Poeme : Mon Ami.

Mon Ami.

Mon ami, mon frère, mon camarade
Enfant du sourire et du soleil
Qui a écrit l’innocence
Sur les pages de mon enfance
Et semé, le chant des fleurs
Dans les bosquets de ma solitude
Malgré les vents tourmentés
Aux notes de l’exil et le givre de l’hiver
Mon ami, mon frère, mon camarade
Mon sourire, printemps aux refrains des roses
Mon cœur qui bat pour mes souffrances
Ou il n’est fleur plus meilleur,
Que le charme de ta présence
M’ouvrant toujours tes bras
A tes cotés, mes jours sont des fêtes
Qui s’endorment quelque part en toi
Où il n’est envol, que par tes blagues
Dont les pensées épanouies sont pleines
Même si sur ton cœur pèse le chagrin
Enflammant ton âme en fleur
Entre le silence suspendu des étoiles
Et l’allégorie des roses
Et le temps d’aimer et de vivre
Tu es toujours là, répondant à mes désarrois
En tes grands yeux auréolés de rêves
Et de grâces fraternelles
C’est une autre évanescence
Habillait du rire et du songe
Colorant mon quotidien, d’extase et d’émoi
On a sillonnait, de long en large
Les plus belles années,
Voyager le temps, sur les feuilles du songe déserteur
Pour d’autres naissances
Comme une étoile qui aguiche une autre étoile
Restés unis malgré nos destinés, malgré l’âge
Que n’a imaginé légende
Mon ami, mon frère, mon camarade
Partout ou je cheminais, ou il n’est d’envol que tes rires
Et le murmure de tes échos
S’éveillaient dans les sentes, comme un parfum venu de loin
Rien qu’à évoquer ton nom
Le chant des fleurs assoupies encore à mes oreilles
Se brise et se tait, aux écueils de ma solitude
Avant que la mort m’en fit de même
Avant que ne meurt le souffle de l’âme,
Viendras-tu, un jour me voir ?
Le 11/10/2010.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Ami.

  mon=a=mi=mon=frère=mon=ca=ma=rade 9
  en=fant=du=sou=rireet=du=so=leil 8
  qui=a=é=crit=lin=no=cen=ce 8
  sur=les=pa=ges=de=mon=en=fance 8
  et=se=mé=le=chant=des=fleurs 7
  dans=les=bos=quets=de=ma=so=li=tude 9
  mal=gré=les=vents=tour=men=tés 7
  aux=notes=de=lexil=et=le=gi=vre=de=lhi=ver 11
  mon=a=mi=mon=frère=mon=ca=ma=rade 9
  mon=sou=rire=prin=temps=aux=re=frains=des=roses 10
  mon=cœur=qui=bat=pour=mes=souf=frances 8
  ou=il=nest=fleur=plus=meil=leur 7
  que=le=char=me=de=ta=pré=sence 8
  mou=vrant=tou=jours=tes=bras 6
  a=tes=co=tés=mes=jours=sont=des=fêtes 9
  qui=sen=dorment=quel=que=part=en=toi 8
  où=il=nest=en=vol=que=par=tes=blagues 9
  dont=les=pen=sées=é=pa=nouies=sont=pleines 9
  même=si=sur=ton=cœur=pè=se=le=cha=grin 10
  en=flam=mant=ton=â=me=en=fleur 8
  entre=le=si=len=ce=sus=pen=du=des=é=toiles 11
  et=lal=lé=go=rie=des=ro=ses 8
  et=le=temps=dai=mer=et=de=vivre 8
  tu=es=tou=jours=là=ré=pon=dant=à=mes=dé=sar=rois 13
  en=tes=grands=yeux=au=réo=lés=de=rêves 9
  et=de=grâ=ces=fra=ter=nelles 7
  cest=u=ne=autre=é=va=nes=cence 8
  ha=billait=du=ri=re=et=du=songe 8
  co=lo=rant=mon=quo=ti=dien=dex=taseet=dé=moi 11
  on=a=sillon=nait=de=long=en=large 8
  les=plus=bel=les=an=nées 6
  vo=ya=ger=le=temps=sur=les=feu=illes=du=songe=dé=ser=teur 14
  pour=dau=tres=nais=san=ces 6
  commeu=ne=é=toi=le=qui=a=gui=che=u=ne=au=tre=é=toile 15
  res=tés=u=nis=mal=gré=nos=des=ti=nés=mal=gré=lâge 13
  que=na=i=ma=gi=né=lé=gende 8
  mon=a=mi=mon=frère=mon=ca=ma=rade 9
  par=tout=ou=je=che=mi=nais=ou=il=nest=den=vol=que=tes=rires 15
  et=le=mur=mure=de=tes=é=chos 8
  sé=veillaient=dans=les=sentes=commeun=par=fum=ve=nu=de=loin 12
  rien=quà=é=vo=quer=ton=nom 7
  le=chant=des=fleurs=as=sou=pies=en=coreà=mes=o=reilles 12
  se=briseet=se=tait=aux=é=cueils=de=ma=so=li=tude 12
  avant=que=la=mort=men=fit=de=même 8
  avant=que=ne=meurt=le=souf=fle=de=lâ=me 10
  vien=dras=tu=un=jour=me=voir 7
  leonze=s=la=sh=dix=s=la=sh=deux=mille=dix 11
 • Phonétique : Mon Ami.

  mɔ̃n- ami, mɔ̃ fʁεʁə, mɔ̃ kamaʁadə
  ɑ̃fɑ̃ dy suʁiʁə e dy sɔlεj
  ki a ekʁi linɔsɑ̃sə
  syʁ lε paʒə də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  e səme, lə ʃɑ̃ dε flœʁ
  dɑ̃ lε bɔskε də ma sɔlitydə
  malɡʁe lε vɑ̃ tuʁmɑ̃te
  o nɔtə də lεɡzil e lə ʒivʁə də livεʁ
  mɔ̃n- ami, mɔ̃ fʁεʁə, mɔ̃ kamaʁadə
  mɔ̃ suʁiʁə, pʁɛ̃tɑ̃z- o ʁəfʁɛ̃ dε ʁozə
  mɔ̃ kœʁ ki ba puʁ mε sufʁɑ̃sə
  u il nε flœʁ plys mεjœʁ,
  kə lə ʃaʁmə də ta pʁezɑ̃sə
  muvʁɑ̃ tuʒuʁ tε bʁa
  a tε kɔte, mε ʒuʁ sɔ̃ dε fεtə
  ki sɑ̃dɔʁme kεlkə paʁ ɑ̃ twa
  u il nεt- ɑ̃vɔl, kə paʁ tε blaɡ
  dɔ̃ lε pɑ̃sez- epanui sɔ̃ plεnə
  mεmə si syʁ tɔ̃ kœʁ pεzə lə ʃaɡʁɛ̃
  ɑ̃flamɑ̃ tɔ̃n- amə ɑ̃ flœʁ
  ɑ̃tʁə lə silɑ̃sə syspɑ̃dy dεz- etwalə
  e laleɡɔʁi dε ʁozə
  e lə tɑ̃ dεme e də vivʁə
  ty ε tuʒuʁ la, ʁepɔ̃dɑ̃ a mε dezaʁwa
  ɑ̃ tε ɡʁɑ̃z- iøz- oʁeɔle də ʁεvə
  e də ɡʁasə fʁatεʁnεllə
  sεt- ynə otʁə evanesɑ̃sə
  abijε dy ʁiʁə e dy sɔ̃ʒə
  kɔlɔʁɑ̃ mɔ̃ kɔtidjɛ̃, dεkstazə e demwa
  ɔ̃n- a sijɔnε, də lɔ̃ ɑ̃ laʁʒə
  lε plys bεlləz- ane,
  vwajaʒe lə tɑ̃, syʁ lε fœjə dy sɔ̃ʒə dezεʁtœʁ
  puʁ dotʁə- nεsɑ̃sə
  kɔmə ynə etwalə ki aɡiʃə ynə otʁə etwalə
  ʁεstez- yni malɡʁe no dεstine, malɡʁe laʒə
  kə na imaʒine leʒɑ̃də
  mɔ̃n- ami, mɔ̃ fʁεʁə, mɔ̃ kamaʁadə
  paʁtu u ʒə ʃəminε, u il nε dɑ̃vɔl kə tε ʁiʁə
  e lə myʁmyʁə də tεz- eʃo
  sevεjε dɑ̃ lε sɑ̃tə, kɔmə œ̃ paʁfœ̃ vəny də lwɛ̃
  ʁjɛ̃ ka evɔke tɔ̃ nɔ̃
  lə ʃɑ̃ dε flœʁz- asupiz- ɑ̃kɔʁə a mεz- ɔʁεjə
  sə bʁizə e sə tε, oz- ekɥεj də ma sɔlitydə
  avɑ̃ kə la mɔʁ mɑ̃ fi də mεmə
  avɑ̃ kə nə məʁ lə suflə də lamə,
  vjɛ̃dʁa ty, œ̃ ʒuʁ mə vwaʁ ?
  lə ɔ̃zə slaʃ di- slaʃ dø milə dis.
 • Syllabes Phonétique : Mon Ami.

  mɔ̃=na=mi=mɔ̃=fʁε=ʁə=mɔ̃=ka=ma=ʁadə 10
  ɑ̃=fɑ̃=dy=su=ʁi=ʁə=e=dy=sɔ=lεj 10
  ki=a=e=kʁi=li=nɔ=sɑ̃=sə 8
  syʁ=lε=pa=ʒə=də=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sə 9
  e=sə=me=lə=ʃɑ̃=dε=flœ=ʁə 8
  dɑ̃=lε=bɔs=kε=də=ma=sɔ=li=ty=də 10
  mal=ɡʁe=lε=vɑ̃=tuʁ=mɑ̃=te 7
  o=nɔtə=də=lεɡ=zil=e=lə=ʒi=vʁə=də=li=vεʁ 12
  mɔ̃=na=mi=mɔ̃=fʁε=ʁə=mɔ̃=ka=ma=ʁadə 10
  mɔ̃=su=ʁiʁə=pʁɛ̃=tɑ̃=zo=ʁə=fʁɛ̃=dε=ʁozə 10
  mɔ̃=kœ=ʁə=ki=ba=puʁ=mε=su=fʁɑ̃=sə 10
  u=il=nε=flœ=ʁə=plys=mε=jœʁ 8
  kə=lə=ʃaʁ=mə=də=ta=pʁe=zɑ̃=sə 9
  mu=vʁɑ̃=tu=ʒuʁ=tε=bʁa 6
  a=tε=kɔ=te=mε=ʒuʁ=sɔ̃=dε=fε=tə 10
  ki=sɑ̃=dɔʁ=me=kεl=kə=paʁ=ɑ̃=twa 9
  u=il=nε=tɑ̃=vɔl=kə=paʁ=tε=blaɡ 9
  dɔ̃=lε=pɑ̃=se=ze=pa=nu=i=sɔ̃=plεnə 10
  mεmə=si=syʁ=tɔ̃=kœʁ=pε=zə=lə=ʃa=ɡʁɛ̃ 10
  ɑ̃=fla=mɑ̃=tɔ̃=na=mə=ɑ̃=flœ=ʁə 9
  ɑ̃tʁə=lə=si=lɑ̃=sə=sys=pɑ̃=dy=dε=ze=twalə 11
  e=la=le=ɡɔ=ʁi=dε=ʁo=zə 8
  e=lə=tɑ̃=dε=me=e=də=vi=vʁə 9
  ty=ε=tu=ʒuʁ=la=ʁe=pɔ̃=dɑ̃=a=mε=de=za=ʁwa 13
  ɑ̃=tε=ɡʁɑ̃=ziø=zo=ʁe=ɔ=le=də=ʁεvə 10
  e=də=ɡʁa=sə=fʁa=tεʁ=nεl=lə 8
  sε=ty=nə=o=tʁə=e=va=ne=sɑ̃=sə 10
  a=bi=jε=dy=ʁi=ʁə=e=dy=sɔ̃=ʒə 10
  kɔ=lɔ=ʁɑ̃=mɔ̃=kɔ=ti=djɛ̃=dεk=stazəe=de=mwa 11
  ɔ̃=na=si=jɔ=nε=də=lɔ̃=ɑ̃=laʁ=ʒə 10
  lε=plys=bεl=lə=za=ne 6
  vwa=ja=ʒe=lə=tɑ̃=syʁ=lε=fœjə=dy=sɔ̃ʒə=de=zεʁ=tœʁ 13
  puʁ=do=tʁə=nε=sɑ̃=sə 6
  kɔməy=nə=e=twa=lə=ki=a=ɡi=ʃə=y=nə=o=tʁə=e=twalə 15
  ʁεs=te=zy=ni=mal=ɡʁe=no=dεs=ti=ne=mal=ɡʁe=laʒə 13
  kə=na=i=ma=ʒi=ne=le=ʒɑ̃=də 9
  mɔ̃=na=mi=mɔ̃=fʁε=ʁə=mɔ̃=ka=ma=ʁadə 10
  paʁ=tu=uʒə=ʃə=mi=nε=u=il=nε=dɑ̃=vɔl=kə=tε=ʁiʁə 14
  e=lə=myʁ=my=ʁə=də=tε=ze=ʃo 9
  se=vε=jε=dɑ̃=lε=sɑ̃tə=kɔ=məœ̃=paʁ=fœ̃=və=ny=də=lwɛ̃ 14
  ʁj=ɛ̃=ka=e=vɔ=ke=tɔ̃=nɔ̃ 8
  lə=ʃɑ̃=dε=flœʁ=za=su=pi=zɑ̃=kɔʁəa=mε=zɔ=ʁεjə 12
  sə=bʁizəe=sə=tε=o=zek=ɥεj=də=ma=sɔ=litydə 11
  a=vɑ̃=kə=la=mɔʁ=mɑ̃=fi=də=mε=mə 10
  a=vɑ̃=kə=nə=məʁ=lə=su=flə=də=lamə 10
  vj=ɛ̃=dʁa=ty=œ̃=ʒuʁ=mə=vwaʁ 8
  lə=ɔ̃=zə=slaʃ=di=slaʃ=dø=mi=lə=dis 10

Récompense

1
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/07/2012 01:55Eden33

Je te le souhaite Tulipe Noire, ce beau poème sur ton ami je l’ai fortement ressenti, j’en suis émue.
Belle amitiè d’hommes et merci de nous la faire partager.

Auteur de Poésie
29/07/2012 02:13Tulipe Noire

Merci mon amie GMLavie de ton doux commentaire qui va droit au coeur et merci beaucoup de ton partage, bon dimanche et bonne nuit, merci.

Auteur de Poésie
29/07/2012 11:39Nouga

belle amitié
je te conseille de reécouter de Nougaro
Bresilen mon frére d’arme

Auteur de Poésie
29/07/2012 23:01Tulipe Noire

Merci mon ami NOUGA, de ton partagr et bienvenu mon cher ami Luky, et merci pour ton partage et sympa commentaire.

Auteur de Poésie
29/07/2012 23:54Khaldi Mabrouk

Très magnifique écrit bonne continuatio, mon ami
Amicalement

Khaldi mabrouk

Auteur de Poésie
30/07/2012 00:04Tulipe Noire

Merci mon ami Mabrouk de ton partage, mes amitiés.

Auteur de Poésie
30/07/2012 00:38Tulipe Noire

Merci de ton partage mon ami HARO BASE, mes amitiés

Auteur de Poésie
30/07/2012 04:58Daniel

Beau poème......
Amitié......Daniel......

Auteur de Poésie
30/07/2012 07:06Silverfox199

Un cri du coeur, une invitation
Une belle amitié, belle passiion
Un souffle, un parfum d’été
Aux couleurs des saisons passées

Ghjslain

Auteur de Poésie
30/07/2012 18:11Tulipe Noire

Merci mes amis La Gantoise, sylverfox199, Kérry choupi, pour votre partage et commentaires.

Auteur de Poésie
30/07/2012 18:42Tulipe Noire

Merci mon ami de ton partage et de ton coup de coeur.

Auteur de Poésie
31/07/2012 21:46Gramo

Hello Tulipe noire

J’ai ressenti la très forte présence de ton beau poème.
La longue absence d’un ami peut être difficileet douloureuse a supporter.
Je pense que c’est ce que tu vis.

Amitiés

GRAMO

Auteur de Poésie
31/07/2012 22:22Lemmiath

Trois mots clés;
Mon ami, mon frêre, mon camarade.

Auteur de Poésie
31/07/2012 23:02Tulipe Noire

Merci mon ami Gramo de ton partage, c’est vrai j’ai un ami plus qu’un frère, depuis qu’on étaient deux petits mômes jusqu’a l’age de trente années on étaient toujours ensemble, puis c’est son travail en étranger depuis quelques années qui est la cause de notre séparation; et c’est plus qu’un vrai frère; merci aussi a Mr Lemmiatih de son partage.

Auteur de Poésie
01/08/2012 00:25Désir De Rêveur

Trés beau message bien écrit comme souvent pour ne pas dire comme a chaque fois trés touchant

Auteur de Poésie
01/08/2012 03:27Tulipe Noire

Merci beaucoup Désir De rêveur de ta fidélité et ton partage.

Auteur de Poésie
01/08/2012 20:23Tulipe Noire

Merci Evelyne de ton doux commentaire et partage, merci.