Poeme-France : Lecture Écrit Consolation

Poeme : Vivement ! !

Poème Consolation
Publié le 24/06/2012 20:38

L'écrit contient 290 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

Vivement ! !

Je veux chanter l’amour, la vie
En mots en vers, en paroles divines,
Les mots que mon cœur n’a jamais osé dire
Et que mon poème, en harmonie, en rime
Faisais danser aux sons de ma lyre
Que l’écho répètera, à chaque route
Roulera à chaque chemin,
Sur les ailes de la lumière ;
Joindront en hirondelles l’horizon
Arpenteront le jour en émoi
Frayeront les tours du silence,
Ou le remords ressemble à la joie
Délaveront la mélancolie reposante, dans chaque œil
D’un temps cicatrisé de jours mouches
Qui reflétaient ses écritures fiévreuses
Sur le rêve qui accroît nos émotions
Et le bloque de ses bras
Je veux chanter, un brin de liberté,
Un brin de bonheur et boire un dernier verre
A la santé de chaque âme fatiguée,
Arracher du jardin de la quiétude, une fleur, un refrain
Et oublier mes hier, mes lendemains,
Comme si je n’ai jamais vécu
Comme si je venais de naitre
Interroger le silence, le destin
Qu’est devenue, mon enfance, ma joie
Ou verdit le laurier
Et dire à ce soleil, qui me regarda en silence
Et passa insensiblement, avec sa clarté
Toi qui s’amuses ! Avec le temps qui te replie
Où est passé la flamme ?
La flamme de l’amour, pour les cœurs, les âmes
De chagrins et d’attentes meurtries
A la nuit qui m’a plongé dans son obscurité
Façonnée et nourrie de mes rêves
Demain viendra l’aube, déclin de ta vie
Et s’éveillera, l’espoir avec son habit floral
Ou l’impossible devient sourire
Ou les mots obscurs du mal
Qui se soulèvent sans éclats, Tomberont en cendres,
Quand le rêve, papillon stellaire, descendra de la lune.
Le 17/06/2012**
 • Pieds Hyphénique: Vivement ! !

  je=veux=chan=ter=la=mour=la=vie 8
  en=mots=en=vers=en=pa=ro=les=di=vines 10
  les=mots=que=mon=cœur=na=ja=mais=o=sé=dire 11
  et=que=mon=po=ème=en=har=mo=nie=en=rime 11
  fai=sais=dan=ser=aux=sons=de=ma=lyre 9
  que=lé=cho=ré=pète=ra=à=cha=que=route 10
  rou=le=ra=à=cha=que=che=min 8
  sur=les=ai=les=de=la=lu=mière 8
  join=dront=en=hi=ron=del=les=lho=ri=zon 10
  ar=pen=te=ront=le=jour=en=é=moi 9
  fraye=ront=les=tours=du=si=len=ce 8
  ou=le=re=mords=res=sem=ble=à=la=joie 10
  dé=lave=ront=la=mé=lan=co=lie=re=po=san=te=dans=cha=que=œil 16
  dun=temps=ci=ca=tri=sé=de=jours=mou=ches 10
  qui=re=flé=taient=ses=é=cri=tures=fié=vreuses 10
  sur=le=rêve=qui=ac=croît=nos=é=mo=tions 10
  et=le=blo=que=de=ses=bras 7
  je=veux=chan=ter=un=brin=de=li=ber=té 10
  un=brin=de=bon=heur=et=boireun=der=nier=verre 10
  a=la=san=té=de=cha=que=â=me=fa=ti=guée 12
  ar=ra=cher=du=jar=din=de=la=quié=tude=u=ne=fleur=un=re=frain 16
  et=ou=bli=er=mes=hier=mes=len=de=mains 10
  com=me=si=je=nai=ja=mais=vé=cu 9
  com=me=si=je=ve=nais=de=nai=tre 9
  in=ter=ro=ger=le=silen=ce=le=des=tin 10
  quest=de=ve=nue=mon=en=fan=ce=ma=joie 10
  ou=ver=dit=le=lau=ri=er 7
  et=direà=ce=so=leil=qui=me=re=gar=da=en=si=lence 13
  et=pas=sa=insen=si=ble=ment=a=vec=sa=clar=té 12
  toi=qui=sa=muses=a=vec=le=temps=qui=te=re=plie 12
  où=est=pas=sé=la=flam=me 7
  la=flamme=de=la=mour=pour=les=cœurs=les=âmes 10
  de=cha=grins=et=dat=ten=tes=meur=tries 9
  a=la=nuit=qui=ma=plon=gé=dans=son=obs=cu=ri=té 13
  fa=çon=née=et=nour=rie=de=mes=rê=ves 10
  de=main=vien=dra=laube=dé=clin=de=ta=vie 10
  et=sé=veille=ra=les=poir=a=vec=son=ha=bit=flo=ral 13
  ou=lim=pos=si=ble=de=vient=sou=ri=re 10
  ou=les=mots=obs=curs=du=mal 7
  qui=se=sou=lèvent=sans=é=clats=tom=be=ront=en=cendres 12
  quand=le=rêve=pa=pillon=stel=laire=des=cen=dra=de=la=lune 13
  le=dix=sept=s=la=sh=zé=ro=six=s=la=sh=deux=mille=douzeas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 29
 • Phonétique : Vivement ! !

  ʒə vø ʃɑ̃te lamuʁ, la vi
  ɑ̃ moz- ɑ̃ vεʁ, ɑ̃ paʁɔlə divinə,
  lε mo kə mɔ̃ kœʁ na ʒamεz- oze diʁə
  e kə mɔ̃ pɔεmə, ɑ̃-aʁmɔni, ɑ̃ ʁimə
  fəzε dɑ̃se o sɔ̃ də ma liʁə
  kə leʃo ʁepεtəʁa, a ʃakə ʁutə
  ʁuləʁa a ʃakə ʃəmɛ̃,
  syʁ lεz- εlə də la lymjεʁə,
  ʒwɛ̃dʁɔ̃ ɑ̃n- iʁɔ̃dεllə lɔʁizɔ̃
  aʁpɑ̃təʁɔ̃ lə ʒuʁ ɑ̃n- emwa
  fʁεjəʁɔ̃ lε tuʁ dy silɑ̃sə,
  u lə ʁəmɔʁd ʁəsɑ̃blə a la ʒwa
  delavəʁɔ̃ la melɑ̃kɔli ʁəpozɑ̃tə, dɑ̃ ʃakə œj
  dœ̃ tɑ̃ sikatʁize də ʒuʁ muʃə
  ki ʁəfletε sεz- ekʁityʁə fjevʁøzə
  syʁ lə ʁεvə ki akʁwa noz- emɔsjɔ̃
  e lə blɔkə də sε bʁa
  ʒə vø ʃɑ̃te, œ̃ bʁɛ̃ də libεʁte,
  œ̃ bʁɛ̃ də bɔnœʁ e bwaʁə œ̃ dεʁnje veʁə
  a la sɑ̃te də ʃakə amə fatiɡe,
  aʁaʃe dy ʒaʁdɛ̃ də la kjetydə, ynə flœʁ, œ̃ ʁəfʁɛ̃
  e ublje mεz- jεʁ, mε lɑ̃dəmɛ̃,
  kɔmə si ʒə nε ʒamε veky
  kɔmə si ʒə vənε də nεtʁə
  ɛ̃teʁɔʒe lə silɑ̃sə, lə dεstɛ̃
  kε dəvənɥ, mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə, ma ʒwa
  u vεʁdi lə loʁje
  e diʁə a sə sɔlεj, ki mə ʁəɡaʁda ɑ̃ silɑ̃sə
  e pasa ɛ̃sɑ̃sibləmɑ̃, avεk sa klaʁte
  twa ki samyzə ! avεk lə tɑ̃ ki tə ʁəpli
  u ε pase la flamə ?
  la flamə də lamuʁ, puʁ lε kœʁ, lεz- amə
  də ʃaɡʁɛ̃z- e datɑ̃tə məʁtʁi
  a la nɥi ki ma plɔ̃ʒe dɑ̃ sɔ̃n- ɔpskyʁite
  fasɔne e nuʁʁi də mε ʁεvə
  dəmɛ̃ vjɛ̃dʁa lobə, deklɛ̃ də ta vi
  e sevεjʁa, lεspwaʁ avεk sɔ̃-abi flɔʁal
  u lɛ̃pɔsiblə dəvjɛ̃ suʁiʁə
  u lε moz- ɔpskyʁ dy mal
  ki sə sulεve sɑ̃z- ekla, tɔ̃bəʁɔ̃ ɑ̃ sɑ̃dʁə,
  kɑ̃ lə ʁεvə, papijɔ̃ stεllεʁə, desɑ̃dʁa də la lynə.
  lə di- sεt slaʃ zeʁo si- slaʃ dø milə duzə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Pieds Phonétique : Vivement ! !

  ʒə=vø=ʃɑ̃=te=la=muʁ=la=vi 8
  ɑ̃=mo=zɑ̃=vεʁ=ɑ̃=pa=ʁɔ=lə=di=vinə 10
  lε=mokə=mɔ̃=kœʁ=na=ʒa=mε=zo=ze=diʁə 10
  e=kə=mɔ̃=pɔ=εmə=ɑ̃-aʁ=mɔ=ni=ɑ̃=ʁimə 11
  fə=zε=dɑ̃=se=o=sɔ̃=də=ma=li=ʁə 10
  kə=le=ʃo=ʁe=pεtə=ʁa=a=ʃa=kə=ʁutə 10
  ʁu=lə=ʁa=a=ʃa=kə=ʃə=mɛ̃ 8
  syʁ=lε=zε=lə=də=la=ly=mjεʁ=ə 9
  ʒwɛ̃=dʁɔ̃=ɑ̃=ni=ʁɔ̃=dεl=lə=lɔ=ʁi=zɔ̃ 10
  aʁ=pɑ̃=tə=ʁɔ̃=lə=ʒuʁ=ɑ̃=ne=mwa 9
  fʁε=jə=ʁɔ̃=lε=tuʁ=dy=si=lɑ̃=sə 9
  u=lə=ʁə=mɔʁd=ʁə=sɑ̃=blə=a=la=ʒwa 10
  de=lavə=ʁɔ̃=la=me=lɑ̃=kɔ=li=ʁə=po=zɑ̃=tə=dɑ̃=ʃa=kə=œj 16
  dœ̃=tɑ̃=si=ka=tʁi=ze=də=ʒuʁ=mu=ʃə 10
  kiʁə=fle=tε=sε=ze=kʁi=ty=ʁə=fje=vʁøzə 10
  syʁ=lə=ʁεvə=ki=a=kʁwa=no=ze=mɔ=s=jɔ̃ 11
  e=lə=blɔ=kə=də=sε=bʁa 7
  ʒə=vø=ʃɑ̃=te=œ̃=bʁɛ̃=də=li=bεʁ=te 10
  œ̃=bʁɛ̃də=bɔ=nœʁ=e=bwa=ʁəœ̃=dεʁ=nje=ve=ʁə 11
  a=la=sɑ̃=te=də=ʃakəa=mə=fa=ti=ɡe 10
  a=ʁa=ʃe=dy=ʒaʁ=dɛ̃də=la=kje=ty=də=y=nə=flœʁ=œ̃=ʁə=fʁɛ̃ 16
  e=u=blj=e=mε=zjεʁ=mε=lɑ̃=də=mɛ̃ 10
  kɔ=mə=si=ʒə=nε=ʒa=mε=ve=ky 9
  kɔ=mə=si=ʒə=və=nε=də=nε=tʁə 9
  ɛ̃=te=ʁɔ=ʒe=lə=si=lɑ̃sə=lə=dεs=tɛ̃ 10
  kε=də=vənɥ=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sə=ma=ʒwa 9
  u=vεʁ=di=lə=lo=ʁj=e 7
  e=diʁəa=sə=sɔ=lεj=ki=mə=ʁə=ɡaʁ=da=ɑ̃=si=lɑ̃sə 13
  e=pa=sa=ɛ̃=sɑ̃siblə=mɑ̃=a=vεk=sa=klaʁ=te 11
  twa=ki=sa=myzə=a=vεk=lə=tɑ̃=ki=tə=ʁə=pli 12
  u=ε=pa=se=la=fla=mə 7
  la=flamə=də=la=muʁ=puʁ=lε=kœʁ=lε=zamə 10
  də=ʃa=ɡʁɛ̃=ze=da=tɑ̃=tə=məʁ=tʁi 9
  a=la=nɥi=ki=ma=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=sɔ̃=nɔp=sky=ʁi=te 13
  fa=sɔ=ne=e=nuʁ=ʁi=də=mε=ʁε=və 10
  də=mɛ̃=vjɛ̃=dʁa=lobə=de=klɛ̃=də=ta=vi 10
  e=se=vεj=ʁa=lεs=pwaʁ=a=vεk=sɔ̃-a=bi=flɔ=ʁal 13
  u=lɛ̃=pɔ=si=blə=də=vjɛ̃=su=ʁi=ʁə 10
  u=lε=mo=zɔp=skyʁ=dy=mal 7
  kisə=su=lε=ve=sɑ̃=ze=kla=tɔ̃=bə=ʁɔ̃=ɑ̃=sɑ̃dʁə 12
  kɑ̃lə=ʁε=və=pa=pi=jɔ̃=stεl=lε=ʁə=de=sɑ̃=dʁa=də=la=lynə 15
  lə=di=sεt=slaʃ=ze=ʁo=si=slaʃ=dø=milə=du=zəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 26

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/06/2012 19:55Tulipe Noire

Merc Evelyne de ton partage et ton sympa comentaire, mes amitiés.

Auteur de Poésie
28/06/2012 20:47Gramo

Chaque phrase porte son message .
J’ai apprécié

GRAMO

Auteur de Poésie
28/06/2012 23:46Tulipe Noire

Merci mes amis gramo et Luky, pour votre aimable lecture, merci.

Auteur de Poésie
29/06/2012 13:25Skrame2014

Un poème très émouvant et plein de profondeur...Bravo mon amie!
Amitié,
SKRAME

Auteur de Poésie
29/06/2012 17:12Tulipe Noire

Merci mon cher ami Skrame pour ton aimable lecture.

Auteur de Poésie
14/05/2016 19:23Andy

Bravo pour ce beau poème tantôt gai tantôt triste mais plein de courage pour l’avenir
d’ un ressenti très profond...

Merci pour ton commentaire sur la solitude
Mes Amitiées

Auteur de Poésie
14/05/2016 23:11Tulipe Noire

Merci mon ami Andy pour ton commentaire et partage, merci.

Auteur de Poésie
03/04/2021 14:52Printemps

Un magnifique poème chantant l’amour et la vie avec des paroles divines, survolant le ciel de tous les sentiments les plus profonds et laissant sa lyre sur tous les chemins pour chanter la liberté et récolter la fleur de la paix dans un jardin. Puis, effaçant tous les souvenirs les plus douloureux, questionnant le silence et le destin, pour enfin construire une renaissance, dans une nouvelle aube! Merci infiniment pour ce chef-d’œuvre de la poésie, Tulipe Noire!