Poeme : Maman, Mon Ange !

Maman, Mon Ange !

Maman, plus noble mot, que j’ai toujours aimé
Et que j’aime dire et redire, jusqu’à l’infini
Plus belle étoile, parmi les étoiles
Ange bénit du grand ciel
Sans toi que serai-je !
Dans ce monde plein d’effroi
Maman pour ton anniversaire
Même la lune s’est mise en fête,
De ses astres, divins cierges
On dirait le jour plein soleil
De ses rayons vermeils
En ton honneur, sont allumés
D’amour, de grâces et d’amitiés
Maman ! -Tout ton être vibre en moi
Depuis ma naissance et jusqu’à la fin
Plus belle rose de tous les printemps unis
Mon seul soleil, qui éclaire mes douloureuses nuits
En ton aimable visage, en tes regards attendris
Je retrouve mon calme, mes désarrois j’oublie
Par le sourire charmant, de ton divin visage
Qui fortifie, en mon âme, l’espoir, la foi
Et doublement, éveille par tes paroles
Et ta douce voix
Les choses que je n’ai pu prévoir
Maman mon ange gardien !
Tu es ce cœur diamant
Avec ton sourire de lumière
Fleuve féale de générosités
D’amour sincère et de bonté
Qui ne s’éteignent jamais
En ton cœur si vaste, comme l’empyrée
Malgré tes peines et tes larmes
Que tu me les cachais
Tu me baignes toujours par tes prières
Que le ciel écoutais, pleines de parfums
Maman ! --Sans toi que serai-je !
Sans toi ma vie, n’est qu’une fleur
Qui s’effeuille, même à l’âge, de son printemps
Maman je t’aime et tous les mots
De mes je t’aime sont si peu pour toi
Le 10/12/2008**

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Maman, Mon Ange !

  ma=man=plus=noble=mot=que=jai=tou=jours=ai=mé 11
  et=que=jaime=di=reet=re=di=re=jus=quà=lin=fi=ni 13
  plus=bel=le=é=toile=par=mi=les=é=toiles 10
  an=ge=bé=nit=du=grand=ciel 7
  sans=toi=que=se=rai=je 6
  dans=ce=mon=de=plein=def=froi 7
  ma=man=pour=ton=an=ni=ver=sai=re 9
  mê=me=la=lu=ne=sest=mi=se=en=fête 10
  de=ses=as=tres=di=vins=ci=er=ges 9
  on=di=rait=le=jour=plein=so=leil 8
  de=ses=ray=ons=ver=meils 6
  en=ton=hon=neur=sont=al=lu=més 8
  da=mour=de=grâ=ces=et=da=mi=ti=és 10
  ma=man=tout=ton=ê=tre=vi=bre=en=moi 10
  de=puis=ma=nais=sance=et=jus=quà=la=fin 10
  plus=bel=le=rose=de=tous=les=prin=temps=u=nis 11
  mon=seul=so=leil=qui=é=claire=mes=dou=lou=reu=ses=nuits 13
  en=ton=ai=mable=vi=sage=en=tes=re=gards=at=ten=dris 13
  je=re=trouve=mon=cal=me=mes=dé=sar=rois=jou=blie 12
  par=le=sou=rire=char=mant=de=ton=di=vin=vi=sage 12
  qui=for=ti=fie=en=mon=â=me=les=poir=la=foi 12
  et=dou=ble=ment=é=veille=par=tes=pa=roles 10
  et=ta=dou=ce=voix 5
  les=cho=ses=que=je=nai=pu=pré=voir 9
  ma=man=mon=an=ge=gar=dien 7
  tu=es=ce=cœur=di=a=mant 7
  a=vec=ton=sou=ri=re=de=lu=miè=re 10
  fleu=ve=fé=ale=de=gé=né=ro=si=tés 10
  da=mour=sin=cè=re=et=de=bon=té 9
  qui=ne=sé=tei=gnent=ja=mais 7
  en=ton=cœur=si=vaste=com=me=lem=py=rée 10
  mal=gré=tes=pei=nes=et=tes=la=rmes 9
  que=tu=me=les=ca=chais 6
  tu=me=bai=gnes=tou=jours=par=tes=pri=ères 10
  que=le=ciel=é=cou=tais=pleines=de=par=fum=s 11
  ma=man=sans=toi=que=se=rai=je 8
  sans=toi=ma=vie=nest=quu=ne=fleur 8
  qui=sef=feu=ille=mêmeà=lâ=ge=de=son=prin=temps 11
  ma=man=je=tai=me=et=tous=les=mots 9
  de=mes=je=tai=me=sont=si=peu=pour=toi 10
  le=dix=s=la=sh=douze=s=la=sh=deux=mille=hu=it=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 27
 • Phonétique : Maman, Mon Ange !

  mamɑ̃, plys nɔblə mo, kə ʒε tuʒuʁz- εme
  e kə ʒεmə diʁə e ʁədiʁə, ʒyska lɛ̃fini
  plys bεllə etwalə, paʁmi lεz- etwalə
  ɑ̃ʒə beni dy ɡʁɑ̃ sjεl
  sɑ̃ twa kə səʁε ʒə !
  dɑ̃ sə mɔ̃də plɛ̃ defʁwa
  mamɑ̃ puʁ tɔ̃n- anivεʁsεʁə
  mεmə la lynə sε mizə ɑ̃ fεtə,
  də sεz- astʁə, divɛ̃ sjεʁʒə
  ɔ̃ diʁε lə ʒuʁ plɛ̃ sɔlεj
  də sε ʁεjɔ̃ vεʁmεj
  ɑ̃ tɔ̃n- ɔnœʁ, sɔ̃t- alyme
  damuʁ, də ɡʁasəz- e damitje
  mamɑ̃ ! tu tɔ̃n- εtʁə vibʁə ɑ̃ mwa
  dəpɥi ma nεsɑ̃sə e ʒyska la fɛ̃
  plys bεllə ʁozə də tus lε pʁɛ̃tɑ̃z- yni
  mɔ̃ səl sɔlεj, ki eklεʁə mε duluʁøzə nɥi
  ɑ̃ tɔ̃n- εmablə vizaʒə, ɑ̃ tε ʁəɡaʁdz- atɑ̃dʁi
  ʒə ʁətʁuvə mɔ̃ kalmə, mε dezaʁwa ʒubli
  paʁ lə suʁiʁə ʃaʁmɑ̃, də tɔ̃ divɛ̃ vizaʒə
  ki fɔʁtifi, ɑ̃ mɔ̃n- amə, lεspwaʁ, la fwa
  e dubləmɑ̃, evεjə paʁ tε paʁɔlə
  e ta dusə vwa
  lε ʃozə kə ʒə nε py pʁevwaʁ
  mamɑ̃ mɔ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃ !
  ty ε sə kœʁ djamɑ̃
  avεk tɔ̃ suʁiʁə də lymjεʁə
  fləvə fealə də ʒeneʁozite
  damuʁ sɛ̃sεʁə e də bɔ̃te
  ki nə setεɲe ʒamε
  ɑ̃ tɔ̃ kœʁ si vastə, kɔmə lɑ̃piʁe
  malɡʁe tε pεnəz- e tε laʁmə
  kə ty mə lε kaʃε
  ty mə bεɲə tuʒuʁ paʁ tε pʁjεʁə
  kə lə sjεl ekutε, plεnə də paʁfœ̃
  mamɑ̃ ! sɑ̃ twa kə səʁε ʒə !
  sɑ̃ twa ma vi, nε kynə flœʁ
  ki sefœjə, mεmə a laʒə, də sɔ̃ pʁɛ̃tɑ̃
  mamɑ̃ ʒə tεmə e tus lε mo
  də mε ʒə tεmə sɔ̃ si pø puʁ twa
  lə di- slaʃ duzə slaʃ dø milə ɥit asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Syllabes Phonétique : Maman, Mon Ange !

  ma=mɑ̃=plys=nɔ=blə=mo=kə=ʒε=tu=ʒuʁ=zε=me 12
  e=kə=ʒεmə=di=ʁəe=ʁə=di=ʁə=ʒys=ka=lɛ̃=fi=ni 13
  plys=bεl=lə=e=twalə=paʁ=mi=lε=ze=twalə 10
  ɑ̃=ʒə=be=ni=dy=ɡʁɑ̃=sjεl 7
  sɑ̃=twa=kə=sə=ʁε=ʒə 6
  dɑ̃=sə=mɔ̃=də=plɛ̃=de=fʁwa 7
  ma=mɑ̃=puʁ=tɔ̃=na=ni=vεʁ=sεʁə 8
  mε=mə=la=ly=nə=sε=mi=zə=ɑ̃=fεtə 10
  də=sε=zas=tʁə=di=vɛ̃=sjεʁ=ʒə 8
  ɔ̃=di=ʁε=lə=ʒuʁ=plɛ̃=sɔ=lεj 8
  də=sε=ʁε=j=ɔ̃=vεʁ=mεj 7
  ɑ̃=tɔ̃=nɔ=nœ=ʁə=sɔ̃=ta=ly=me 9
  da=muʁ=də=ɡʁa=sə=ze=da=mi=tj=e 10
  ma=mɑ̃=tu=tɔ̃=nε=tʁə=vi=bʁə=ɑ̃=mwa 10
  dəp=ɥi=ma=nε=sɑ̃sə=e=ʒys=ka=la=fɛ̃ 10
  plys=bεllə=ʁozə=də=tus=lε=pʁɛ̃=tɑ̃=zy=ni 10
  mɔ̃=səl=sɔ=lεj=ki=e=klεʁə=mε=du=lu=ʁø=zə=nɥi 13
  ɑ̃=tɔ̃=nε=mablə=vi=zaʒə=ɑ̃=tε=ʁə=ɡaʁ=dza=tɑ̃=dʁi 13
  ʒə=ʁə=tʁuvə=mɔ̃=kal=mə=mε=de=za=ʁwa=ʒu=bli 12
  paʁlə=su=ʁi=ʁə=ʃaʁ=mɑ̃=də=tɔ̃=di=vɛ̃=vi=zaʒə 12
  ki=fɔʁ=ti=fi=ɑ̃=mɔ̃=namə=lεs=pwaʁ=la=fwa 11
  e=dublə=mɑ̃=e=vε=jə=paʁ=tε=pa=ʁɔlə 10
  e=ta=du=sə=vwa 5
  lε=ʃo=zə=kə=ʒə=nε=py=pʁe=vwaʁ 9
  ma=mɑ̃=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=ɡaʁ=dj=ɛ̃ 8
  ty=ε=sə=kœ=ʁə=dj=a=mɑ̃ 8
  a=vεk=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=də=ly=mjε=ʁə 10
  flə=və=fe=alə=də=ʒe=ne=ʁo=zi=te 10
  da=muʁ=sɛ̃=sεʁ=ə=e=də=bɔ̃=te 9
  ki=nə=se=tε=ɲe=ʒa=mε 7
  ɑ̃=tɔ̃=kœʁ=si=vas=tə=kɔmə=lɑ̃=pi=ʁe 10
  mal=ɡʁe=tε=pε=nə=ze=tε=la=ʁmə 9
  kə=ty=mə=lε=ka=ʃε 6
  ty=mə=bε=ɲə=tu=ʒuʁ=paʁ=tε=pʁi=jεʁ 10
  kə=lə=sjεl=e=ku=tε=plεnə=də=paʁ=fœ̃ 10
  ma=mɑ̃=sɑ̃=twa=kə=sə=ʁε=ʒə 8
  sɑ̃=twa=ma=vi=nε=ky=nə=flœ=ʁə 9
  kise=fœjə=mε=məa=la=ʒə=də=sɔ̃=pʁɛ̃=tɑ̃ 10
  ma=mɑ̃=ʒə=tε=mə=e=tus=lε=mo 9
  də=mε=ʒə=tε=mə=sɔ̃=si=pø=puʁ=twa 10
  lə=di=slaʃ=duzə=slaʃ=dø=mi=lə=ɥ=it=as=te=ʁis=kəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 24

PostScriptum

Je le Dédie, à ma mère et à toutes les mamans du monde entier.

Récompense

1
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/05/2012 17:07Tulipe Noire

MERCI MON CHER AMI LUKY, POUR TON COMMENTAIRE QUI M’ENCOURAGE DE PLUS EN Plus D’ECRIRE,
MERCI ENCORE POUR TON SYMPA, PARTAGE ET TON COUP DE COEUR.

Auteur de Poésie
06/05/2012 18:01Daniel

🙂 Beau poème qui rend hommage à nos Mères,non je voulais dire à nos Mamans
Bravo!!!!!!

Auteur de Poésie
06/05/2012 18:19Lemmiath

Jolie sortie pour la fête des Mères que je crois être aujourd’hui en France.

Auteur de Poésie
06/05/2012 20:45Tulipe Noire

MERCI; MES AMIS, LAGONTOISE ET Mr LEMEIATH, POUR VOTRE PARTAGE, MES AMITIES.

Auteur de Poésie
07/05/2012 00:08Skrame2014

La lecture de ce poème ma fait une joie a l’honneur de maman,MAGNIFIQUE...Bravo l’amie!
Amicalement,
Skrame

Auteur de Poésie
07/05/2012 14:09Tulipe Noire

MERCI, MON AMI, SKRAME.

Auteur de Poésie
10/05/2012 14:36Tulipe Noire

merci mon ami Xander pour ton partage, mes amitiés

Auteur de Poésie
10/05/2012 16:03Solfege34

beau! superbe! adorable déclaration d’amour pour une mère

Auteur de Poésie
10/05/2012 18:01Tulipe Noire

Merci, mon amie pour ton partage.

Auteur de Poésie
10/05/2012 18:42Tulipe Noire

MERCI MON AMIE, KERRY, POUR TON PARTAGE

Auteur de Poésie
23/05/2012 19:23Zaza

C’est très beau, ça donne la chair de poule 😃 Quelles belles émotions

Auteur de Poésie
23/05/2012 19:51Tulipe Noire

ENCORE MERCI ZAZA, POUR TON JOLI COMMENTAIRE, MES AMITIES.

Auteur de Poésie
23/05/2012 20:53Tulipe Noire

MERCI encore Mon Cher Ami,pour cette très belle image et ton sympa commentaire , merci.

Auteur de Poésie
24/05/2012 10:57Oliver

c’est très doux, très fluide et ça convient bien aux mamans. Superbe cadeau!

Auteur de Poésie
24/05/2012 11:53Tulipe Noire

MERCI mon ami OLIVER.