Univers de poésie d'un auteur

Poème:Ecoute Et Admire,

Le Poème

Écoute, au loin dans la nuit, le dernier hululement du hibou qui annonce la fin de nuit.
Avant que le coq t’annonce le lever d’un jour nouveau.
Il fait encore nuit, mais au loin le jour jaillit.
Et toi, tu te caches de cet émerveillement.
L’obligation de te lever te tire de ton lit.
Pendant que sous une nuée les colliers verts longent sans se lasser les étangs.
Le tout sur le regard vigilant des araignées fraichement étoilées.
Cependant, ce sont les hautes herbes rafraichies de gouttelettes qui font barrage.
Et toi tu prends ton chemin comme chaque jour.
Le jour est bien levé, mais c’est sous un ciel bleu que la Lune tente de dominer le Soleil.
Ce dernier te fait un clin d’oeil au travers les arbres comme salutation divine.
Toi, tu es ébloui et c’est toi qui te prends pour Icare.
Tu commences enfin d’admirer la beauté des arbres sous un ciel bleu.
Le feuillage vert d’un été qui ne sait pas vraiment montré ressort sous le reflet lumineux.
Un vert qui se fane sous une première couleur automnale.
L’été rempli de remords se fond dans l’automne, comme l’automne s’apprivoise l’été.
De jeunes écoliers répondent aux consignes, collectent les feuilles déjà à terre.
D’autres s’approprient une collection de marrons.
Pendant que moi, sur mon chemin je récolte les noix.
Tout ça, sous le regard de quelques vieux assis sur un banc public.
Après une longue journée de labeur, tu reprends ton chemin.
Sous le regard du soleil, lui aussi fatigué.
Déjà il se couche sous un nuage rose qui lui servira de couverture.
Le coq, lui, fait un dernier couroucoucou et déjà la lune se montre.
Soit donc attentif aux premiers hululements du hibou.
Ce sera le seul bruit que tu entendras encore.
Sauf peut-être si tu es très attentif, tu entendras quelques animaux sauvages.
Mais les oiseaux cessent de marquer leurs territoires au lever du jour.
3090 OVERIJSE, le samedi 15 octobre 2011.

Thierry MAFFEI.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Lemmiath

Poète Lemmiath

Lemmiath a publié sur le site 185 écrits. Lemmiath est membre du site depuis l'année 2008.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Ecoute Et Admire,é=coute=au=loin=dans=la=nuit=le=der=nier=hu=lu=le=ment=du=hi=bou=qui=an=non=ce=la=fin=de=nuit 25
avant=que=le=coq=tan=non=ce=le=le=ver=dun=jour=nou=veau 14
il=fait=en=co=re=nuit=mais=au=loin=le=jour=jail=lit 13
et=toi=tu=te=ca=ches=de=cet=é=mer=vei=lle=ment 13
lo=bli=ga=ti=on=de=te=le=ver=te=tire=de=ton=lit 14
pen=dant=que=sous=une=nuée=les=col=liers=verts=lon=gent=sans=se=las=ser=les=é=tang=s 20
le=tout=sur=le=re=gard=vi=gi=lant=des=a=rai=gnées=fraiche=ment=é=toi=lées 18
ce=pen=dant=ce=sont=les=hautes=her=bes=ra=frai=chies=de=gout=te=let=tes=qui=font=bar=rage 21
et=toi=tu=prends=ton=che=min=com=me=cha=que=jour 12
le=jour=est=bien=le=vé=mais=cest=sous=un=ciel=bleu=que=la=lune=ten=te=de=do=mi=ner=le=so=leil 24
ce=der=nier=te=fait=un=clin=doeil=au=tra=vers=les=ar=bres=comme=sa=lu=ta=tion=di=vine 21
toi=tu=es=é=blou=i=et=cest=toi=qui=te=prends=pour=i=care 15
tu=commen=ces=en=fin=dad=mi=rer=la=beau=té=des=ar=bres=sous=un=ciel=bleu 18
le=feuil=lage=vert=dun=é=té=qui=ne=sait=pas=vrai=ment=mon=tré=res=sort=sous=le=re=flet=lu=mi=neux 24
un=vert=qui=se=fane=sous=u=ne=pre=miè=re=cou=leur=au=tom=nale 16
lé=té=rem=pli=de=re=mords=se=fond=dans=lau=tomne=com=me=lau=tom=ne=sap=pri=voi=se=lé=té 23
de=jeunes=é=co=liers=ré=pon=dent=aux=con=si=gnes=col=lec=tent=les=feu=illes=dé=jà=à=terre 22
dau=tres=sap=pro=prient=u=ne=col=lec=ti=on=de=mar=rons 14
pen=dant=que=moi=sur=mon=che=min=je=ré=col=te=les=noix 14
tout=ça=sous=le=re=gard=de=quel=ques=vieux=as=sis=sur=un=banc=pu=blic 17
après=une=lon=gue=jour=née=de=la=beur=tu=re=prends=ton=che=min 15
sous=le=re=gard=du=so=leil=lui=aus=si=fa=ti=gué 13
dé=jà=il=se=couche=sous=un=nu=a=ge=ro=se=qui=lui=ser=vi=ra=de=cou=ver=ture 21
le=co=q=lui=fait=un=der=nier=cou=rou=cou=cou=et=dé=jà=la=lune=se=montre 19
soit=donc=at=ten=tif=aux=pre=miers=hu=lule=ments=du=hi=bou 14
ce=se=ra=le=seul=bruit=que=tu=en=ten=dras=en=co=re 14
sauf=peut=têtre=si=tu=es=très=at=ten=tif=tu=en=ten=dras=quel=ques=a=ni=maux=sau=vages 21
mais=les=oi=seaux=ces=sent=de=mar=quer=leurs=ter=ri=toires=au=le=ver=du=jour 18
trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=le=sa=me=di=quin=zeoc=to=bre=deux=mil=le=onze 21

thi=er=ry=maf=fei 5
Phonétique : Ecoute Et Admire,ekutə, o lwɛ̃ dɑ̃ la nɥi, lə dεʁnje ylyləmɑ̃ dy ibu ki anɔ̃sə la fɛ̃ də nɥi.
avɑ̃ kə lə kɔk tanɔ̃sə lə ləve dœ̃ ʒuʁ nuvo.
il fε ɑ̃kɔʁə nɥi, mεz- o lwɛ̃ lə ʒuʁ ʒaji.
e twa, ty tə kaʃə də sεt emεʁvεjmɑ̃.
lɔbliɡasjɔ̃ də tə ləve tə tiʁə də tɔ̃ li.
pɑ̃dɑ̃ kə suz- ynə nye lε kɔlje vεʁ lɔ̃ʒe sɑ̃ sə lase lεz- etɑ̃ɡ.
lə tu syʁ lə ʁəɡaʁ viʒilɑ̃ dεz- aʁεɲe fʁεʃəmɑ̃ etwale.
səpɑ̃dɑ̃, sə sɔ̃ lεz- otəz- εʁbə- ʁafʁεʃi də ɡutəlεtə ki fɔ̃ baʁaʒə.
e twa ty pʁɑ̃ tɔ̃ ʃəmɛ̃ kɔmə ʃakə ʒuʁ.
lə ʒuʁ ε bjɛ̃ ləve, mε sε suz- œ̃ sjεl blø kə la lynə tɑ̃tə də dɔmine lə sɔlεj.
sə dεʁnje tə fε œ̃ klɛ̃ dɔεj o tʁavεʁ lεz- aʁbʁə- kɔmə salytasjɔ̃ divinə.
twa, ty ε eblui e sε twa ki tə pʁɑ̃ puʁ ikaʁə.
ty kɔmɑ̃səz- ɑ̃fɛ̃ dadmiʁe la bote dεz- aʁbʁə- suz- œ̃ sjεl blø.
lə fœjaʒə vεʁ dœ̃n- ete ki nə sε pa vʁεmɑ̃ mɔ̃tʁe ʁəsɔʁ su lə ʁəflε lyminø.
œ̃ vεʁ ki sə fanə suz- ynə pʁəmjεʁə kulœʁ otɔmnalə.
lete ʁɑ̃pli də ʁəmɔʁd sə fɔ̃ dɑ̃ lotɔmnə, kɔmə lotɔmnə sapʁivwazə lete.
də ʒənəz- ekɔlje ʁepɔ̃de o kɔ̃siɲə, kɔlεkte lε fœjə deʒa a teʁə.
dotʁə- sapʁɔpʁje ynə kɔlεksjɔ̃ də maʁɔ̃.
pɑ̃dɑ̃ kə mwa, syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃ ʒə ʁekɔltə lε nwa.
tu sa, su lə ʁəɡaʁ də kεlk vjøz- asi syʁ œ̃ bɑ̃ pyblik.
apʁεz- ynə lɔ̃ɡ ʒuʁne də labœʁ, ty ʁəpʁɑ̃ tɔ̃ ʃəmɛ̃.
su lə ʁəɡaʁ dy sɔlεj, lɥi osi fatiɡe.
deʒa il sə kuʃə suz- œ̃ nɥaʒə ʁozə ki lɥi sεʁviʁa də kuvεʁtyʁə.
lə kɔk, lɥi, fε œ̃ dεʁnje kuʁukuku e deʒa la lynə sə mɔ̃tʁə.
swa dɔ̃k atɑ̃tif o pʁəmjez- ylyləmɑ̃ dy ibu.
sə səʁa lə səl bʁɥi kə ty ɑ̃tɑ̃dʁaz- ɑ̃kɔʁə.
sof pø tεtʁə si ty ε tʁεz- atɑ̃tif, ty ɑ̃tɑ̃dʁa kεlkz- animo sovaʒə.
mε lεz- wazo sese də maʁke lœʁ teʁitwaʁəz- o ləve dy ʒuʁ.
tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə, lə samədi kɛ̃zə ɔktɔbʁə dø milə ɔ̃zə.

tjeʁi mafε.
Syllabes Phonétique : Ecoute Et Admire,e=kutə=o=lwɛ̃=dɑ̃=la=nɥi=lə=dεʁ=nje=y=ly=lə=mɑ̃=dy=i=bu=ki=a=nɔ̃=sə=la=fɛ̃=də=nɥi 25
a=vɑ̃=kə=lə=kɔk=ta=nɔ̃sə=lə=lə=ve=dœ̃=ʒuʁ=nu=vo 14
il=fε=ɑ̃=kɔ=ʁə=nɥi=mε=zo=lwɛ̃=lə=ʒuʁ=ʒa=ji 13
e=twa=ty=tə=ka=ʃə=də=sεt=e=mεʁ=vεj=mɑ̃ 12
lɔ=bli=ɡa=sjɔ̃=də=tə=lə=ve=tə=ti=ʁə=də=tɔ̃=li 14
pɑ̃=dɑ̃kə=su=zy=nə=ny=e=lε=kɔ=lje=vεʁ=lɔ̃=ʒe=sɑ̃=sə=la=se=lε=ze=tɑ̃ɡ 20
lə=tu=syʁ=lə=ʁə=ɡaʁ=vi=ʒi=lɑ̃=dε=za=ʁε=ɲe=fʁεʃə=mɑ̃=e=twa=le 18
sə=pɑ̃=dɑ̃=sə=sɔ̃=lε=zotə=zεʁ=bə=ʁa=fʁε=ʃi=də=ɡu=tə=lε=tə=ki=fɔ̃=ba=ʁaʒə 21
e=twa=ty=pʁɑ̃=tɔ̃=ʃə=mɛ̃=kɔ=mə=ʃa=kə=ʒuʁ 12
lə=ʒuʁ=ε=bjɛ̃lə=ve=mε=sε=su=zœ̃=sjεl=blø=kə=la=ly=nə=tɑ̃=tə=də=dɔ=mi=ne=lə=sɔ=lεj 24
sə=dεʁ=nje=tə=fε=œ̃=klɛ̃=dɔ=εj=o=tʁa=vεʁ=lε=zaʁbʁə=kɔ=mə=sa=ly=ta=sjɔ̃=di=vinə 22
twa=ty=ε=e=blu=i=e=sε=twa=kitə=pʁɑ̃=puʁ=i=kaʁə 14
ty=kɔ=mɑ̃sə=zɑ̃=fɛ̃=dad=mi=ʁe=la=bo=te=dε=zaʁ=bʁə=su=zœ̃=sjεl=blø 18
lə=fœ=jaʒə=vεʁ=dœ̃=ne=te=ki=nə=sε=pa=vʁε=mɑ̃=mɔ̃=tʁe=ʁə=sɔʁ=su=lə=ʁə=flε=ly=mi=nø 24
œ̃=vεʁ=kisə=fa=nə=su=zy=nə=pʁə=mjε=ʁə=ku=lœʁ=o=tɔm=nalə 16
le=te=ʁɑ̃=plidə=ʁə=mɔʁd=sə=fɔ̃=dɑ̃=lo=tɔm=nə=kɔ=mə=lo=tɔm=nə=sa=pʁi=vwa=zə=le=te 23
də=ʒə=nə=ze=kɔ=lje=ʁe=pɔ̃=de=o=kɔ̃=siɲə=kɔ=lεk=te=lε=fœjə=de=ʒa=a=te=ʁə 22
do=tʁə=sa=pʁɔ=pʁj=e=y=nə=kɔ=lεk=sjɔ̃=də=ma=ʁɔ̃ 14
pɑ̃=dɑ̃=kə=mwa=syʁ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=ʒə=ʁe=kɔl=tə=lε=nwa 14
tu=sa=sulə=ʁə=ɡaʁ=də=kεl=kə=vjø=za=si=syʁ=œ̃=bɑ̃=py=blik 16
a=pʁε=zynə=lɔ̃ɡ=ʒuʁ=ne=də=la=bœʁ=ty=ʁə=pʁɑ̃=tɔ̃=ʃə=mɛ̃ 15
su=lə=ʁə=ɡaʁ=dy=sɔ=lεj=lɥi=o=si=fa=ti=ɡe 13
de=ʒa=il=sə=kuʃə=su=zœ̃=nɥ=a=ʒə=ʁo=zə=ki=lɥi=sεʁ=vi=ʁa=də=ku=vεʁ=tyʁə 21
lə=kɔk=lɥi=fε=œ̃=dεʁ=nje=ku=ʁu=ku=ku=e=de=ʒa=la=lynə=sə=mɔ̃tʁə 18
swa=dɔ̃k=a=tɑ̃=tif=opʁə=mje=zy=ly=lə=mɑ̃=dy=i=bu 14
sə=sə=ʁa=lə=səl=bʁɥi=kə=ty=ɑ̃=tɑ̃=dʁa=zɑ̃=kɔʁ=ə 14
sof=pø=tεtʁə=si=ty=ε=tʁε=za=tɑ̃=tif=ty=ɑ̃=tɑ̃=dʁa=kεl=kza=ni=mo=so=vaʒə 20
mε=lε=zwa=zose=se=də=maʁ=ke=lœʁ=te=ʁi=twa=ʁə=zo=lə=ve=dy=ʒuʁ 18
tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=lə=sa=mə=di=kɛ̃=zəɔk=tɔ=bʁə=dø=mi=lə=ɔ̃zə 22

tj=e=ʁi=ma=fε 5

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
16/10/2011 17:50Marcel42

à l’écoute de la nature, toujours une belle source d’inspiration.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
17/10/2011 13:28Franck92

On ressent bien l’éveil de la nature... bonne continuation !

Auteur de Poésie
19/10/2011 15:34Gramo

Bravo, j’aime ceux qui s’intéressent à la beauté de la nature.
C’est joliment écrit.
Gramophone

Auteur de Poésie
28/10/2011 11:45Tiphaine15

super joli

Auteur de Poésie
28/10/2011 13:25Solfege34

la nature si on l’écoute elle nous chante tous les jours
merci c’est très beau

Auteur de Poésie
20/04/2012 17:44Lemmiath

Avec un grand retard, un grand merci à vous tous pour vos gentils commentaires, vos coups de coeur et vos encouragements.

Poème Saisons
Du 15/10/2011 21:24

L'écrit contient 345 mots qui sont répartis dans 2 strophes.