Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Talon D’ahasvérus

Le Poème

Le talon d’ Ahasvérus
(Une trouvaille réelle ! Une histoire surréelle ? )
Début septembre, sur la plage du Loguy (1)
Echoue, à mes pieds, un insolite objet
Que m’apporte les dernières vagues du jusant
Dentelée d’écume, l’onde redescend
M’abandonnant un très très vieux talon
Regarde-moi, écoute-moi supplia-t-il
Un jour, je fus perdu par mon maître prodigieusement vieux
Depuis des siècles et des siècles, il clopine à ma recherche
Il ne me trouve, car un ignorant m’a jeté dans l’océan
J’émerge seulement maintenant, pitié, ne me rejette pas
Regarde comme j’ai tant marché, je suis usé
Vois, les têtes des clous sont brisées
Les pointes meurtrissent toujours sa chair
Car il doit me retrouver pour les retirer
Cette douleur amplifie son éternel châtiment
A cause de sa faute sans pardon
Ahasvérus doit marcher jusqu’à la fin des temps (2)
Car vois-tu il s’agit, hélas, du Juif errant
Dépose-moi à Pont Château
Sur le chemin du Golgotha (3)
Le juif errant m’attend depuis si longtemps

1) Plage du Morbihan
2) Ahasvérus, insulta le Christ durant sa montée au Golgotha. Selon la légende il fut condamné à marcher jusqu’à la fin des temps. C’est donc lui le juif errant… .
3) Pont- Château en Loire Atlantique se situe à une trentaine de km de la plage.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

L’Océan rejette parfois d’étonnantes choses !

Poeme de Gramo

Poète Gramo

Gramo a publié sur le site 307 écrits. Gramo est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Talon D’ahasvérusle=ta=lon=da=has=vé=rus 7
une=trou=vaille=réel=le=u=ne=his=toi=re=sur=réel=le 14
dé=but=sep=tem=bre=sur=la=plage=du=lo=guy=un 12
echoue=à=mes=pieds=un=in=so=li=te=ob=jet 11
que=map=porte=les=der=niè=res=va=gues=du=ju=sant 12
den=te=lée=dé=cume=lon=de=re=des=cend 10
ma=ban=don=nant=un=très=très=vieux=ta=lon 10
re=gar=de=moi=é=coute=moi=sup=plia=til 10
un=jour=je=fus=per=du=par=mon=maître=pro=di=gieu=se=ment=vieux 15
de=puis=des=siècles=et=des=siè=cles=il=clo=pi=neà=ma=re=cherche 15
il=ne=me=trouve=car=un=i=gno=rant=ma=je=té=dans=lo=cé=an 16
jé=merge=seu=le=ment=main=te=nant=pi=tié=ne=me=re=jet=te=pas 16
re=gar=de=comme=jai=tant=mar=ché=je=suis=u=sé 12
vois=les=tê=tes=des=clous=sont=bri=sées 9
les=poin=tes=meur=tris=sent=tou=jours=sa=chair 10
car=il=doit=me=re=trou=ver=pour=les=re=ti=rer 12
cette=dou=leur=am=pli=fie=son=é=ter=nel=châ=timent 12
a=cau=se=de=sa=fau=te=sans=par=don 10
ahas=vé=rus=doit=mar=cher=jus=quà=la=fin=des=temps=deux 13
car=vois=tu=il=sa=git=hé=las=du=juif=er=rant 12
dé=po=se=moi=à=pont=châ=teau 8
sur=le=che=min=du=gol=go=tha=trois 9
le=juif=er=rant=mat=tend=de=puis=si=long=temps 11

un=pla=ge=du=mor=bi=han 7
deux=a=has=vé=rus=in=sul=ta=le=christ=du=rant=sa=mon=tée=au=gol=go=tha=se=lon=la=légen=de=il=fut=con=dam=né=à=mar=cher=jus=quà=la=fin=des=temps=cest=donc=lui=le=juif=er=rant 45
trois=pont=châ=teau=en=loireat=lan=ti=que=se=si=tue=à=u=ne=tren=tai=ne=de=k=m=de=la=plage 24
Phonétique : Le Talon D’ahasvéruslə talɔ̃ daazveʁys
(ynə tʁuvajə ʁeεllə ! ynə istwaʁə syʁeεllə ? )
deby sεptɑ̃bʁə, syʁ la plaʒə dy lɔɡi (yn)
εʃu, a mε pje, œ̃n- ɛ̃sɔlitə ɔbʒε
kə mapɔʁtə lε dεʁnjεʁə vaɡ dy ʒyzɑ̃
dɑ̃təle dekymə, lɔ̃də ʁədesɑ̃
mabɑ̃dɔnɑ̃ œ̃ tʁε tʁε vjø talɔ̃
ʁəɡaʁdə mwa, ekutə mwa syplja til
œ̃ ʒuʁ, ʒə fy pεʁdy paʁ mɔ̃ mεtʁə pʁɔdiʒjøzəmɑ̃ vjø
dəpɥi dε sjεkləz- e dε sjεklə, il klɔpinə a ma ʁəʃεʁʃə
il nə mə tʁuvə, kaʁ œ̃n- iɲɔʁɑ̃ ma ʒəte dɑ̃ lɔseɑ̃
ʒemεʁʒə sələmɑ̃ mɛ̃tənɑ̃, pitje, nə mə ʁəʒεtə pa
ʁəɡaʁdə kɔmə ʒε tɑ̃ maʁʃe, ʒə sɥiz- yze
vwa, lε tεtə dε klus sɔ̃ bʁize
lε pwɛ̃tə məʁtʁise tuʒuʁ sa ʃεʁ
kaʁ il dwa mə ʁətʁuve puʁ lε ʁətiʁe
sεtə dulœʁ ɑ̃plifi sɔ̃n- etεʁnεl ʃatime
a kozə də sa fotə sɑ̃ paʁdɔ̃
aazveʁys dwa maʁʃe ʒyska la fɛ̃ dε tɑ̃ps (døks)
kaʁ vwa ty il saʒi, ela, dy ʒɥif eʁɑ̃
depozə mwa a pɔ̃ ʃato
syʁ lə ʃəmɛ̃ dy ɡɔlɡɔta (tʁwas)
lə ʒɥif eʁɑ̃ matɑ̃ dəpɥi si lɔ̃tɑ̃

yn) plaʒə dy mɔʁbiɑ̃
døks) aazveʁys, ɛ̃sylta lə kʁist dyʁɑ̃ sa mɔ̃te o ɡɔlɡɔta. səlɔ̃ la leʒɑ̃də il fy kɔ̃damne a maʁʃe ʒyska la fɛ̃ dε tɑ̃. sε dɔ̃k lɥi lə ʒɥif eʁɑ̃…
tʁwas) pɔ̃ ʃato ɑ̃ lwaʁə atlɑ̃tikə sə sitɥ a ynə tʁɑ̃tεnə də ka εm də la plaʒə.
Syllabes Phonétique : Le Talon D’ahasvéruslə=ta=lɔ̃=da=az=ve=ʁys 7
ynə=tʁu=vajə=ʁe=εllə=y=nə=is=twa=ʁə=sy=ʁe=εl=lə 15
de=by=sεp=tɑ̃bʁə=syʁ=la=pla=ʒə=dy=lɔ=ɡi=yn 12
ε=ʃu=a=mε=pje=œ̃=nɛ̃=sɔ=li=tə=ɔb=ʒε 12
kə=ma=pɔʁtə=lε=dεʁ=njε=ʁə=va=ɡə=dy=ʒy=zɑ̃ 12
dɑ̃=tə=le=de=ky=mə=lɔ̃=də=ʁə=de=sɑ̃ 11
ma=bɑ̃=dɔ=nɑ̃=œ̃=tʁε=tʁε=vj=ø=ta=lɔ̃ 11
ʁə=ɡaʁ=də=mwa=e=ku=tə=mwa=sy=plj=a=til 12
œ̃=ʒuʁ=ʒə=fy=pεʁ=dy=paʁ=mɔ̃=mεtʁə=pʁɔ=di=ʒjø=zə=mɑ̃=vjø 15
dəp=ɥi=dε=sjεklə=ze=dε=sjε=klə=il=klɔ=pi=nəa=ma=ʁə=ʃεʁʃə 15
il=nə=mə=tʁuvə=kaʁ=œ̃=ni=ɲɔ=ʁɑ̃=ma=ʒə=te=dɑ̃=lɔ=se=ɑ̃ 16
ʒe=mεʁʒə=sə=lə=mɑ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=pi=tje=nə=mə=ʁə=ʒε=tə=pa 16
ʁə=ɡaʁdə=kɔ=mə=ʒε=tɑ̃=maʁ=ʃe=ʒə=sɥi=zy=ze 12
vwa=lε=tε=tə=dε=klus=sɔ̃=bʁi=ze 9
lε=pwɛ̃=tə=məʁ=tʁi=se=tu=ʒuʁ=sa=ʃεʁ 10
kaʁ=il=dwa=mə=ʁə=tʁu=ve=puʁ=lε=ʁə=ti=ʁe 12
sεtə=du=lœʁ=ɑ̃=pli=fi=sɔ̃=ne=tεʁ=nεl=ʃa=ti=me 13
a=ko=zə=də=sa=fo=tə=sɑ̃=paʁ=dɔ̃ 10
a=az=ve=ʁys=dwa=maʁ=ʃe=ʒys=ka=la=fɛ̃=dε=tɑ̃ps=døks 14
kaʁ=vwa=ty=il=sa=ʒi=e=la=dy=ʒɥif=e=ʁɑ̃ 12
de=po=zə=mwa=a=pɔ̃=ʃa=to 8
syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=dy=ɡɔl=ɡɔ=ta=tʁwas 9
lə=ʒɥif=e=ʁɑ̃=ma=tɑ̃=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃ 11

yn=pla=ʒə=dy=mɔʁ=bi=ɑ̃ 7
døks=a=az=ve=ʁys=ɛ̃=syl=talə=kʁist=dy=ʁɑ̃=sa=mɔ̃=te=o=ɡɔl=ɡɔ=ta=sə=lɔ̃=la=le=ʒɑ̃=də=il=fy=kɔ̃=dan=a=maʁ=ʃe=ʒys=ka=la=fɛ̃=dε=tɑ̃=sε=dɔ̃k=lɥi=lə=ʒɥif=e=ʁɑ̃ 44
tʁwas=pɔ̃=ʃa=to=ɑ̃=lwaʁəa=tlɑ̃=ti=kə=sə=sitɥ=a=y=nə=tʁɑ̃=tε=nə=də=ka=εm=də=la=plaʒə 23

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
17/09/2011 23:08Poete Melancolique

c est egale a la hauteur de ton talent gramo

Auteur de Poésie
17/05/2014 17:06Nicckki

:-):-)en effet toujors aussi intéressant bcp de talent et de génerosité Gramo
amitiés
nicckki

Auteur de Poésie
09/06/2014 23:26Gramo

Bonjour Nickki, merci d’avoir lu cette étrange histoire ou s’entremêle vérité et légende, celle du juif errant.( faut lire Eugène Sue "le juif errant" ).
Amitiés
GRAMO

Poème Fantastique
Du 17/09/2011 23:04

L'écrit contient 229 mots qui sont répartis dans 2 strophes.