Poeme : Non, Je N’irai Pas A Monaco.

Non, Je N’irai Pas A Monaco.

Non, je n’irai pas à Monaco.
Sur le rocher perdu au fin fond de la France.
Pas plus grand qu’un mouchoir de poche.
Principauté où règne l’argent.
Non, je n’irai pas à Monaco.
Je ne serai pas reçu dans son palais.
Mauvaise copie du château de Fontainebleau.
Théâtre d’une opérette vivante.
Non, je n’irai pas à Monaco.
Cité insolite, entourée d’une piste à grand prix.
Sous la bienveillance de vieilles voitures.
Où seulement quelques privilégiés auront accès.
Non, je n’irai pas à Monaco.
Je me sentirai perdu parmi les nouveaux nobliaux sans titre.
Pour jouer les biens gagner sur le dos des pauvres épargnants.
Vous ne me verrez donc pas non plus dans son casino.
Non, je n’irai pas à Monaco.
Bien que j’aime les roses.
Pas de smoking pour y être reçu.
Encore moins une Princesse avec qui je désirai danser.
Non, je n’irai pas à Monaco.
Pas de place pour moi au ballet.
Seuls les nouveaux riches y seront bien reçus.
Pas la peine d’insister.
Non, je n’irai pas à Monaco.
Pas assez de talent pour faire le clown.
Même un nez rouge ne me suffirait pas.
De toute manière, le cirque vient à moi.
Non, je n’irai pas à Monaco.
Au mieux, je verrai une sieste dans le jardin aux cactus.
Encore, faudrait pouvoir passer la frontière.
Gardée d’une armée impressionnante.
Non, je n’irai pas à Monaco.
Je me ferai trop remarquer avec ma petite barque.
Venant de la proche France voisine.
Parmi tous ces voiliers au grand protecteur de notre planète.
Non, je n’irai pas à Monaco.
Voué mes prières auprès de Sainte Dévote.
Sous la bénédiction du seul missionnaire.
Archevêque de cinq paroisses.
Non, je n’irai pas à Monaco.
Pas d’argent à blanchir.
De toute manière, je compte bien sur votre puissante armée.
Pour me retenir de votre principauté, symbole de toute décadence.

3090 OVERIJSE, le dimanche 22 janvier 2012.

Thierry MAFFEI.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Non, Je N’irai Pas A Monaco.

  non=je=ni=rai=pas=à=mo=na=co 9
  sur=le=ro=cher=per=du=au=fin=fond=de=la=france 12
  pas=plus=grand=quun=mou=choir=de=po=che 9
  prin=ci=pau=té=où=rè=gne=largent 8
  non=je=ni=rai=pas=à=mo=na=co 9
  je=ne=se=rai=pas=re=çu=dans=son=pa=lais 11
  mau=vaise=co=pie=du=châ=teau=de=fon=tai=ne=bleau 12
  théâ=tre=du=ne=o=pé=ret=te=vi=van=te 11
  non=je=ni=rai=pas=à=mo=na=co 9
  ci=té=in=so=lite=en=tou=rée=du=ne=pis=teà=grand=prix 14
  sous=la=bien=veillan=ce=de=viei=lles=voi=tu=res 11
  où=seule=ment=quel=ques=pri=vi=lé=giés=au=ront=ac=cès 13
  non=je=ni=rai=pas=à=mo=na=co 9
  je=me=sen=ti=rai=per=du=par=mi=les=nou=veaux=no=bliaux=sans=titre 16
  pour=jouer=les=biens=ga=gner=sur=le=dos=des=pauvres=é=par=gnants 14
  vous=ne=me=ver=rez=donc=pas=non=plus=dans=son=ca=si=no 14
  non=je=ni=rai=pas=à=mo=na=co 9
  bien=que=jai=me=les=ro=ses 7
  pas=de=s=mo=king=pour=y=ê=tre=re=çu 11
  en=core=moins=u=ne=prin=ces=sea=vec=qui=je=dé=si=rai=dan=ser 16
  non=je=ni=rai=pas=à=mo=na=co 9
  pas=de=pla=ce=pour=moi=au=bal=let 9
  seuls=les=nou=veaux=ri=ches=y=se=ront=bien=re=çus 12
  pas=la=pei=ne=din=sis=ter 7
  non=je=ni=rai=pas=à=mo=na=co 9
  pas=as=sez=de=ta=lent=pour=fai=re=le=clown 11
  mê=me=un=nez=rou=ge=ne=me=suf=fi=rait=pas 12
  de=tou=te=ma=niè=re=le=cir=que=vient=à=moi 12
  non=je=ni=rai=pas=à=mo=na=co 9
  au=mieux=je=ver=rai=une=sies=te=dans=le=jar=din=aux=cac=tus 15
  en=co=re=fau=drait=pou=voir=pas=ser=la=fron=tière 12
  gar=dée=du=ne=ar=mée=im=pres=si=on=nan=te 12
  non=je=ni=rai=pas=à=mo=na=co 9
  je=me=fe=rai=trop=re=mar=quer=a=vec=ma=pe=tite=barque 14
  ve=nant=de=la=pro=che=fran=ce=voi=si=ne 11
  par=mi=tous=ces=voi=liers=au=grand=pro=tec=teur=de=notre=pla=nète 15
  non=je=ni=rai=pas=à=mo=na=co 9
  voué=mes=priè=res=au=près=de=sain=te=dé=vo=te 12
  sous=la=bé=né=dic=ti=on=du=seul=mis=sion=naire 12
  ar=che=vê=que=de=cinq=pa=rois=ses 9
  non=je=ni=rai=pas=à=mo=na=co 9
  pas=dar=gent=à=blan=chir 6
  de=toute=ma=niè=re=je=comp=te=bien=sur=vo=tre=puis=san=tear=mée 16
  pour=me=re=te=nir=de=votre=prin=ci=pau=té=sym=bo=le=de=tou=te=dé=ca=dence 20

  trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=le=di=man=che=vingt=deux=jan=vier=deux=mil=le=douze 21

  thi=er=ry=maf=fei 5
 • Phonétique : Non, Je N’irai Pas A Monaco.

  nɔ̃, ʒə niʁε pa a mɔnako.
  syʁ lə ʁoʃe pεʁdy o fɛ̃ fɔ̃ də la fʁɑ̃sə.
  pa plys ɡʁɑ̃ kœ̃ muʃwaʁ də poʃə.
  pʁɛ̃sipote u ʁεɲə laʁʒe.
  nɔ̃, ʒə niʁε pa a mɔnako.
  ʒə nə səʁε pa ʁəsy dɑ̃ sɔ̃ palε.
  movεzə kɔpi dy ʃato də fɔ̃tεnεblo.
  teatʁə dynə ɔpeʁεtə vivɑ̃tə.
  nɔ̃, ʒə niʁε pa a mɔnako.
  site ɛ̃sɔlitə, ɑ̃tuʁe dynə pistə a ɡʁɑ̃ pʁi.
  su la bjɛ̃vεjɑ̃sə də vjεjə vwatyʁə.
  u sələmɑ̃ kεlk pʁivileʒjez- oʁɔ̃ aksε.
  nɔ̃, ʒə niʁε pa a mɔnako.
  ʒə mə sɑ̃tiʁε pεʁdy paʁmi lε nuvo nɔbljo sɑ̃ titʁə.
  puʁ ʒue lε bjɛ̃ ɡaɲe syʁ lə do dε povʁəz- epaʁɲɑ̃.
  vu nə mə veʁe dɔ̃k pa nɔ̃ plys dɑ̃ sɔ̃ kazino.
  nɔ̃, ʒə niʁε pa a mɔnako.
  bjɛ̃ kə ʒεmə lε ʁozə.
  pa də smɔkiŋ puʁ i εtʁə ʁəsy.
  ɑ̃kɔʁə mwɛ̃z- ynə pʁɛ̃sεsə avεk ki ʒə deziʁε dɑ̃se.
  nɔ̃, ʒə niʁε pa a mɔnako.
  pa də plasə puʁ mwa o balε.
  səl lε nuvo ʁiʃəz- i səʁɔ̃ bjɛ̃ ʁəsys.
  pa la pεnə dɛ̃siste.
  nɔ̃, ʒə niʁε pa a mɔnako.
  pa ase də talɑ̃ puʁ fεʁə lə klɔwn.
  mεmə œ̃ ne ʁuʒə nə mə syfiʁε pa.
  də tutə manjεʁə, lə siʁkə vjɛ̃ a mwa.
  nɔ̃, ʒə niʁε pa a mɔnako.
  o mjø, ʒə veʁε ynə sjεstə dɑ̃ lə ʒaʁdɛ̃ o kaktys.
  ɑ̃kɔʁə, fodʁε puvwaʁ pase la fʁɔ̃tjεʁə.
  ɡaʁde dynə aʁme ɛ̃pʁesjɔnɑ̃tə.
  nɔ̃, ʒə niʁε pa a mɔnako.
  ʒə mə fəʁε tʁo ʁəmaʁke avεk ma pətitə baʁkə.
  vənɑ̃ də la pʁoʃə fʁɑ̃sə vwazinə.
  paʁmi tus sε vwaljez- o ɡʁɑ̃ pʁɔtεktœʁ də nɔtʁə planεtə.
  nɔ̃, ʒə niʁε pa a mɔnako.
  vue mε pʁjεʁəz- opʁε də sɛ̃tə devɔtə.
  su la benediksjɔ̃ dy səl misjɔnεʁə.
  aʁʃəvεkə də sɛ̃k paʁwasə.
  nɔ̃, ʒə niʁε pa a mɔnako.
  pa daʁʒe a blɑ̃ʃiʁ.
  də tutə manjεʁə, ʒə kɔ̃tə bjɛ̃ syʁ vɔtʁə pɥisɑ̃tə aʁme.
  puʁ mə ʁətəniʁ də vɔtʁə pʁɛ̃sipote, sɛ̃bɔlə də tutə dekadɑ̃sə.

  tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə, lə dimɑ̃ʃə vɛ̃t- dø ʒɑ̃vje dø milə duzə.

  tjeʁi mafε.
 • Syllabes Phonétique : Non, Je N’irai Pas A Monaco.

  nɔ̃=ʒə=ni=ʁε=pa=a=mɔ=na=ko 9
  syʁ=lə=ʁo=ʃe=pεʁ=dy=o=fɛ̃=fɔ̃=də=la=fʁɑ̃sə 12
  pa=plys=ɡʁɑ̃=kœ̃=mu=ʃwaʁ=də=po=ʃə 9
  pʁɛ̃=si=po=te=u=ʁε=ɲə=laʁ=ʒe 9
  nɔ̃=ʒə=ni=ʁε=pa=a=mɔ=na=ko 9
  ʒə=nə=sə=ʁε=pa=ʁə=sy=dɑ̃=sɔ̃=pa=lε 11
  mo=vεzə=kɔ=pi=dy=ʃa=to=də=fɔ̃=tε=nε=blo 12
  te=a=tʁə=dy=nə=ɔ=pe=ʁε=tə=vi=vɑ̃=tə 12
  nɔ̃=ʒə=ni=ʁε=pa=a=mɔ=na=ko 9
  si=te=ɛ̃=sɔ=litə=ɑ̃=tu=ʁe=dy=nə=pis=təa=ɡʁɑ̃=pʁi 14
  su=la=bjɛ̃=vε=jɑ̃=sə=də=vjε=jə=vwa=ty=ʁə 12
  usə=lə=mɑ̃=kεl=kə=pʁi=vi=le=ʒje=zo=ʁɔ̃=ak=sε 13
  nɔ̃=ʒə=ni=ʁε=pa=a=mɔ=na=ko 9
  ʒə=mə=sɑ̃=ti=ʁε=pεʁ=dy=paʁ=mi=lε=nu=vo=nɔ=bljo=sɑ̃titʁə 15
  puʁ=ʒu=e=lε=bjɛ̃=ɡa=ɲe=syʁ=lə=do=dε=povʁə=ze=pa=ʁɲɑ̃ 15
  vunə=mə=ve=ʁe=dɔ̃k=pa=nɔ̃=plys=dɑ̃=sɔ̃=ka=zi=no 13
  nɔ̃=ʒə=ni=ʁε=pa=a=mɔ=na=ko 9
  bj=ɛ̃=kə=ʒε=mə=lε=ʁo=zə 8
  pa=də=smɔ=kiŋ=puʁ=i=ε=tʁə=ʁə=sy 10
  ɑ̃=kɔʁə=mwɛ̃=zy=nə=pʁɛ̃=sε=səa=vεk=ki=ʒə=de=zi=ʁε=dɑ̃se 15
  nɔ̃=ʒə=ni=ʁε=pa=a=mɔ=na=ko 9
  pa=də=pla=sə=puʁ=mwa=o=ba=lε 9
  səl=lε=nu=vo=ʁi=ʃə=zi=sə=ʁɔ̃=bjɛ̃=ʁə=sys 12
  pa=la=pε=nə=dɛ̃=sis=te 7
  nɔ̃=ʒə=ni=ʁε=pa=a=mɔ=na=ko 9
  pa=a=se=də=ta=lɑ̃=puʁ=fε=ʁə=lə=klɔwn 11
  mε=mə=œ̃=ne=ʁu=ʒə=nə=mə=sy=fi=ʁε=pa 12
  də=tu=tə=ma=njε=ʁə=lə=siʁ=kə=vjɛ̃=a=mwa 12
  nɔ̃=ʒə=ni=ʁε=pa=a=mɔ=na=ko 9
  o=mjø=ʒə=ve=ʁε=ynə=sjεs=tə=dɑ̃=lə=ʒaʁ=dɛ̃=o=kak=tys 15
  ɑ̃=kɔ=ʁə=fo=dʁε=pu=vwaʁ=pa=se=la=fʁɔ̃=tjεʁə 12
  ɡaʁ=de=dy=nə=aʁ=me=ɛ̃=pʁe=sj=ɔ=nɑ̃=tə 12
  nɔ̃=ʒə=ni=ʁε=pa=a=mɔ=na=ko 9
  ʒə=mə=fə=ʁε=tʁoʁə=maʁ=ke=a=vεk=ma=pə=ti=tə=baʁkə 14
  və=nɑ̃=də=la=pʁo=ʃə=fʁɑ̃=sə=vwa=zi=nə 11
  paʁ=mi=tus=sε=vwa=lje=zo=ɡʁɑ̃=pʁɔ=tεk=tœʁ=də=nɔtʁə=pla=nεtə 15
  nɔ̃=ʒə=ni=ʁε=pa=a=mɔ=na=ko 9
  vu=e=mε=pʁi=jεʁ=zo=pʁε=də=sɛ̃=tə=de=vɔtə 12
  su=la=be=ne=dik=sjɔ̃=dy=səl=mi=sjɔ=nε=ʁə 12
  aʁ=ʃə=vε=kə=də=sɛ̃k=pa=ʁwa=sə 9
  nɔ̃=ʒə=ni=ʁε=pa=a=mɔ=na=ko 9
  pa=daʁ=ʒe=a=blɑ̃=ʃiʁ 6
  də=tutə=ma=njε=ʁə=ʒə=kɔ̃=tə=bjɛ̃=syʁ=vɔ=tʁə=pɥi=sɑ̃=təaʁ=me 16
  puʁmə=ʁə=tə=niʁ=də=vɔ=tʁə=pʁɛ̃=si=po=te=sɛ̃=bɔ=lə=də=tu=tə=de=ka=dɑ̃sə 20

  tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=lə=di=mɑ̃=ʃə=vɛ̃t=dø=ʒɑ̃=vje=dø=mi=lə=duzə 22

  tj=e=ʁi=ma=fε 5

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/01/2012 14:02Moz

Dois t’on comprendre que tu t’es faché avec stéphanie!!!!lol
Finalement c’est moin décadent de regarder tout ça à la télé ....
Amicalement Moz...

Auteur de Poésie
23/01/2012 20:18Lemmiath

Il y a des émissions plus intéressantes que ça à la télé.
Merci de ton commentaire, j’ai tout de même une peur de choquer un certain public.

Auteur de Poésie
23/01/2012 20:30Huangdi

Puis je te proposer un billet tarif réduit pour la Chine ? Moins de clowneries assurément ! ^^
Excellent poème drôle et bien tourné !

Auteur de Poésie
23/01/2012 20:41Lemmiath

Superbe pays, juste un peu plus grand que ce petit village, mais les droits de l’homme n’y est pas respecté et des exécutions à la peine de mort y sont trop courantes? Surtout avec tous ceux qui ne sont pas d’accord avec le régime.
Le monde est assez grand pour aller là où il fait bon vivre, je préfère encore la Russie.

Auteur de Poésie
24/01/2012 12:42Huangdi

Le parti exécute rarement les étrangers, rassure toi ^^
Et les droits de l’homme, en Russie...

Auteur de Poésie
08/02/2012 09:31Lemmiath

Je me réjouis de voir que ce poème laisse peu de gens dans l’indifférence.

Auteur de Poésie
24/03/2012 00:03Gramo

Bien dit et juste mais il y a pire que Monaco. N’empèche, Monaco n’est pas un exemple de vertu.
Bravo

GRAMO