Poeme : Ville Des Floralies,

Ville Des Floralies,

Quitte la bretelle de la E 40 et entre dans la ville qui a traversé tous les temps.
À peine, tu quitteras le temps contemporain, pour entrer dans les rues d’un siècle passé.
Comme un éclair, tu tomberas sur une gigantesque plaine, ouverte d’un temps glorieux.
Un nombre presque incalculable de tours te feront tourner la tête.
Vieille ville, malgré tes guerres, jamais tu ne t’es laissé décourager.
Encore aujourd’hui ton peuple lève ses manches pour te reconstruire et te préserver.
N’arêtes, donc pas de traverser les ponts, tu n’arrêteras pas de découvrir d’autres merveilles.
Sur cette ville de merveille, où se croissent rivières, fleuves et canaux.
Tu trouveras le château des comtes, qui fait toute la fierté de son comté.

Tourne tout en ronds dans ses rues pour passer ton temps, tu y découvriras des monuments de tout temps.
Si tu as encore le temps, tu peux encore visiter sa cathédrale avec son légendaire agneau mystique.
Sans oublier ses autres merveilles.
Si tu es fatigué, arrête-toi sur une terrasse d’estaminet, rassasie-toi d’un bon waterzoi et d’une bonne bière régionale.
Comme dessert, ne te gêne pas, prends-toi un bon bollus.
Oubliés surtout pas, de payer avant de partir.
Si tu aimes le shopping, n’oublies pas de voir ses dentelles, ce serait péché de pas les voir.
Ville d’art, c’est aussi ville d’antiquaires.
Sans oublier tout le reste.
Avant de retourner à bon port, visite encore son port de mer.
Après cette belle visite, essaye de quitter cette riche ville par ses abords.
Tu y découvriras encore la ville des fleurs, avec ses Azalées et Bégonias, sans oublier ses Rhododendrons.
Si tu y passes la nuit, je te souhaite une nuit bien méritée.
Si ce n’est réalité passe de bons rêves, sous ta belle tenue de bal, au bal des floralies.
Là-bas dans la ville gantoise, ville de fleurs, aux floralies gantoises.
OVERIJSE, samedi 02 août 2008.

Thierry MAFFEI.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ville Des Floralies,

  quit=te=la=bre=tel=le=de=la=e=qua=rante=et=en=tre=dans=la=vil=le=qui=a=tra=ver=sé=tous=les=temps 26
  à=pei=ne=tu=quit=te=ras=le=temps=con=tem=po=rain=pour=en=trer=dans=les=rues=dun=si=è=cle=pas=sé 25
  com=me=un=é=clair=tu=tom=be=ras=sur=u=ne=gi=gan=tes=que=plai=ne=ou=ver=te=dun=temps=glo=rieux 25
  un=nom=bre=pres=que=in=cal=cu=la=ble=de=tours=te=fe=ront=tour=ner=la=tê=te 20
  viei=lle=vil=le=mal=gré=tes=guer=res=ja=mais=tu=ne=tes=lais=sé=dé=cou=ra=ger 20
  en=co=re=au=jourd=hui=ton=peu=ple=lè=ve=ses=man=ches=pour=te=re=cons=trui=re=et=te=pré=ser=ver 25
  na=rê=tes=donc=pas=de=tra=ver=ser=les=ponts=tu=nar=rê=te=ras=pas=de=dé=cou=vrir=dau=tres=mer=vei=lles 26
  sur=cet=te=vil=le=de=mer=vei=lle=où=se=crois=sent=ri=vi=è=res=fleu=ves=et=ca=naux 22
  tu=trou=ve=ras=le=châ=teau=des=com=tes=qui=fait=tou=te=la=fi=er=té=de=son=com=té 22

  tour=ne=tout=en=ronds=dans=ses=rues=pour=pas=ser=ton=temps=tu=y=dé=cou=vri=ras=des=mo=nu=ments=de=tout=temps 26
  si=tu=as=en=core=le=temps=tu=peux=en=co=re=vi=si=ter=sa=ca=thé=dra=lea=vec=son=lé=gen=dai=re=a=gneau=mys=tique 30
  sans=ou=bli=er=ses=au=tres=mer=vei=lles 10
  si=tu=es=fa=ti=gué=ar=rête=toi=sur=u=ne=ter=ras=se=des=ta=mi=net=ras=sa=sie=toi=dun=bon=wa=ter=zoi=et=du=ne=bon=ne=biè=re=ré=gio=nale 38
  com=me=des=sert=ne=te=gê=ne=pas=prends=toi=un=bon=bol=lus 15
  ou=bli=és=sur=tout=pas=de=pay=er=a=vant=de=par=tir 14
  si=tu=ai=mes=le=shop=ping=nou=blies=pas=de=voir=ses=den=tel=les=ce=se=rait=pé=ché=de=pas=les=voir 25
  vil=le=dart=cest=aus=si=vil=le=dan=ti=quai=res 12
  sans=ou=bli=er=tout=le=reste 7
  avant=de=re=tour=ner=à=bon=port=vi=si=te=en=co=re=son=port=de=mer 18
  après=cet=te=bel=le=vi=si=te=es=saye=de=quit=ter=cet=te=ri=che=vil=le=par=ses=a=bords 23
  tu=y=dé=cou=vri=ras=en=core=la=ville=des=fleurs=a=vec=ses=a=za=lées=et=bé=go=nias=sans=ou=blier=ses=rho=do=den=drons 30
  si=tu=y=pas=ses=la=nuit=je=te=sou=hai=te=u=ne=nuit=bien=mé=ri=tée 19
  si=ce=nest=ré=a=li=té=passe=de=bons=rê=ves=sous=ta=bel=le=te=nue=de=bal=au=bal=des=flo=ra=lies 26
  là=bas=dans=la=vil=le=gan=toi=se=vil=le=de=fleurs=aux=flo=ra=lies=gan=toi=ses 20
  o=ve=rij=se=sa=me=di=zé=ro=deux=a=oût=deux=mil=le=hu=it 17

  thi=er=ry=maf=fei 5
 • Phonétique : Ville Des Floralies,

  kitə la bʁətεllə də la ə kaʁɑ̃tə e ɑ̃tʁə dɑ̃ la vilə ki a tʁavεʁse tus lε tɑ̃.
  a pεnə, ty kitəʁa lə tɑ̃ kɔ̃tɑ̃pɔʁɛ̃, puʁ ɑ̃tʁe dɑ̃ lε ʁy dœ̃ sjεklə pase.
  kɔmə œ̃n- eklεʁ, ty tɔ̃bəʁa syʁ ynə ʒiɡɑ̃tεskə plεnə, uvεʁtə dœ̃ tɑ̃ ɡlɔʁjø.
  œ̃ nɔ̃bʁə pʁεskə ɛ̃kalkylablə də tuʁ tə fəʁɔ̃ tuʁne la tεtə.
  vjεjə vilə, malɡʁe tε ɡeʁə, ʒamε ty nə tε lεse dekuʁaʒe.
  ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi tɔ̃ pəplə lεvə sε mɑ̃ʃə puʁ tə ʁəkɔ̃stʁɥiʁə e tə pʁezεʁve.
  naʁεtə, dɔ̃k pa də tʁavεʁse lε pɔ̃, ty naʁεtəʁa pa də dekuvʁiʁ dotʁə- mεʁvεjə.
  syʁ sεtə vilə də mεʁvεjə, u sə kʁwase ʁivjεʁə, fləvəz- e kano.
  ty tʁuvəʁa lə ʃato dε kɔmtə, ki fε tutə la fjεʁte də sɔ̃ kɔmte.

  tuʁnə tut- ɑ̃ ʁɔ̃ dɑ̃ sε ʁy puʁ pase tɔ̃ tɑ̃, ty i dekuvʁiʁa dε mɔnymɑ̃ də tu tɑ̃.
  si ty a ɑ̃kɔʁə lə tɑ̃, ty pøz- ɑ̃kɔʁə vizite sa katedʁalə avεk sɔ̃ leʒɑ̃dεʁə aɲo mistikə.
  sɑ̃z- ublje sεz- otʁə- mεʁvεjə.
  si ty ε fatiɡe, aʁεtə twa syʁ ynə teʁasə dεstaminε, ʁasazi twa dœ̃ bɔ̃ watεʁzwa e dynə bɔnə bjεʁə ʁeʒjɔnalə.
  kɔmə desεʁ, nə tə ʒεnə pa, pʁɑ̃ twa œ̃ bɔ̃ bɔlys.
  ublje syʁtu pa, də pεje avɑ̃ də paʁtiʁ.
  si ty εmə lə ʃɔpiŋ, nubli pa də vwaʁ sε dɑ̃tεllə, sə səʁε peʃe də pa lε vwaʁ.
  vilə daʁ, sεt- osi vilə dɑ̃tikεʁə.
  sɑ̃z- ublje tu lə ʁεstə.
  avɑ̃ də ʁətuʁne a bɔ̃ pɔʁ, vizitə ɑ̃kɔʁə sɔ̃ pɔʁ də mεʁ.
  apʁε sεtə bεllə vizitə, esεj də kite sεtə ʁiʃə vilə paʁ sεz- abɔʁd.
  ty i dekuvʁiʁaz- ɑ̃kɔʁə la vilə dε flœʁ, avεk sεz- azalez- e beɡɔnja, sɑ̃z- ublje sε ʁɔdɔdɑ̃dʁɔ̃.
  si ty i pasə la nɥi, ʒə tə suεtə ynə nɥi bjɛ̃ meʁite.
  si sə nε ʁealite pasə də bɔ̃ ʁεvə, su ta bεllə tənɥ də bal, o bal dε flɔʁali.
  la ba dɑ̃ la vilə ɡɑ̃twazə, vilə də flœʁ, o flɔʁali ɡɑ̃twazə.
  ɔvəʁiʒsə, samədi zeʁo døz- aut dø milə ɥit.

  tjeʁi mafε.
 • Syllabes Phonétique : Ville Des Floralies,

  kitə=la=bʁə=tεl=lə=də=la=ə=ka=ʁɑ̃=tə=e=ɑ̃=tʁə=dɑ̃=la=vi=lə=ki=a=tʁa=vεʁ=se=tus=lε=tɑ̃ 26
  a=pε=nə=ty=ki=tə=ʁa=lə=tɑ̃=kɔ̃=tɑ̃=pɔ=ʁɛ̃=puʁ=ɑ̃=tʁe=dɑ̃=lε=ʁy=dœ̃=sj=ε=klə=pa=se 25
  kɔ=mə=œ̃=ne=klεʁ=ty=tɔ̃=bə=ʁa=syʁ=y=nə=ʒi=ɡɑ̃=tεs=kə=plε=nə=u=vεʁ=tə=dœ̃=tɑ̃=ɡlɔ=ʁj=ø 26
  œ̃=nɔ̃=bʁə=pʁεs=kə=ɛ̃=kal=ky=la=blə=də=tuʁ=tə=fə=ʁɔ̃=tuʁ=ne=la=tε=tə 20
  vj=ε=jə=vi=lə=mal=ɡʁe=tε=ɡe=ʁə=ʒa=mε=ty=nə=tε=lε=se=de=ku=ʁa=ʒe 21
  ɑ̃=kɔ=ʁə=o=ʒuʁ=dɥi=tɔ̃=pə=plə=lε=və=sε=mɑ̃=ʃə=puʁ=tə=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=e=tə=pʁe=zεʁ=ve 25
  na=ʁε=tə=dɔ̃k=pa=də=tʁa=vεʁ=se=lε=pɔ̃=ty=na=ʁε=tə=ʁa=pa=də=de=ku=vʁiʁ=do=tʁə=mεʁ=vε=jə 26
  syʁ=sε=tə=vi=lə=də=mεʁ=vε=jə=u=sə=kʁwa=se=ʁi=vj=ε=ʁə=flə=və=ze=ka=no 22
  ty=tʁu=və=ʁa=lə=ʃa=to=dε=kɔm=tə=ki=fε=tu=tə=la=fjεʁ=te=də=sɔ̃=kɔm=te 21

  tuʁ=nə=tu=tɑ̃=ʁɔ̃=dɑ̃=sε=ʁy=puʁ=pa=se=tɔ̃=tɑ̃=ty=i=de=ku=vʁi=ʁa=dε=mɔ=ny=mɑ̃=də=tu=tɑ̃ 26
  si=ty=a=ɑ̃=kɔʁə=lə=tɑ̃=ty=pø=zɑ̃=kɔ=ʁə=vi=zi=te=sa=ka=te=dʁa=ləa=vεk=sɔ̃=le=ʒɑ̃=dε=ʁə=a=ɲo=mis=tikə 30
  sɑ̃=zu=blj=e=sε=zo=tʁə=mεʁ=vε=jə 10
  si=ty=ε=fa=ti=ɡe=a=ʁεtə=twa=syʁ=y=nə=te=ʁa=sə=dεs=ta=mi=nε=ʁa=sa=zi=twa=dœ̃=bɔ̃=wa=tεʁ=zwa=e=dy=nə=bɔ=nə=bjε=ʁə=ʁe=ʒjɔ=nalə 38
  kɔ=mə=de=sεʁ=nə=tə=ʒε=nə=pa=pʁɑ̃=twa=œ̃=bɔ̃=bɔ=lys 15
  u=blj=e=syʁ=tu=pa=də=pε=j=e=a=vɑ̃=də=paʁ=tiʁ 15
  si=ty=ε=mə=lə=ʃɔ=piŋ=nu=bli=pa=də=vwaʁ=sε=dɑ̃=tεl=lə=sə=sə=ʁε=pe=ʃe=də=pa=lε=vwaʁ 25
  vi=lə=daʁ=sε=to=si=vi=lə=dɑ̃=ti=kε=ʁə 12
  sɑ̃=zu=blj=e=tu=lə=ʁεs=tə 8
  a=vɑ̃=də=ʁə=tuʁ=ne=a=bɔ̃=pɔʁ=vi=zi=tə=ɑ̃=kɔ=ʁə=sɔ̃=pɔʁ=də=mεʁ 19
  a=pʁε=sε=tə=bεl=lə=vi=zi=tə=e=sεj=də=ki=te=sε=tə=ʁi=ʃə=vi=lə=paʁ=sε=za=bɔʁd 24
  ty=i=de=ku=vʁi=ʁa=zɑ̃=kɔʁə=la=vi=lə=dε=flœʁ=a=vεk=sε=za=za=le=ze=be=ɡɔ=nja=sɑ̃=zu=blje=sε=ʁɔ=dɔ=dɑ̃=dʁɔ̃ 31
  si=ty=i=pa=sə=la=nɥi=ʒə=tə=su=ε=tə=y=nə=nɥi=bj=ɛ̃=me=ʁi=te 20
  si=sə=nε=ʁe=a=li=te=pa=sə=də=bɔ̃=ʁε=və=su=ta=bεl=lə=tənɥ=də=bal=o=bal=dε=flɔ=ʁa=li 26
  la=ba=dɑ̃=la=vi=lə=ɡɑ̃=twa=zə=vi=lə=də=flœ=ʁə=o=flɔ=ʁa=li=ɡɑ̃=twa=zə 21
  ɔ=və=ʁiʒ=sə=sa=mə=di=ze=ʁo=dø=za=ut=dø=mi=lə=ɥ=it 17

  tj=e=ʁi=ma=fε 5

Récompense

2
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/05/2012 15:12Tulipe Noire

Très ,très joli comme un conte de Fée, bravo pur cette joli et sympatique visite, qu tu nous à offert. Merci.

Auteur de Poésie
06/05/2012 17:48Daniel

:)Belle plume et de plus ça parle de Lagantoise!!!!!

Auteur de Poésie
06/05/2012 23:55Skrame2014

Une lecture magnifique qui donne envie de visiter cette ville des floralies...J’ai aimé!
Amicalement,
Skrame

Auteur de Poésie
07/04/2015 23:13Lemmiath

Le mois prochain, ce seront les floralies gantoises qui ont lieu tous les cinq ans. À ne pas rater. De plus Gand est une superbe ville et pour ceux qui aiment tout ce qui est Bégonias, Azalées, Orchidées, Rhododendrons, rosiers, conifères. Si vous vous documentes bien, c’est l’occasion parfaite.