Poeme : Pays Imaginaire,

Pays Imaginaire,

Sous un ciel bleu Provencial.
Une plume de flamant rose se perd sur ta pierre fragile.
Quelques mots d’un doux parfum y fleurissent.
Une multitude d’oiseaux les accompagne d’une mélodie joyeuse.
Pendant que les papillons papillotent de vers en vers.
Sans omettre le bruissement des abeilles qui mutinent de fleur en fleur.
Le ruissellement de ton fleuve apaise la chaleur de tes divines collines.
Serais-tu un Éden terrestre ?
Où il est permis de se nourrir de ton nectar fructueux.
Là où tous regardent dans le plus profond des cœurs.
Terre rocheuse, si généreuse à la lisière d’une mer fondue dans le ciel.
Chevaux mènent la terreur des taureaux avec élégance au bord des marais.
Pays des ruisseaux et des roseaux se mêlent dans les larges étangs marécageux.
C’est là que les oiseaux à longues pattes aiment se réfugier loin des curieux regards.
Pendant ce temps, promenons-nous dans tes rues citadelles.
Ta gaieté coloriée nous envie de t’emporter avec nous.
Villes riches d’histoires entre cultures de la terre et des hommes.
Laissez-nous rêver de tes hommes et femmes vêtus de vêtements santons.
De peur qu’un vent mistral jaloux emporte mes mots, je rends ma plume.

3090 OVERIJSE, le vendredi 16 septembre 2011.
Thierry MAFFEI.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pays Imaginaire,

  sous=un=ciel=bleu=pro=ven=cial 7
  u=ne=plu=me=de=fla=mant=ro=se=se=perd=sur=ta=pi=er=re=fra=gi=le 19
  quel=ques=mots=dun=doux=par=fum=y=fleu=rissent 10
  u=ne=mul=ti=tu=de=doi=seaux=les=ac=com=pa=gne=du=ne=mé=lo=die=joyeu=se 20
  pen=dant=que=les=pa=pil=lons=pa=pillo=tent=de=vers=en=vers 14
  sans=o=met=tre=le=bruis=se=ment=des=a=bei=lles=qui=mu=ti=nent=de=fleur=en=fleur 20
  le=ruis=sel=le=ment=de=ton=fleuvea=pai=se=la=cha=leur=de=tes=di=vi=nes=col=lines 20
  se=rais=tu=un=é=den=ter=res=tre 9
  où=il=est=per=mis=de=se=nour=rir=de=ton=nec=tar=fruc=tu=eux 16
  là=où=tous=re=gar=dent=dans=le=plus=pro=fond=des=cœurs 13
  terre=ro=cheu=se=si=gé=né=reu=seà=la=li=siè=re=du=ne=mer=fon=due=dans=le=ciel 21
  che=vaux=mènent=la=ter=reur=des=tau=reaux=a=vec=é=lé=gan=ce=au=bord=des=ma=rais 20
  pa=ys=des=ruis=seaux=et=des=ro=seaux=se=mêlent=dans=les=lar=ges=é=tangs=ma=ré=ca=geux 21
  cest=là=que=les=oi=seaux=à=lon=gues=pat=tes=aiment=se=ré=fu=gier=loin=des=cu=rieux=re=gards 22
  pen=dant=ce=temps=pro=me=nons=nous=dans=tes=rues=ci=ta=delles 14
  ta=gaie=té=co=lo=ri=ée=nous=en=vie=de=tem=por=ter=a=vec=nous 17
  vil=les=ri=ches=d=his=toi=res=en=tre=cul=tu=res=de=la=ter=re=et=des=hommes 20
  lais=sez=nous=rê=ver=de=tes=hom=mes=et=fem=mes=vê=tus=de=vê=te=ments=san=tons 20
  de=peur=quun=vent=mis=tral=ja=loux=em=por=te=mes=mots=je=rends=ma=plu=me 18

  trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=le=ven=dre=di=sei=ze=sep=tem=bre=deux=mil=leonze 21
  thi=er=ry=maf=fei 5
 • Phonétique : Pays Imaginaire,

  suz- œ̃ sjεl blø pʁɔvɑ̃sjal.
  ynə plymə də flamɑ̃ ʁozə sə pεʁ syʁ ta pjeʁə fʁaʒilə.
  kεlk mo dœ̃ du paʁfœ̃ i fləʁise.
  ynə myltitydə dwazo lεz- akɔ̃paɲə dynə melɔdi ʒwajøzə.
  pɑ̃dɑ̃ kə lε papijɔ̃ papijɔte də vεʁz- ɑ̃ vεʁ.
  sɑ̃z- ɔmεtʁə lə bʁɥisəmɑ̃ dεz- abεjə ki mytine də flœʁ ɑ̃ flœʁ.
  lə ʁɥisεllmɑ̃ də tɔ̃ fləvə apεzə la ʃalœʁ də tε divinə kɔlinə.
  səʁε ty œ̃n- edɛ̃ teʁεstʁə ?
  u il ε pεʁmi də sə nuʁʁiʁ də tɔ̃ nεktaʁ fʁyktɥø.
  la u tus ʁəɡaʁde dɑ̃ lə plys pʁɔfɔ̃ dε kœʁ.
  teʁə ʁoʃøzə, si ʒeneʁøzə a la lizjεʁə dynə mεʁ fɔ̃dɥ dɑ̃ lə sjεl.
  ʃəvo mεne la teʁœʁ dε toʁoz- avεk eleɡɑ̃sə o bɔʁ dε maʁε.
  pεi dε ʁɥisoz- e dε ʁozo sə mεle dɑ̃ lε laʁʒəz- etɑ̃ɡ maʁekaʒø.
  sε la kə lεz- wazoz- a lɔ̃ɡ patəz- εme sə ʁefyʒje lwɛ̃ dε kyʁjø ʁəɡaʁd.
  pɑ̃dɑ̃ sə tɑ̃, pʁɔmənɔ̃ nu dɑ̃ tε ʁy sitadεllə.
  ta ɡεəte kɔlɔʁje nuz- ɑ̃vi də tɑ̃pɔʁte avεk nu.
  vilə ʁiʃə distwaʁəz- ɑ̃tʁə kyltyʁə də la teʁə e dεz- ɔmə.
  lεse nu ʁεve də tεz- ɔməz- e famə vεtys də vεtəmɑ̃ sɑ̃tɔ̃.
  də pœʁ kœ̃ vɑ̃ mistʁal ʒaluz- ɑ̃pɔʁtə mε mo, ʒə ʁɑ̃ ma plymə.

  tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə, lə vɑ̃dʁədi sεzə sεptɑ̃bʁə dø milə ɔ̃zə.
  tjeʁi mafε.
 • Syllabes Phonétique : Pays Imaginaire,

  su=zœ̃=sjεl=blø=pʁɔ=vɑ̃=sjal 7
  y=nə=ply=mə=də=fla=mɑ̃=ʁo=zə=sə=pεʁ=syʁ=ta=pj=e=ʁə=fʁa=ʒi=lə 19
  kεl=kə=mo=dœ̃=du=paʁ=fœ̃=i=flə=ʁi=se 11
  y=nə=myl=ti=ty=də=dwa=zo=lε=za=kɔ̃=pa=ɲə=dy=nə=me=lɔ=di=ʒwa=jø=zə 21
  pɑ̃=dɑ̃=kə=lε=pa=pi=j=ɔ̃=pa=pi=jɔ=te=də=vεʁ=zɑ̃=vεʁ 16
  sɑ̃=zɔ=mε=tʁə=lə=bʁɥi=sə=mɑ̃=dε=za=bε=jə=ki=my=ti=ne=də=flœ=ʁə=ɑ̃=flœʁ 21
  lə=ʁɥi=sεl=lmɑ̃=də=tɔ̃=flə=və=a=pε=zə=la=ʃa=lœʁ=də=tε=di=vi=nə=kɔ=li=nə 22
  sə=ʁε=ty=œ̃=ne=dɛ̃=te=ʁεs=tʁə 9
  u=il=ε=pεʁ=mi=də=sə=nuʁ=ʁiʁ=də=tɔ̃=nεk=taʁ=fʁyk=tɥ=ø 16
  la=u=tus=ʁə=ɡaʁ=de=dɑ̃=lə=plys=pʁɔ=fɔ̃=dε=kœ=ʁə 14
  te=ʁə=ʁo=ʃø=zə=si=ʒe=ne=ʁø=zə=a=la=li=zjε=ʁə=dy=nə=mεʁ=fɔ̃dɥ=dɑ̃=lə=sjεl 22
  ʃə=vo=mε=ne=la=te=ʁœ=ʁə=dε=to=ʁo=za=vεk=e=le=ɡɑ̃=sə=o=bɔʁ=dε=ma=ʁε 22
  pε=i=dε=ʁɥi=so=ze=dε=ʁo=zo=sə=mε=le=dɑ̃=lε=laʁ=ʒə=ze=tɑ̃ɡ=ma=ʁe=ka=ʒø 22
  sε=la=kə=lε=zwa=zo=za=lɔ̃ɡ=pa=tə=zε=me=sə=ʁe=fy=ʒje=lwɛ̃=dε=ky=ʁjø=ʁə=ɡaʁd 22
  pɑ̃=dɑ̃=sə=tɑ̃=pʁɔ=mə=nɔ̃=nu=dɑ̃=tε=ʁy=si=ta=dεl=lə 15
  ta=ɡε=ə=te=kɔ=lɔ=ʁj=e=nu=zɑ̃=vi=də=tɑ̃=pɔʁ=te=a=vεk=nu 18
  vi=lə=ʁi=ʃə=dis=twa=ʁə=zɑ̃=tʁə=kyl=ty=ʁə=də=la=te=ʁə=e=dε=zɔ=mə 20
  lε=se=nu=ʁε=ve=də=tε=zɔ=mə=ze=fa=mə=vε=tys=də=vε=tə=mɑ̃=sɑ̃=tɔ̃ 20
  də=pœ=ʁə=kœ̃=vɑ̃=mis=tʁal=ʒa=lu=zɑ̃=pɔʁ=tə=mε=mo=ʒə=ʁɑ̃=ma=ply=mə 19

  tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=lə=vɑ̃=dʁə=di=sε=zə=sεp=tɑ̃=bʁə=dø=mi=ləɔ̃zə 22
  tj=e=ʁi=ma=fε 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/09/2011 13:59Gaéli

Ne rendez pas votre plume, car il est si beau ce pays imaginaire. Comment s’y rendre? En suivant les oiseaux de vers en vers peut-être...
Merci pour le partage...

Auteur de Poésie
03/10/2011 21:24Porcelaine

Un carnet de voyage empli de pureté de beauté et profondeur..Il est bon se poser sur ce joli sentier.
Merci pour ce voyage..ce fut un doux et apaisant moment de lecture.Douce soirée.
Valérie.

Auteur de Poésie
04/10/2011 00:33Tiphaine15

beau poeme

Auteur de Poésie
04/10/2011 07:47Solfege34

bel hommage à ma région merci c’est très joli

Auteur de Poésie
07/10/2011 16:30Lemmiath

Désolé, ça fait plusieurs jours que j’ai découvert votre gentille visite et commentaire, mais le temps passe m’interrompre à tout instant.

Auteur de Poésie
07/10/2011 19:58Poete Melancolique

mais non ne deposez pas votre plume continuez a dessiner ce paysage magnifique encore longtemps pour que perdure notre evasion.beau poeme

Auteur de Poésie
21/10/2011 18:58Franck92

Très belle image, j’adore aussi le côté positif, merci !