Poeme : Le Bal Des Fleurs.

Le Bal Des Fleurs.

À peine, l’aurore se lève.
Une nuée couvre les prés verts.
Qu’une rossée éveille les fleurs d’une fraiche nuit réparatrice.
Le ciel bleu servira d’éclairage au pâturage qui se propose comme salle de danse.
Un léger vent anime la danse des mille fleurs.
Quelques araignées embellies un décor d’étoiles de soie.
Les oiseaux forment un orchestre entrainant la danse.
Les bourdons et abeilles ne tarderont pas de se servir du nectar.
Ravis de partager avec les animaux de basse-cour qui se régalent d’herbes fraiches.
Sans oublier les écureuils qui gambillent d’arbre en arbre faisant ombre a qui besoin.
Voilà quelques papillons qui passent papillonner en toute discrétion.
Le chat trouve refuge dans un coin ensoleiller, loin du soupçon du chien berger.
Un petit nombre d’animaux plus sauvages passent secrètement.
Le soleil, le vent continuent de faire guincher les fleurs.
Qui donc parmi toutes ces fleurs fait la dame et le monsieur ?
Je ne sais ?
Ce que je sais !
C’est que j’envie ceux qui ont droit au spectacle.
Entre temps moi, je ne fais que fantasmer, un bal des fleurs.
Pendant que deux amoureux se roulent dans un tapis de fleurs.
Seuls témoins d’un bal des fleurs.

3090 OVERIJSE, le dimanche 11 mars 2012.

Thierry MAFFEI.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Bal Des Fleurs.

  à=pei=ne=lau=ro=re=se=lè=ve 9
  u=ne=nuée=cou=vre=les=prés=verts 8
  quu=ne=ros=sée=é=vei=lle=les=fleurs=du=ne=frai=che=nuit=ré=pa=ra=trice 18
  le=ciel=bleu=ser=vi=ra=dé=clai=rageau=pâ=tu=ra=ge=qui=se=pro=po=se=com=me=sal=le=de=danse 24
  un=lé=ger=vent=a=ni=me=la=dan=se=des=mil=le=fleurs 14
  quel=ques=a=rai=gnées=em=bel=lies=un=dé=cor=dé=toi=les=de=soie 16
  les=oi=seaux=for=ment=un=or=ches=tre=en=trai=nant=la=dan=se 15
  les=bour=dons=et=a=beilles=ne=tar=de=ront=pas=de=se=ser=vir=du=nec=tar 18
  ra=vis=de=par=ta=ger=a=vec=les=a=ni=maux=de=basse=cour=qui=se=ré=ga=lent=dher=bes=fraiches 23
  sans=ou=blier=les=é=cu=reuils=qui=gam=billent=dar=breen=ar=bre=fai=sant=ombre=a=qui=be=soin 21
  voi=là=quel=ques=pa=pillons=qui=pas=sent=pa=pillon=ner=en=tou=te=dis=cré=tion 18
  le=chat=trouve=re=fu=ge=dans=un=coin=en=so=leiller=loin=du=soup=çon=du=chien=ber=ger 20
  un=pe=tit=nom=bre=da=ni=maux=plus=sau=va=ges=pas=sent=se=crè=te=ment 18
  le=so=leil=le=vent=con=ti=nuent=de=fai=re=guin=cher=les=fleurs 15
  qui=donc=par=mi=tou=tes=ces=fleurs=fait=la=da=me=et=le=mon=si=eur 17
  je=ne=sais 3
  ce=que=je=sais 4
  cest=que=jen=vie=ceux=qui=ont=droit=au=s=pec=ta=cle 13
  en=tre=temps=moi=je=ne=fais=que=fan=tas=mer=un=bal=des=fleurs 15
  pen=dant=que=deux=a=mou=reux=se=rou=lent=dans=un=ta=pis=de=fleurs 16
  seuls=té=moins=dun=bal=des=fleurs 7

  trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=le=di=man=cheon=ze=mars=deux=mil=le=douze 19

  thi=er=ry=maf=fei 5
 • Phonétique : Le Bal Des Fleurs.

  a pεnə, loʁɔʁə sə lεvə.
  ynə nye kuvʁə lε pʁe vεʁ.
  kynə ʁɔse evεjə lε flœʁ dynə fʁεʃə nɥi ʁepaʁatʁisə.
  lə sjεl blø sεʁviʁa deklεʁaʒə o patyʁaʒə ki sə pʁɔpozə kɔmə salə də dɑ̃sə.
  œ̃ leʒe vɑ̃ animə la dɑ̃sə dε milə flœʁ.
  kεlkz- aʁεɲez- ɑ̃bεlliz- œ̃ dekɔʁ detwalə də swa.
  lεz- wazo fɔʁme œ̃n- ɔʁkεstʁə ɑ̃tʁεnɑ̃ la dɑ̃sə.
  lε buʁdɔ̃z- e abεjə nə taʁdəʁɔ̃ pa də sə sεʁviʁ dy nεktaʁ.
  ʁavi də paʁtaʒe avεk lεz- animo də basə kuʁ ki sə ʁeɡalɑ̃ dεʁbə- fʁεʃə.
  sɑ̃z- ublje lεz- ekyʁəj ki ɡɑ̃bije daʁbʁə ɑ̃n- aʁbʁə fəzɑ̃ ɔ̃bʁə a ki bəzwɛ̃.
  vwala kεlk papijɔ̃ ki pase papijɔne ɑ̃ tutə diskʁesjɔ̃.
  lə ʃa tʁuvə ʁəfyʒə dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ ɑ̃sɔlεje, lwɛ̃ dy supsɔ̃ dy ʃjɛ̃ bεʁʒe.
  œ̃ pəti nɔ̃bʁə danimo plys sovaʒə pase sεkʁεtəmɑ̃.
  lə sɔlεj, lə vɑ̃ kɔ̃tinɥe də fεʁə ɡɛ̃ʃe lε flœʁ.
  ki dɔ̃k paʁmi tutə sε flœʁ fε la damə e lə məsjø ?
  ʒə nə sε ?
  sə kə ʒə sε !
  sε kə ʒɑ̃vi sø ki ɔ̃ dʁwa o spεktaklə.
  ɑ̃tʁə tɑ̃ mwa, ʒə nə fε kə fɑ̃tasme, œ̃ bal dε flœʁ.
  pɑ̃dɑ̃ kə døz- amuʁø sə ʁule dɑ̃z- œ̃ tapi də flœʁ.
  səl temwɛ̃ dœ̃ bal dε flœʁ.

  tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə, lə dimɑ̃ʃə ɔ̃zə maʁs dø milə duzə.

  tjeʁi mafε.
 • Syllabes Phonétique : Le Bal Des Fleurs.

  a=pε=nə=lo=ʁɔ=ʁə=sə=lεvə 8
  ynə=ny=e=ku=vʁə=lε=pʁe=vεʁ 8
  kynə=ʁɔ=se=e=vεjə=lε=flœʁ=dy=nə=fʁε=ʃə=nɥi=ʁe=pa=ʁa=tʁisə 16
  lə=sjεl=blø=sεʁ=vi=ʁa=de=klε=ʁaʒəo=pa=ty=ʁa=ʒə=ki=sə=pʁɔ=po=zə=kɔ=mə=sa=lə=də=dɑ̃sə 24
  œ̃=le=ʒe=vɑ̃=a=nimə=la=dɑ̃=sə=dε=mi=lə=flœʁ 13
  kεl=kza=ʁε=ɲe=zɑ̃=bεl=li=zœ̃=de=kɔʁ=de=twalə=də=swa 14
  lε=zwa=zo=fɔʁ=me=œ̃=nɔʁ=kεstʁəɑ̃=tʁε=nɑ̃=ladɑ̃sə 11
  lε=buʁ=dɔ̃=ze=a=bεjə=nə=taʁdə=ʁɔ̃=pa=də=sə=sεʁ=viʁ=dy=nεk=taʁ 17
  ʁa=vidə=paʁ=ta=ʒe=a=vεk=lε=za=ni=mo=də=ba=sə=kuʁ=ki=sə=ʁe=ɡa=lɑ̃=dεʁ=bə=fʁεʃə 23
  sɑ̃=zu=blje=lε=ze=ky=ʁəj=ki=ɡɑ̃=bi=je=daʁbʁəɑ̃=naʁ=bʁə=fə=zɑ̃=ɔ̃=bʁə=a=ki=bə=zwɛ̃ 22
  vwa=la=kεl=kə=pa=pi=jɔ̃=ki=pase=pa=pi=jɔ=ne=ɑ̃=tu=tə=dis=kʁe=sjɔ̃ 19
  lə=ʃa=tʁuvə=ʁə=fy=ʒə=dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃=ɑ̃=sɔ=lε=je=lwɛ̃=dy=sup=sɔ̃=dy=ʃjɛ̃=bεʁ=ʒe 21
  œ̃=pə=ti=nɔ̃bʁə=da=ni=mo=plys=so=va=ʒə=pa=se=sε=kʁε=tə=mɑ̃ 17
  lə=sɔ=lεj=lə=vɑ̃=kɔ̃=tin=ɥe=də=fεʁə=ɡɛ̃=ʃe=lε=flœʁ 14
  ki=dɔ̃k=paʁ=mi=tutə=sε=flœʁ=fε=la=da=məe=lə=mə=sjø 14
  ʒə=nə=sε 3
  sə=kə=ʒə=sε 4
  sεkə=ʒɑ̃=vi=sø=ki=ɔ̃=dʁwa=o=spεk=taklə 10
  ɑ̃=tʁə=tɑ̃=mwa=ʒə=nə=fεkə=fɑ̃=tas=me=œ̃=bal=dε=flœʁ 14
  pɑ̃=dɑ̃kə=dø=za=mu=ʁø=sə=ʁu=le=dɑ̃=zœ̃=ta=pi=də=flœʁ 15
  səl=te=mwɛ̃=dœ̃=bal=dε=flœ=ʁə 8

  tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=lə=di=mɑ̃=ʃəɔ̃=zə=maʁs=dø=mi=lə=duzə 20

  tj=e=ʁi=ma=fε 5

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/03/2012 10:50Bibilolo

J’aime beaucoup ce texte, il me redonne l’envie de quitter la ville.:)
Amicalement,

Bibilolo

Auteur de Poésie
11/03/2012 13:27Marcel42

Très bucolique qui est la dame et qui est le monsieur ? et bien celà dépend des plantes, certaines s’arrangent très bien toutes seules.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
19/03/2012 23:02Gramo

Quel beau poème à vers libres.
Belle poésie écrit, sans nul doute, par une âme sensible , observatrice, et aimante, des secrets de la nature.
Bravo.
GRAMO