Poeme : Femme Imaginaire,

Femme Imaginaire,

Sous ton doux manteau charnel se cache un cœur tendre.
Une superbe chevelure d’une couleur cuivre couvre ton beau visage.
À peine tes cheveux dévoilent une oreille.
Tes yeux verts m’interpellent, je lis dans le blanc de tes yeux.
Ton joli nez me rappelle Cléopatre.
De ta fine bouche ressortent à peine tes blanches dents et résonne une charmante voix.
Un visage à peine arrondi garnit de légères taches de rousseur.
Ta jolie peau légèrement rose reflète toute la beauté de ton âme.
Tes petites mains tentent les miennes, dénudant tes fins bras.
J’abaisse la tête et découvre tes jolis pieds peints d’un joli vernis rouge qui me fait rêver.
À nouveau, je lève la tête et découvre tes jolies jambes.
Continue mon voyage sur tout ton corps.
Sous ta jolie robe fleurie de mes yeux je te déshabille.
Sous ton décolleté timidement j’ose imaginer ton doux sein.
Ton corps ressemble au pays des mille collines.
Tu fais le désespoir de tous les artistes qui ne peuvent te modeler.
Mais ce n’est qu’une femme imaginaire que je me suis créée.
Cette femme, j’ai beau chercher, elle n’existe pas.
C’est pourquoi je reste un homme seul.
Fantasmant toujours sur cette femme que je m’imagine.

3090 OVERIJSE, le dimanche 06 avril 2008.

Thierry MAFFEI.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Femme Imaginaire,

  sous=ton=doux=man=teau=char=nel=se=cacheun=cœur=tendre 11
  une=su=per=be=che=ve=lu=re=du=ne=cou=leur=cui=vre=cou=vre=ton=beau=vi=sage 20
  à=peine=tes=che=veux=dé=voi=lent=u=neo=reille 11
  tes=yeux=verts=min=ter=pel=lent=je=lis=dans=le=blanc=de=tes=y=eux 16
  ton=jo=li=nez=me=rap=pel=le=cléo=patre 10
  de=ta=fine=bou=che=res=sor=tent=à=pei=ne=tes=blan=ches=dents=et=ré=son=neu=ne=char=man=te=voix 24
  un=vi=sage=à=pei=ne=ar=ron=di=gar=nit=de=lé=gè=res=ta=ches=de=rous=seur 20
  ta=jo=lie=peau=lé=gère=ment=ro=se=re=flè=te=tou=te=la=beau=té=de=ton=âme 20
  tes=pe=ti=tes=mains=ten=tent=les=mien=nes=dé=nu=dant=tes=fins=bras 16
  ja=baisse=la=tê=teet=dé=cou=vre=tes=jo=lis=pieds=peints=dun=jo=li=ver=nis=rou=ge=qui=me=fait=rê=ver 25
  à=nou=veau=je=lè=ve=la=tê=te=et=dé=cou=vre=tes=jo=lies=jam=bes 18
  conti=nue=mon=voy=a=ge=sur=tout=ton=corps 10
  sous=ta=jo=lie=ro=be=fleu=rie=de=mes=y=eux=je=te=dé=sha=bi=lle 18
  sous=ton=dé=col=le=té=ti=mi=de=ment=jo=se=i=ma=gi=ner=ton=doux=sein 19
  ton=corps=res=sem=ble=au=pa=ys=des=mil=le=col=li=nes 14
  tu=fais=le=dé=ses=poir=de=tous=les=ar=tis=tes=qui=ne=peu=vent=te=mo=de=ler 20
  mais=ce=nest=quu=ne=fem=me=i=ma=gi=nai=re=que=je=me=suis=créée 17
  cet=te=fem=me=jai=beau=cher=cher=el=le=nexis=te=pas 13
  cest=pour=quoi=je=res=te=un=hom=me=seul 10
  fan=tas=mant=tou=jours=sur=cet=te=fem=me=que=je=mi=ma=gi=ne 16

  trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=le=di=man=che=zé=ro=six=a=vril=deux=mil=le=hu=it 23

  thi=er=ry=maf=fei 5
 • Phonétique : Femme Imaginaire,

  su tɔ̃ du mɑ̃to ʃaʁnεl sə kaʃə œ̃ kœʁ tɑ̃dʁə.
  ynə sypεʁbə ʃəvəlyʁə dynə kulœʁ kɥivʁə kuvʁə tɔ̃ bo vizaʒə.
  a pεnə tε ʃəvø devwale ynə ɔʁεjə.
  tεz- iø vεʁ mɛ̃tεʁpεlle, ʒə li dɑ̃ lə blɑ̃ də tεz- iø.
  tɔ̃ ʒɔli ne mə ʁapεllə kleɔpatʁə.
  də ta finə buʃə ʁəsɔʁte a pεnə tε blɑ̃ʃə dɑ̃z- e ʁezɔnə ynə ʃaʁmɑ̃tə vwa.
  œ̃ vizaʒə a pεnə aʁɔ̃di ɡaʁni də leʒεʁə taʃə də ʁusœʁ.
  ta ʒɔli po leʒεʁəmɑ̃ ʁozə ʁəflεtə tutə la bote də tɔ̃n- amə.
  tε pətitə mɛ̃ tɑ̃te lε mjεnə, denydɑ̃ tε fɛ̃ bʁa.
  ʒabεsə la tεtə e dekuvʁə tε ʒɔli pje pɛ̃ dœ̃ ʒɔli vεʁni ʁuʒə ki mə fε ʁεve.
  a nuvo, ʒə lεvə la tεtə e dekuvʁə tε ʒɔli ʒɑ̃bə.
  kɔ̃tinɥ mɔ̃ vwajaʒə syʁ tu tɔ̃ kɔʁ.
  su ta ʒɔli ʁɔbə fləʁi də mεz- iø ʒə tə dezabijə.
  su tɔ̃ dekɔlte timidəmɑ̃ ʒozə imaʒine tɔ̃ du sɛ̃.
  tɔ̃ kɔʁ ʁəsɑ̃blə o pεi dε milə kɔlinə.
  ty fε lə dezεspwaʁ də tus lεz- aʁtistə ki nə pəve tə mɔdəle.
  mε sə nε kynə famə imaʒinεʁə kə ʒə mə sɥi kʁee.
  sεtə famə, ʒε bo ʃεʁʃe, εllə nεɡzistə pa.
  sε puʁkwa ʒə ʁεstə œ̃n- ɔmə səl.
  fɑ̃tasmɑ̃ tuʒuʁ syʁ sεtə famə kə ʒə mimaʒinə.

  tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə, lə dimɑ̃ʃə zeʁo siz- avʁil dø milə ɥit.

  tjeʁi mafε.
 • Syllabes Phonétique : Femme Imaginaire,

  su=tɔ̃=du=mɑ̃=to=ʃaʁ=nεl=sə=ka=ʃə=œ̃=kœʁ=tɑ̃=dʁə 14
  ynə=sy=pεʁ=bə=ʃə=və=ly=ʁə=dy=nə=ku=lœʁ=kɥi=vʁə=ku=vʁə=tɔ̃=bo=vi=zaʒə 20
  a=pε=nə=tε=ʃə=vø=de=vwa=le=y=nə=ɔ=ʁε=jə 14
  tε=ziø=vεʁ=mɛ̃=tεʁ=pεl=le=ʒə=li=dɑ̃lə=blɑ̃=də=tε=zi=ø 15
  tɔ̃=ʒɔ=li=ne=mə=ʁa=pεl=lə=kle=ɔ=pa=tʁə 12
  də=ta=finə=bu=ʃə=ʁə=sɔʁ=te=a=pε=nə=tε=blɑ̃=ʃə=dɑ̃=ze=ʁe=zɔ=nəy=nə=ʃaʁ=mɑ̃=tə=vwa 24
  œ̃=vi=zaʒəa=pε=nə=a=ʁɔ̃=di=ɡaʁ=ni=də=le=ʒε=ʁə=ta=ʃə=də=ʁu=sœʁ 19
  ta=ʒɔ=li=po=le=ʒεʁə=mɑ̃=ʁo=zə=ʁə=flε=tə=tu=tə=la=bo=te=də=tɔ̃=namə 20
  tεpə=ti=tə=mɛ̃=tɑ̃=te=lε=mjε=nə=de=ny=dɑ̃=tε=fɛ̃=bʁa 15
  ʒa=bεsə=la=tε=təe=de=ku=vʁə=tε=ʒɔ=li=pje=pɛ̃=dœ̃=ʒɔ=li=vεʁ=ni=ʁu=ʒə=ki=mə=fε=ʁε=ve 25
  a=nu=vo=ʒə=lεvə=la=tε=təe=de=ku=vʁə=tε=ʒɔ=li=ʒɑ̃bə 15
  kɔ̃=tinɥ=mɔ̃=vwa=ja=ʒə=syʁ=tu=tɔ̃=kɔʁ 10
  su=ta=ʒɔ=li=ʁɔbə=flə=ʁi=də=mε=ziø=ʒə=tə=de=za=bi=jə 16
  su=tɔ̃=de=kɔl=te=ti=midə=mɑ̃=ʒo=zə=i=ma=ʒi=ne=tɔ̃=du=sɛ̃ 17
  tɔ̃=kɔʁ=ʁə=sɑ̃=blə=o=pε=i=dε=mi=lə=kɔ=li=nə 14
  ty=fεlə=de=zεs=pwaʁ=də=tus=lε=zaʁ=tis=tə=ki=nə=pə=ve=tə=mɔ=də=le 19
  mεsə=nε=ky=nə=fa=mə=i=ma=ʒi=nε=ʁə=kə=ʒə=mə=sɥi=kʁe=e 17
  sε=tə=fa=mə=ʒε=bo=ʃεʁ=ʃe=εl=lə=nεɡ=zis=tə=pa 14
  sε=puʁ=kwa=ʒə=ʁεs=tə=œ̃=nɔ=mə=səl 10
  fɑ̃=tas=mɑ̃=tu=ʒuʁ=syʁ=sεtə=fa=mə=kə=ʒə=mi=ma=ʒinə 14

  tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=lə=di=mɑ̃=ʃə=ze=ʁo=si=za=vʁil=dø=mi=lə=ɥ=it 24

  tj=e=ʁi=ma=fε 5

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/01/2012 19:46Lorette

La femme imaginaire, qu’il est heureux d’imaginer qu’elle n’appartient qu’à vous, n’est ce pas?
très jolie poême, j’aime beaucoup