ʒɔ=fʁə=o=mɔ̃=də=ɛ̃=kɔ̃=di=sjɔ=nεl=lmɑ̃ 14
  lε=zɑ̃=fɑ̃=nε=tʁɔ̃=si=tεl=lə=ε=ma=di=ʁεk=s=jɔ̃ 14

  ʁɑ̃=pli=dεs=pwaʁ=ma=pʁi=jεʁ=o=zɑ̃=ʒə=ʒa=dʁεs=ə 13
  εk=splo=ze=sε=ba=ʁjε=ʁə=ɔ=fʁe=mwa=sε=tə=i=vʁεsə 14
  kə=sə=mɑ̃=kə=dis=pa=ʁε=sə=e=kœ̃=fis=za=pa=ʁεsə 14

  la=spεk=ta=tʁi=sə=sɑ̃=dɔʁ=e=məʁ=syʁ=y=nə=ka=ʁεsə 14
  lak=tʁi=sə=də=sɔ̃=sɔʁ=də=vjɛ̃=ly=ni=kə=mε=tʁεs=ə 14

  kə=ʒə=nuʁ=ʁi=sə-a=tɔʁ=e=ɑ̃=ɡʁεsə=sε=tə=de=εsə 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/09/2011 10:06Shamrock

Bien sur, toutes les réactions sont subjectives, il faut les relativiser.
De mon côté, j’ai beaucoup de mal à rentrer dans un texte comme celui là : trop long, des envolées lyriques un peu cliché ("suspendre le temps et jouir d’éternité"), des inversions grammaticales récurrentes pour la rime ("remplie d’espoir ma prière aux anges j’adresse"), un rythme très irrégulier sans raison esthétique visible (vers 1=15, vers 2=13)...
L’idée de fonds est très bien, pourquoi ne pas la creuser plus encore (les pistes sont infinies, par exemple, compte tenu de lectures récentes, j’aurai creusé l’idée de création et rédemption, création et libertés, naissance et renaissance, passé-futur,...) et traduit celà dans la forme (symétrie, cris de l’expulsion, sérenité de l’après décision,...)...
Surtout n’hésitez pas à regarder mes textes de manière aussi critique (mais constructive j’espère, sachant que l’on peut éditer les textes) - après tout, nous sommes plus là pour progresser que pour nous faire applaudir, non ?

Auteur de Poésie
09/09/2011 10:32Ginger

Merci beaucoup pour ces commentaires très constructifs! Je suis à mes débuts 🙂
Bonne fin de semaine!

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/09/2011 09:33

L'écrit contient 259 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Ginger

Récompense

0
0
0